АПОКАЛИПСИС 19

1Энүнә хѳѳн теңгрин тоотнь олар цуглрсн мет шууга би соңсв. Тернь олн әмтнә дун: Бурхн тууртха! Мана Бурхн – Аврач! Мана Бурхн сүркә күчтә болн алдр! 2Энүнә зарһ – йосн болн үнн чик! Әмтнлә аля йовдл һарһад, теднәр хар йовдлыг күчәр келһүлдг олн меддг аля күүкд күүг Бурхн зарһла харһулла. Тер күүкд күн зарцнринь алсн учрас Бурхн терүг цааҗв! 3Тедн дәкн хәәкрцхәв: – Бурхн тууртха! Эн шатаҗах балһсна һалын утан мѳңкиндән деегшән һарх. 4Хѳрн дѳрвн кѳгшә болн әмтә дѳрвн юмн элкдҗ унад, ширәд суусн Бурхнд сѳгдцхәв. – Тиигтхә! Бурхн тууртха! – гиҗ тедн келцхәв. 5– Нертәнь, нерн угань, цугтан Бурхнд церглдг болн Терүг күндлдг улс мана Бурхиг туурултн! – гисн дун ширә талас һарчахинь би соңсв. 6Тиигхлә олн улсин дун мет, ик күркрәнә шууган мет, оһтрһу мет дун иигҗ келсинь соңсв: – Бурхн тууртха! Мана сүркә күчтә Бурхн залдг болв! 7Хурһна хүрмин цаг ирв, Терүнә күүкн бийән белдв. Цуһар байсҗ байрлтха! Бурхиг туурултха! 8Күүкнд цевр гилвксн хувц ѳгсмн. Хувцн гиснь – Бурхна улсин цаһан йовдлмуд. 9Дәкәд Бурхна элч нанд иигҗ келв: – Бичҗ ав! Хурһна хүрмин нәәрт дуудгдснь буйн кишгтә! Дәкәд немв: – Эн йосн Бурхна үгмүд. 10Би терүнд сѳгдхәр кѳлднь унв. – Бичә тииг! Би чамла әдл, Бурхнд иткдг чини ахнр-дүүнрлә әдл зарцв. Тедн Исусин сексн үнниг дахҗ йовна. Тер учрар Бурхнд сѳгд! – гиҗ Тер келв. Яһад гихлә, Исусин сексн үнн әәлдәчнрт әәлдх арһ ѳгнә. 11Теңгр заагрхла, би цаһан мѳр үзв. Мѳрн деер суусн күн Итклтә болн Үннч. Үнн-чик кевәр зарһ кеҗ Тер дәәлдг билә. 12Тер шачах һал мет нүдтә, толһа деернь кесг титмтә. Деернь бийәсн нань күн меддго нерд бичәтә. 13Цуснд будгдсн хувц тер ѳмссн бәәҗ. Нернь – Бурхна Үг. 14Цевр, гилвксн цаһан хувц ѳмссн, цаһан мѳрд унсн теңгрин цергүд ардаснь йовна. 15Амнаснь хурц иртә үлд үзгднә. Тер үлдәрн буру номта улсиг диилх. Тѳмр тайгарн тедниг залх, сүркә күчтә Бурхна цухлын алдр һазрт болн уста үзм дардг уста үзм кѳләрн шахх. 16Терүнә хувцн деер болн һуйднь: Хаадудын Хан, Эздүдин Эзн гидг нерн бичәтә. 17Би нарн деер зогсҗах Бурхна элчиг үзв. Тер теңгр деер нисҗ йовсн шовудт чаңһ дууһарн хәәкрв: – Наартн, цуһар Бурхна алдр нәәрт нисҗ иртн! 18Хаадудын, миңһн цергин толһачнрин, цергүдин, мѳрдин болн мѳртә улсин, сул болн зарцнрин, нертә болн нерн уга, цуг улсин күш идхәр наартн! 19Тиигхлә би догшн аңгиг болн һазрин хаадудыг цергтәһинь үзв. Тедн цаһан мѳрн деер Суусна ѳмнәс, Терүнә цергин ѳмнәс дәәлдхәр цуглрҗ. 20Болв догшн аң болн худл әәлдәч бәргдв. Тер худл әәлдәч догшн аңгин ѳмн ѳвәрц йовдлмуд үзүлдг бәәҗ. Тер ѳвәрц йовдлмударн догшн аңгин тамһта болн терүнә дүрстә шүтәнд мѳргдг улсиг меклдг бәәҗ. Догшн аң болн худл әәлдәч күкрәр шатҗасн нуурт әмдәр хайгдв. 21Мѳрн деер суусна амнас һарчасн үлдәр догшн аңгин церг алгдҗ. Цуг шовуд теднә күшмүдиг цадтлан идцхәҗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\