АПОКАЛИПСИС 14

1Бурхна Хурһиг Сион уулд зогсҗасинь би үзв. Терүнлә хамдан зун дѳчн дѳрвн миңһн күн бәәҗ. Теднә маңна деер Хурһна болн Терүнә Эцкин нерн бичәтә бәәҗ. 2Усна күркрәнә шууган мет оһтрһу йир чаңһар күрҗңнсн дун мет болн җиңнсн ятхин айс мет дун соңсгдв. 3Ширән ѳмн, әмтә дѳрвн юмна ѳмн, кѳгшәсин ѳмн 144.000 күн шин ду дуулҗана. Эднәс даву талдан күн эн дууг дасҗ дуулҗ чадсн уга. Орчлңгин әмтнәс һанцхн эдн авргдсн бәәҗ. 4Тедн күүкд күүнлә бийән бузрдалго, гер мал угаһар бәәдг бәәҗ. Тер улс Хурһна йовсн хаалһар дахҗ йовна. Орчлңгас һанцхн тедн авргдсмн. Тедн Бурхна улс болн Хурһна улс Бурхнд бәрсн түрүңк урһцин дееҗ мет билә. 5Тер улсиг худл келдгоһар цуһар меднә, тегәд чигн теднд буру уга. 6Би Бурхна талдан элчиг үзв. Тер һазрт бәәсн улст, ямаранчн келн әмтнд, цуг әәмг болн баг келнд тархахин тѳлә мѳңк Сән Зәңг һартан ик деер теңгрт нисҗ йовҗ. 7– Бурхиг күндлтн! Терүнд магтал ѳргтн! Бурхна зарһин цаг ирв. Теңгрин, һазрин, теңгсин, усна булгудын Үүдәчд сѳгдтн! – гиҗ тер чаңһ дууһар келлә. 8– Вавилон каарв! Алдр Вавилон каарв! Чаһр күүг авлсн метәр Вавилон аля-бузр йовдларн келн-әмтн болһниг авлснь мѳн. Тер учрар Бурхн тер әмтиг цааҗла харһулх, – гиҗ Бурхна түрүңк элчиг дахсн хойрдгч элч келв. 9Догшн аңд, терүнә дүрстә шүтәнднь сѳгдәд маңнадан эс гиҗ һартан тамһинь авсн күн болһн Бурхна цухлын чаһрас уух. Уснла хольгдад уга эн чаһриг Бурхн Эврәннь цухлын ааһд кев. Эн улс Бурхна әрүн элчнрин болн Хурһна чирәд һалта күкрд тусҗ зовлңган эдлх. Тедниг зовадг һалын утан мѳңкиндән һарх. Яһад гихлә, догшн аңд, терүнә дүрст сѳгдсн, терүнә нертә тамһта улс ѳдр сѳ уга зовҗ, амр-зая уга бәәх, гиҗ Бурхна хойрдгч элчиг дахсн һурвдгч элч чаңһ дууһар келв. 12Бурхна заавриг күцәдг Исуст иткдг Бурхна улс тесвртә бәәх зѳвтәнь эн үгмүдәс медгднә. 13Генткн би теңгрәс ду соңсв. Тер иигҗ келв: – Бичҗ ав: Эн цагас авн экләд Деед Эзнд иткдг улс болҗ үкдг улс буйн кишгтә! Әрүн Сәкүсн хәрүднь: – Буйн кишгтә мѳн! Тедн кѳдлмшән чиләһәд амрч бәәтхә! Яһад гихлә, теднә күцәсн керг-үүлнь ардаснь дахҗ йовна! – гиҗ келв. 14Тиигәд би хәләһәд, цаһан үүл үзв. Тер үүлн деер Суусна дүрснь күмни күүнә дүрстә бәәҗ. Тер толһадан алтн титм зүүҗ, һартан хурц иртә хадур бәрҗ. 15Бурхна талдан элч сүмәс һарад үүлнд Суусиг дуудад: – Цуг һазр деер урһцнь болвсрҗ. Хурах цаг ирхлә, хадуран олзлҗ урһциг хадҗ ав, – гиҗ чаңһ дууһарн келв. 16Үүлн деер Сууснь хадурар һазрт бәәсн урһциг хадад хурав. 17Бурхна талдан элч теңгрт бәәсн сүмәс һарна. Һартнь бас хурц иртә хадур бәәҗ. 18Тәклин ширә бәәсн һазрас дәкәд нег Бурхна элч һарв. Тер һалын эзн бәәҗ. – Ода һазрин уста үзм сән болвсрсн учрас уста үзмин темсинь хадурарн хадҗ ав, – гиҗ хурц хадурта Бурхна элчд тер чаңһар келв. 19Бурхна элч хадурарн хадҗ һазрин уста үзмин темсинь хураҗ авад, Бурхна цухлын алдр һазрт хайв. Тенд уста үзм шахҗ шүүс кедг бәәҗ. 20Уста үзм шахдг һазрт балһсна һазань бәәҗ. Тендәс һарсн цусн һол мет урсад гүүнәрн күсдундур метр, утарн һурвн зун шаху дууна һазрт деврҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\