АПОКАЛИПСИС 12

1Теңгр деер алдр темдг үзгдв. Нарар хувц кеҗ ѳмссмн, кѳл дорнь сарта, толһа деерән арвн хойр одта титм зүүсн күүкд күн үзгдв. 2Тер күүкд күн саата болад гиигрхәр, элкн мошклхла, хәәкрәд зовад бәәҗ. 3Теңгрт талдан темдг үзгдв. Долан толһата, арвн ѳвртә, толһа болһнднь бичкн титмтә һал улан лу һарч ирҗ. 4Терүнә сүүлнь оддын һурвдгч әңгнь бәрҗ авад һазрт шивчкв. Күүкд күүнә гиигрх цагинь күләһәд, тер лу үринь авч идхәр ѳмннь гетәд суув. 5Күүкд күн кѳвү һарһҗ. Тер кѳвүн тѳмр тайгар цуг күмн әмтиг хәрүлх зѳвтә бәәҗ. Нилх кѳвүг Бурхн тал деегшән, Терүнә ширә тал ѳѳдлүлсмн. 6Күүкд күн кѳдә һазрт белдсн бәәрнүр темцҗ зулад гүүҗ одна. Тенд түүнд нег миңһн хойр зун җирн ѳдр теҗәл ѳггдх. 7Теңгр деер ик дән болҗ. Михаил гидг Бурхна ах элч талдан элчнртәһән лууһин ѳмнәс дәврҗ. Лу болхла эврәннь элчнртәһән терүг зѳрәд дәәлдҗ. 8Зуг лу элчнртәһән хамдан диилгдҗ. Теңгр деер теднд бәәх бәәрн үлдәсн уга. 9Лу элчнртәһән хамдан һазрур кѳѳгдв. Эн кезәңк моһа, Гемшәч болн Ѳшәтн гидг нертә күмн әмтнә худлч. 10Энүнә хѳѳн би теңгрәс һарсн чаңһ ду соңсв. – Ода мана Бурхн эврәннь улсан аврх! Тер Эврәннь йосан олзлад хан мет залх! Бурхна илгәсн Аврач орчлңгиг залх. Яһад гихлә, ахнр-дүүнриг Бурхна ѳмн ѳдр сѳ уга гемшәдг Гемшәч ода уга болҗ одв. Тер теңгрәс кѳѳгдв. 11Тедн Хурһна цусар болн эврәннь цәәлһсн үнн үгәрн терүг диилцхәв. Кергтә цаглаһан, тедн әмән әрвллго үкхдән белн билә. 12Теңгрт бәәсн цуг әмтә тоотнь байрта бәәтхә! Зуг һазр, теңгс басл зовлңган эдлхит, яһад гихлә, эрлг тадн тал бууҗ ирв. Цагнь ахр болсн учрас тер ик цухлта бәәнә. 13Һазрур кѳѳгдсән медәд, лу нилхиг һарһсн күүкд күүг кѳѳдг болв. 14Кѳдә һазрт бәәсн эврәннь бәәрндән нисәд күртхә гиһәд, тер күүкд күүнд ик һәрд шовуна хойр җивр ѳгч. Тенд терүг һурвн җил дундур теҗәх, тенд эрлгәс бултх. 15Гиигрсн күүкд күүг һолын урсхулар уга кехәр лу амнасн һол мет дала ус һарһҗ. 16Зуг тер күүкд күүнд һазр шуурад нѳкд болҗ, лууһин амнас һарсн усиг зальгв. 17Лу тер күүкд күүнд улм килңнәд, терүнәс тѳрсн үрдүдлә дәәлдхәр һарад йовна. Тер үрдүд Бурхна заавриг күцәдг бәәҗ болн Исусин сексн үннд итклтә бәәҗ. 18Лу теңгсин кѳвәд ирәд зогсҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\