АПОКАЛИПСИС 11

1Тер кемҗәлхин тѳлә нанд тайг ѳгв. – Йовад Бурхна сүмиг тәклин ширәтә хамднь кемҗәл. Дотрнь сѳгдҗәх улсиг тоол. 2Сүмин һазак бәәриг бичә кемҗәл. Яһад гихлә, тер буру номта улст ѳгсн юмн. Тедн әрүн балһсиг дѳчн хойр сардан даҗрад залх. 3Һашудсн цагт ѳмсдг хувцта хойр герчән илгәнәв. Тедн миңһн хойр зун җирн ѳдрт әәлдх йоста болх. 4Эн хойр герч – орчлңгин Деед Эзнә ѳмн зогссн хойр олив модн, зул ѳргсн хойр тәвц болҗана. 5Теднд күн хоран күргхәр седхлә, теднә амнаснь һал һарад ѳшәтнриг уга кех. Тиигәд эн герчнрт хоран күргхәр седсн күн тиигҗ алгдх. 6Әәлдсн цагтан тедн теңгр хаах, хур ордгинь уурулх. Усиг цуснд хүврүлх дурта цагтан, һазрт аюл илгәх. Тедн тиим йоста болх. 7Тедниг герчлҗ дуусхлань, йорал уга худгас һарсн догшн аң хойр герчин ѳмнәс дәәлдҗ, тедниг диилҗ алх. 8Теднә әмн уга цогц алдр балһсна уульнцд кевтх. Тенд урднь теднә Деед Эзн кирс деер цааҗлгдсмн. Эн балһсна теҗг нернь Содом болн Египет. 9Келн-әмтн болһнас, әәмг болһнас, келн болһнас цуг улс һурвн ѳдр дундур эн күшмүд хәләҗ үкәрт оршах зѳв ѳгшго. 10Тер хойр әәлдәч һазрт бәәсн улсиг зовасн учрас күмни улс теднә үклд икәр байрлх. Әмтн нег-негндән белг ѳгәд нәр кех. 11Һурвн дундур ѳдр давхла, Бурхнас һарсн әмнә Сәкүсн теднә цогцд орад, тер хойр герч босад кѳләрн зогсҗ. Энүг үзсн улс икәр әәцхәҗ. 12– Нааран, деегшән һартн, – гиҗ теднд келсн чаңһ дун теңгрәс һарсинь тер әәлдәчнр соңсв. Тер хойр герч үүлн деер теңгрүр ѳѳдлв. Теднә ѳшәтнр энүг үзв. 13Тер дарунь һазр икәр чичрв. Балһсна арвдгч хүвнь хольврад унҗ одв. Эн һазр чичрлһнд долан миңһн күн үкв, наадкснь икәр сүрдәд, теңгрин Бурхнд туурмҗ ѳргв. 14Хойрдгч зовлң давад, һурвдгч зовлң бачм кевәр ѳѳрдҗ йовна. 15Бурхна доладгч элч бүрә татв. – Мана Бурхн болн Терүнә илгәсн Аврач орчлңгиг залх йоста болв. Бурхн мѳңкиндән залх, – гисн кесг чаңһ дун теңгрәс соңсгдв. 16Бурхна ѳмн суусн хѳрн дѳрвн кѳгшәс элкдҗ киисәд Бурхнд сѳгдҗ келцхәв: 17– Ода бәәдг, урднь чигн бәәсн, Деед Эзн, сүркә күчтә Бурхн! Алдр күч авад орчлңгиг залсндтн ханлт ѳргҗәнәвидн! 18Буру номта улс килңнҗ бәәнә. Болв Тана цухлын цаг ирв. Та үксн улсиг зарһла харһулхит. Тана зарцнрт, әәлдәчнрт, Бурхна улст болн таниг әәдг тоомсрта болн тоомср уга улст ачинь хәрүлх цагнь ирв. Орчлңгиг хоосрулҗах улсиг уга кех цаг ѳѳрдв! 19Теңгрт бәәсн Бурхна сүм тер дарунь секгдәд, тенд бәәсн бооцана хәәрцг үзгдв. Генткн цәкл цәкләд, шууган, оһтрһун дун һарад, мѳндр икәр орад, һазр чичрв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\