АПОКАЛИПСИС 13

1Теңгсин усн дотрас долан толһата, арвн ѳвртә аң һарч ирсинь би үзв. Ѳвр болһнд титмтә, толһа болһнд Бурхиг муурулдг нерд бичәтә бәәҗ. 2Тер аң ирвскин бәәдлтә, кѳлнь аюһин кѳллә әдл, амнь арслңгин амнла әдл бәәҗ. Лу терүнд эврәннь күчән, әмтиг залх алдр йосан ѳгч. 3Тер аңгин нег толһань үклин шавта бәәсинь би үзв. Зуг тер үклин шав эдгҗ. Энүг үзсн улс икәр ѳврәд аңгиг дахҗ. 4Лу аңд эврәннь йосан ѳгсн учрас цуһар лууд сѳгдҗ. Эн аңла кен әдлцхмб? Энүнлә кен дәәлдҗ чадхмб? – гиҗ цуһар аңд сѳгдәд келцхәв. 5Тер догшн аңд дѳчн хойр сарин туршарт бийән буульх, Бурхна тускар му келх зѳв ѳггдҗ. 6Тегәд аң Бурхиг, Терүнә нериг болн бүүрлсн бәәриг, теңгрт бәәсн цуг юмсыг экләд харана. 7Бурхна улсин ѳмнәс дә босхх, тедниг диилх зѳв тер авч. Әәмг болһниг, келн-әмтн болһниг, келн болһниг залх йос тер авч. 8Орчлңд бәәсн күмн әмтн терүнд сѳгдх. Зуг әмн-җирһлин дегтрт орчлң үүдхәс ѳмн бичгдсн улс терүнд сѳгдшго. Эн әмн-җирһлин дегтр алгдсн Хурһна дегтр мѳн. 9Соңсхар седснь соңстха! 10Бәргдх зѳвтә күн бәргдх, үлдәр алгдх зѳвтә күн үлдәр алгдх. Бурхна улс тесвртә, итклтә болх зѳвтә гиснь эн үгмүдәс медгднә. 11Талдан догшн ик аңгиг би үзв. Тер аң Хурһнла әдл хойр ѳвртә бәәҗ. Лу кевтәһәр ду һарад, тер һазр дорас һарч ирв. 12Тер түрүңк догшн аңгин чирәд терүнә йос олзлад, һазр деер бәәсн күмн-әмтиг эдгсн шархта түрүңк аңд сѳгдүлв. 13Тер аң алдр онц темдг үзүлҗ, әмтнә чирәд теңгрәс һал һарһад һазрт хайҗ. 14Түрүңк аңгин ѳмн хойрдгч аң онц темдгүд үзүлҗ, әмтиг меклв. Тер аң һазрт бәәсн улст иигҗ закв: – Үлдәр шавтгдад әмд үлдсн түрүңк аңгин дүрстә шүтә кетн! 15Эн шүтән келхин тѳләд болн шүтәнд эс мѳргсн улсиг алх зәрлг ѳгдг болхин тѳләд, түрүңк догшн аңгин шүтәнд әм орулх зѳв хойрдгч аңд ѳггдв. 16Нерн уга болн нертә, байн болн угатя, сул болн мухла цуг улс цугтаднь барун һартнь эс гиҗ маңнаднь тамһ күчәр тәвх зәрлг хойрдгч аң ѳгв. 17Учрнь иим: тамһ уга күн юм хулдх, хулдҗ авх арһ уга болх. Тамһ гиснь: аңгин нерн эс гиҗ аңгин нернә то. 18Энүг медхин тѳлә цецн ухата болх кергтә. Ухата күн аңгин тооһин чинр-утхнь медҗ чадх. Аңгин то – лавта күүнә тонь. Эн тонь: 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\