АПОКАЛИПСИС 16

1– Долан ааһас Бурхна цухлыг һазр болһнд йовҗ асхтн! – гисн чаңһ дун хамгин әрүн бәәрнәс һарсинь би соңсв. Тер дун Бурхна долан элчнрт энүг келҗ. 2Бурхна негдгч элч йовад, һазр деер ааһас асхна. Тер дарунь догшн аңгар тамһлгдсн болн терүнә дүрстә шүтәнд мѳргдг улсин цогц деернь әәмшгтә ѳѳртә шарх һарна. 3Бурхна хойрдгч элч теңгсин уснд ааһас асхна. Тер дарунь усн үксн күүнә цусн мет болад одна, уснд бәәсн цуг әмтә тоотнь үкҗ одна. 4Бурхна һурвдгч элч һолд, усна булг болһнд ааһас асхна. Тер уснь цуснд хүврнә. 5Бурхна элч, цуг усна эзн, иигҗ келсинь би соңсв: – Та әрүн Бурхнд! Та урднь бәәһәд оньдиндән бәәдг биләт! Тана кесн зарһтн үнн чик! 6Эн һазрин улс Бурхна улсин болн әәлдәчнрин цус асхрулла, тегәд чигн Та эдниг цусар услҗанат. Эдн кесн үүлән эдлҗәнә. 7Деед Эзн сүркә күчтә Бурхн! Тана зарһтн үнн болн әрүн чик! – гисн дун тәклин ширәһәс һарсинь би соңсв. 8Цаарандан Бурхна дѳрвдгч элч эврәннь ааһас нарн деер асхна. Тегәд әмтиг һаң халуһар шатах зѳв тер авв. 9Ик һаң халунд әмтн шатв. Тер цагт әмтн эн аюлын Эзн Бурхиг му келәд, килнцтә үүлән хайсн уга, Бурхиг туурулсн уга. 10Тавдгч Бурхна элч догшн аңгин ширәд ааһас асхна. Терүнә нутг харңһурад, әмтн ик зовлңгас кѳлтә келән зууцхав. 11Тедн шавта, шархта болсн учрас теңгрин Бурхиг му келв, болв килнцтә йовдлан хайсн уга. 12Бурхна зурһадгч элч Евфрат гидг алдр һолд ааһас асхна. Дорд үзгин хаадудт хаалһинь белдсәр Евфрат гидг һолын усн хагсҗ одҗ. 13Лууһин, догшн аңгин болн худл әәлдәч һурвна амнас тус-тустан һурвн меклән дүрстә хар сәкүсн һарсинь би үзв. 14Тер һурвн хар сәкүсн онц темдг үзүлв. Сүркә күчтә Бурхна алдр ѳдрлә дәәлдхәр цуг делкән хаадудыг цуглулхар тедн һарна. 15Соңстн! Хулхач герт генткн ордг кевәр би ирхв. Чирм нүцкн һаршгоһар, бийән һуташгоһар, эврәннь хувцан хадһлҗ, саг-сергг бәәсн күн буйн кишгтә! 16Тер һурвн хар сәкүсн орчлңгин хаадудыг еврей келәр Армагедон гидг нертә һазрт цуглулҗ. 17Бурхна доладгч элч аһар деер ааһас асхна. Сүм дотрас ширә бәәсн һазрас «Күцв», – гисн чаңһ дун һарв. 18Тегәд цәкл цәкләд, оһтрһун дун, ик шууган һарад, һазрин ик чичрлһн болв. Эн һазрин чичрлһн күн үүдснәс авн үзгддго. 19Ик алдр балһсн һурвн әңгәр әңгрв. Келн-әмтн болһна балһсд хольврв. Алдр Вавилоныг догшн цухлын ааһас уулһхар Бурхн терүг санҗ тодлв. 20Арл, уул болһн уга болҗ одв. 21Дѳчн кило дүңгә ик мѳндр теңгрәс әмтн деер унв. Мѳндрин аюлд икәр зовад, әмтн Бурхиг му келцхәв, яһад гихлә, тер аюл йир күчр болв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\