АПОКАЛИПСИС 18

1Энүнә хѳѳн Бурхна талдан элчиг теңгрәс бууҗахинь би үзв. Тер ик йоста бәәҗ. Бурхна элчәс асҗах гегән һазрт тусҗ цугинь герлтүлв. 2Тер чаңһ дууһарн иигҗ хәәкрв: – Вавилон ка тусв! Алдр Вавилон каарв! Тер зүсн зүүл хар сәкүсдин болн бузр җигшүртә шовудын [болн зүсн-зүүл бузр аңгудын] гер болҗ. 3Яһад гихлә, орчлңгин әмтн болһн, хан болһн терүнлә бузр-аля йовдл кедг бәәҗ. Орчлңгин кувцнр терүнә байн зѳѳрәс кѳлтә икәр байҗҗ. 4Тер хоорнд талдан дун теңгрәс һарсинь би соңсв: – Эн балһснд бәәсн әмтнлә әдл килнц һарһшгон тѳлә, энүнд илгәсн Бурхна цааҗла харһшгон тѳлә, Мини улс, эн балһснас һартн! 5Яһад гихлә, энүнә килнц теңгрт күрч. Тегәд Бурхн энүнә хар йовдлмудыг тодлв. 6Эн балһснд бәәсн улс талдан әмтнд ю кесн болна, тедү метәр бийсднь кеһәд, дәкәд хойр холванд икәр ачинь хәрүлтн. Эн бийнь талдан улст белддг ундас хойр холванд үлү чаңһ унд энүнә ааһднь кетн. 7Яһҗ эн алдр бәәдләрн бийән бууляд, байн элвг-делвгәр бәәдг билә, тедү мет зовлң, түрү-зүдүг энүнд илгәтн. Яһад гихлә, эн балһсн бийдән келҗ: «Би ширәд суусн хатн ханв. Би белвсн күүкд күүнлә әдл тѳрүц юмнд һашудшгов, гейүршгов». 8Энүнәс кѳлтә нег ѳдрин кемҗәд тер ик аюлла харһх: тер му гемәр гемтәд, залуһан гееһәд, берк гидгәр харһнх. Энүг цааҗла харһулсн Деед Эзн Бурхн сүркә күчтә болсн учрас эн ик һалд шатҗ одх. 9Энүнлә хамдан бузр-аля йовдл кесн, байн зѳѳрт орлцсн орчлңгин хаадуд Вавилон балһсиг шатасн һалын утаг үзҗ, энүнд зовҗ оркрх. 10Тедн энүнлә әдл зовх гиҗ әәһәд, балһсна цаад зогсад иигҗ келх: Ю, әәҗәнәв! Әәҗәнәв! Алдр балһсн! Бат балһсн Вавилон! Нег часин эргцд чи гемшәгдҗ цааҗла харһвч. 11Күн орчлңгин кувцнрин ѳлг-эд эс хулдҗ авдг учрас тедн энүнд зовад оркрҗ һашудх. 12Ѳлг-эднь эн: алтн, мѳңгн, эрднь чолун болн сувсн, цаһан болн гилвксн улавцр кѳк хувцн, торһн болн улан хувцн, зүсн-зүүл каңкнсн үнртә модн, занын сояһар, үнтә модар, зесәр, тѳмрәр болн һаньтг чолуһар кеҗ сиилүлсн чимгүд, 13шинз гидг каңкнсн үнртә талхн, зать саңгин идән, мирр гидг тосн, каңкнсн үнртә үнтә либанон гидг талхн, чаһр, олив тосн, һуйр, цаһан буудя, мал, хѳд, мѳрд болн тергд, мухла улс болн кел бәргдсн улс. 14– Чини эзлхәр седсн сән юмн уга болҗ одв. Чини байн зѳѳрчн, чини цуг сәәхн гилвкдг юмн уга болҗ одв. Болв дәкҗ чи тедниг хәрү авч чадшгоч, – гиҗ кувцнр энүнд келв. 15Эн балһсна байн хулдар байҗсн кувцнр, энүнлә әдл зовхас әәһәд цаад зогсх. Тедн һашудҗ оркрх. 16– Әәҗәнәв! Әәҗәнәв! Алдр балһсн! Цаһан гилвксн, улавцр кѳк болн улан хувц эн ѳмсдг билә. Эн бийән алтар, эрднь чолуһар болн сувсар кеерүлдг билә! 17Негхн цагин кемҗәд эн эврәннь бәәсн зѳѳрән геечкв! Кермиг залачнр болн кермәр йовдг улс, матросмуд болн теңгсәр йовад мѳңг шиңгәдг улс балһснас цаад зогсад, түүмрин утаг үзәд, иигҗ хәәкрлә: Иим алдр балһснас даву алдр балһсн уга бәәсн биший? 19Тедн һашудад, толһа деерән үмсн цацад оркрҗ һундл тѳрв: – Әәҗәнәв! Әәҗәнәв! Алдр балһсн! Теңгсәр йовад, цуг кермсин залачнр энүнә зѳѳрәс байҗсн биший? Негхн цагин кемҗәд тер цугинь геечкв. 20Теңгр, Бурхна улс, апостолмуд, әәлдәчнр энүнд байрлтха! Яһад гихлә, Бурхн эн балһсиг таднд му кесн учрас зарһла харһулла. 21Йос бәрсн Бурхна элч теермин чолу авад: – Иим күчәр алдр балһсн Вавилон ка тусх, әмтн терүг дәкҗ үзшго, – гиҗ келәд уснд хайчкв. 22Ятхин, бүрән, бүшкүрин айс болн кѳгҗмчнрин дун Вавилона уульнцд дәкҗ тѳрүц соңсгдшго. Чини урн һарта кѳдләчнр уга болҗ одх, теермин чолуна шууган чини уульнцд соңсгдшго. 23Шамин герл чини уульнцд дәкҗ үзгдшго. Хәрд һарчах күүкнә болн күргнә дун дәкҗ соңсгдшго. Чини кувцнр эн балһснд хамгин күчтә улс билә. Чи бѳ, удһн йовдл кеҗ келн-улс болһниг меклләч! 24Әәлдәчнриг болн Бурхна улсиг алснд Вавилон бурута болсн учрас цааҗла харһв. Тиим! Вавилон орчлңгин улсиг аллһнд лавта бурута!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\