АПОКАЛИПСИС 15

1Тиигхлә би теңгр деер талдан алдр онц темдг үзв. Тернь: Бурхна долан сүүлңк аюлта элчнр. Эднә хѳѳн Бурхна цухл чилв. 2Дәкәд би һалла хольсн шил теңгс үзв. То болсн нертә догшн аңгиг болн терүнә дүрстә шүтәг диилсн улсиг би бас үзв. Тедн Бурхна ятх бәрәд, теңгсин кѳвәд зогсҗаҗ. 3– Сүркә күчтә Бурхн! Тана кесн үүл ик алдр болн ѳврмҗтә! Келн-әмтн болһна хан. Тана хаалһ чик болн үнн! 4Таниг күндлдго, туурулдго күн бәәхий? Та һанцхн әрүн Бурхнд! Һазр деер бәәсн цуг келн әмтн ирәд Танд сѳгдх. Яһад гихлә, Тана үнн чик керг-үүлмүдиг цуһар ил үзлә! – гиҗ тедн Бурхна зарц Мошен дуулсн дууг болн Хурһна дууг дуулҗ. 5Энүнә хѳѳн би хәләһәд, теңгрт секгдсн хамгин әрүн бәәриг үзв. Тер герчллһнә ѳргә дотр бәәҗ. 6Герчллһнә ѳргәһәс долан аюлта Бурхна долан элчнр һарч ирв. Тедн ѳрчән алтн бүсәр бүслсн гилвксн цаһан хувцта бәәҗ. 7Әмтә дѳрвн юмна негнь Бурхна долан элчнр болһнднь мѳңкиндән бәәдг Бурхна цухлар дүүрң долан алтн ааһ ѳгв. 8Герчллһнә ѳргә Бурхна туурмҗас болн күч-йоснас һарчах утаһар дүүрв. Бурхна долан элчнрин долан аюл эс дуустл күн хамгин әрүн бәәрн дотр орҗ чадсн уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\