АПОКАЛИПСИС 2

1Епес балһсна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич: Барун һартан долан од бәрдг зул ѳргсн долан алтн тәвц заагт йовх Исус Христосин келсн үг эн: 2Чини бәәдл җирһлиг, күнд кѳдлмшиг, ик тесвртә бәәдлиг Би меднәв. Чи хар саната улсиг тесҗ чадхшич. Бийән апостолмуд гиҗ нерәддг, зуг апостолмуд биш улсиг шалһҗ, тедниг худлч болсиг илдкҗ һарһсичнь бас меднәв. 3Чамаг ик тесвртәһичинь, Мини тѳлә зовлңган эдлсичинь, цуцрлго Намаг дахсичинь Би меднәв. 4Зуг чи урдк кевәрн Нанд дурн-седклән тәвдгән уурвч. Энчн буру. 5Урднь яһҗ бәәсән тодл. Килнцтә җирһлән үлдәҗ урдк кевәрн бә. Килнцтә җирһлән эс үлдәхләчн Би ирәд чини зулыг ормаснь кѳндәхв. 6Хәрнь нег сән юмн бәәнә. Николайин сурһульчнр кесн юмнд чи дургоч. Би теднә кеснд бас дургов. 7Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха! Диилвр бәрсн күүнд Би Бурхна садт бәәсн әм ѳгдг модна темснәс амсх зѳв ѳгхв. 8Смирна балһсна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич: Түрүңкнь болн Сүүлңкнь, үкәд Әмдрснь чамд иигҗ келҗәнә: 9– Би чини зовлңгиг, чини угатя-яду бәәдлиг (йосндан болхла, чи байнч) меднәв. Бийән евреймүдт тоолдг улсиг чамаг му келдгинь бас меднәв (зуг тедн еврей биш). Йосндан болхла, теднә хург эрлгин хург. 10Бийләһән учрх зовлңгас бичә ә. Соңс! Тадн дундас зәрмнь сѳрхәр түүрмд эрлг суулһх. Тадн арвн ѳдр зовлңган эдлхит. Үкв чигн итклтә бол, тиигхләчн Би чамд мѳңк җирһлин титм зүүлһхв. 11Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха! Диилвр бәрсн күүнд хойрдгч үкл хорлтан күргәшго. 12Пергәм балһсна сүзгтни хургин Бурхна элчд чи иигҗ бич: Хойр талан иртә хурц үлд Бәрсинь иигҗ келҗәнә: – 13Чамаг эрлгин ширә бәәсн һазрт бәәдгинь Би меднәв. Эрлг бәәсн һазрт Мини итклтә герчиг Антипаг алсн цагт, чи Нанд иткдгән уурлго Нанла итклтәһәр бәәләч. 14Тиигвчн чамд бас невчкн буру юмн бәәнә. Тадн дунд зәрм улс Баламин ном дахҗ бәәнә. Израилин улсиг килнцд яһҗ орулхиг Балам Балак хаанд зааҗ ѳгв. Тедн шүтәнә ѳмн ѳргсн хотыг идәд, аля йовдл һарһсмн. 15Тиим кевәр тадн дунд Николайин дахгчнрин номд орсн улс бәәнә. 16Килнцтә җирһлән хай! Эс тиигхләчн, Би ирәд амнасм һарч йовх хойр талан иртә хурц үлдәр теднлә дәәлдхв. 17Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха! Диилвр бәрсн күүнд бултулсн манна гидг хотас амсулнав, цаһан чолу ѳгнәв. Тер чолун деер шин нерн бичәтә бәәх. Тер нериг чолу авсн күүнәс нань күн медшго. 18Тутыр балһсна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич: шачасн һал мет нүдтә, ѳңглсн күрл мет гилвксн кѳлтә Бурхна Кѳвүн иигҗ келҗәнә: – 19Чамаг яһҗ бәәдгинь, Нанд дурта болад иткдгичн Би меднәв. Чи Нанд цергләд, зовлңгиг тесвртә кевәрн даалач. Энүг Би бас меднәв. Ода чамаг урдкас үлү икәр үүлән күцәҗәхиг бас меднәв. 20Зуг невчкн буру юмн бәәнә. Танад Эзабел күүкд күн бийән әәлдәчд тоолад, Нанд иткдг улсиг сурһҗ, буру юм зааһад, аля йовдл һарһад, шүтәдт ѳргсн хот идәд, бузр юм кеҗәнә. Чи болхла терүг хѳрхшич. 21Би терүнд килнцтә җирһлән хайх цаг ѳгләв. Зуг тер аля бәәдл-җирһлән хайхар седсн уга. 22Хәләтн! Би терүг му гемәр цааҗлхв. Терүнлә хамдан аля кедг улсиг килнцәсн эс һарһхла, би тедниг ик зовлңла харһулхв. 23Би терүнә дахгчнриг алад уга кехв. Болв Намаг әмтнә уха-сана медҗ чаддгиг цуг сүзгтни хургуд медҗ авх. Би таднас күн болһниг кесн үүләрнь цааҗлхв. 24Зуг тадн болн нань чигн улс тер күүкд күүнә заасар болсн угат. Эрлгин гүн нууц гиҗ зәрм улс нерәддг номиг тедн дассн уга. Намаг иртл Нанд батар итктн гисн зааврас талдан заавр Би танд ѳгчәхшв. 26Диилвр бәрсн күүнд, цагин чилгч күртл Мини заасиг күцәсн күүнд буру номта улсиг залх йос Би ѳгхв. Тер йосиг Нанд Эцк ѳгв. Тѳмр тайгар тедниг Тер хәрүлх, буһш кевтәһәр цокҗ хамхлх. 28Би терүнд диилврин темдг болгч ѳрүни од ѳгхв. 29Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүсн келсиг соңсхар седснь соңстха!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\