АПОКАЛИПСИС 17

1Долан ааһ бәрсн Бурхна элчнрин негнь нан тал ѳѳрдәд иигҗ келв: – Нааран ир! Дала һолын усна ѳѳр суусн ик нертә аля күүкд яһҗ цааҗгдхинь чамд үзүлнәв. 2Һазрин хаадуд терүнлә аля, бузр йовдл кеҗ, һазрт бәәсн улс терүнә аля бузр чаһрас ууҗ согтсмн. 3Би Әрүн Сәкүсәр дүүрв, Бурхна элч намаг эҗго кѳдәд авч ирнә. Тенд улан догшн аң деер суусн күүкд күүг би үзв. Тер аң деер Бурхиг му келдг олн нерд бичәтә бәәҗ. Тер аң долан толһата арвн ѳвртә бәәҗ. 4Күүкд күн улавцр, кѳк болн улан хувцта, алтн кеерүлһтә, эрднь чолуһар, сувсар кесн чимгтә бәәҗ. Һартнь зута болн бузр-аля йовдлмудар дүүрң алтн ааһ бәәҗ. 5Терүнә маңнаднь нууц тәәлвртә нернь бичәтә бәәҗ. Тер нернь эн: Вавилон гидг алдр балһсн – орчлңгин аля күүкд улсин болн зута йовдлын эк. 6Бурхна улсин цусар, Исусин тускар герчлсн улсин цусар терүг согтсинь би үзв. Тер күүкд күүг үзәд би йир икәр ѳврв. 7– Яһад ѳврәд бәәнәч? Эн күүкд күүнә болн терүнә суусн долан толһата, арвн ѳвртә аңгин нууц чинринь би чамд ода цәәлһҗ ѳгнәв. 8Чини үзсн аң урднь әмд билә, ода тер әмн уга. Зуг тер йорал уга худгас һарад үкллә харһх. Орчлң үүдснәс ѳмн әмн-җирһлин дегтрт нернь эс бичгдсн әмтн аңгиг үзәд икәр ѳврх. Яһад гихлә, тер аң урднь әмд билә, ода әмн уга, зуг хәрү ирх. 9Цугинь медҗ авхин тѳлә цецн ухан кергтә. Долан толһа гиснь – күүкд күн суусн долан ѳѳдм һазр, бас тернь долан хан болҗана. 10Түрүңк тавнь ѳңгрҗ одла, негнь ода ширә деер сууна, сүүлңкнь ирәд уга. Тер ирхләрн хан болҗ удан үлдшго. 11Урднь әмд бәәсн, ода әмн уга аң долан хаадудын негнь, эн нәәмдгч хан болҗ хәрү ирх. Эн үкллә харһх. 12Чини үзсн арвн ѳвр – арвн хан мѳн. Тедн әмтиг залад уга, зуг аңла хамдан хан болад, нег частан йос бәрх зѳв авх. 13Тер арвн хаадуд нег ухан-саната, болв тедн эврәннь йосан болн күчән догшн аңд ѳгх. 14Тедн Хурһнла дәәлдх. Зуг Хурһн Эврәннь Бурхна дуудсн, шүүҗ авгдсн итклтә дахгчнртаһан тедниг диилх. Яһад гихлә, Тер эздүдин Эзн, хаадудын Хан. 15Дәкәд Бурхна элч иигҗ келв: – Аля күүкд күн суусн дала һолын усн гиснь – олн зүсн келн-улс, олн келн. 16Чини үзсн арвн ѳвр болн аң аля күүкд күүнд дурго болад, терүнә эзлсн юминь цугинь булаҗ авад, күүкд күүг чим нүцкн үлдәх. Эдн күүкд күүнә цогц махмудынь идәд, терүг һалд шатах. 17Яһад гихлә, Бурхн Эврәннь таалыг күцәх сана арвн хаадудын уханднь орулсмн. Бурхна таал эн: Бурхна үг эс күцтл арвн хаадуд нег уха-сана зүүһәд, йос күчән аңд ѳгх. 18Чини үзсн күүкд күн болхла орчлңгин хаадудыг залдг алдр балһсн мѳн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\