АПОКАЛИПСИС 20

1Теңгрәс бууҗ йовх Бурхна элчиг би үзв. Һартан тер йорал уга худгас түлкүр болн күнд цев бәрҗ. 2Бурхна элч кѳгшн моһаг Гемшәч, болн Ѳшәтн гидг лууг бәрҗ авад күлв. Тер миңһн җилдән күләтә бәәх. 3Терүг йорал уга гүн һазрт хаяд, үүдинь тѳдгләд, тамһ тәвҗ. Бурхна элч терүг күмни улсиг бичә меклтхә гиҗ миңһн җилин туршарт тиигҗ суулһҗ. Энүнә хѳѳн тер ахрхн цагт сулдхгдх. 4Би зарһ кех йоста ширәс деер суусинь үзв. Исусин тускар келснәс болн Бурхна үг тархаснас кѳлтә хәәчлә харһулгдсн улсин сүмсд үзв. Тедн догшн аңд болн терүнә дүрстә шүтәнд мѳргсн уга, терүнә тамһиг маңнадан болн һартан тәвүлсн уга. Тедн әмдрәд, Бурхна илгәсн Аврачла хамдан миңһн җилд нойлҗ йовла. 5Наадк үксн улс миңһн җил давад уга бәәтл әмдршго. Эн үксн әмтнә түрүңк әмдрллһн. 6Эн цагт әмдрллһнд орлцсн күн буйн кишгтә. Эдн Бурхна улс. Эдн хойрдгч үкллә харһшго. Бурхна болн Христосин гелңгүд болҗ, эдн Терүнлә хамдан миңһн җилд залх. 7Миңһн җил давсна хѳѳн эрлг бәрәнәсн сулдхгдх. 8Цуг һазрт бәәсн келн-улсиг меклхәр тер һарх. Тер улсин нерн Гог Магог хойр. Эрлг тедниг дәәлхәр цуглулх. Тооһарн тедн теңгсин элсн мет олн болх. 9Тедн һазрар тарад, Бурхна улсин һазриг болн Бурхна дурта балһсиг бүслх. Зуг теңгрәс һарсн һал тедниг кевтнь шатаһад алх. 10Дәкәд тер улсиг меклсн эрлг күкрәр шачасн нуурт хайгдх. Догшн аң болн худл әәлдәч бас тенд хайгдх. Тедн ѳдр сѳ уга мѳңкиндән тенд зовагдх. 11Ик цаһан ширә болн ширә деернь Суусиг би үзв. Теңгр һазр хойр терүнә ѳмн уга болҗ одв. Дәкҗ күн тедниг үзсн уга. 12Нертә, нерн уга үксн улсиг ширән ѳмн зогсҗасинь болн дегтрмүд секәтәһинь би үзв. Дәкәд талдан дегтр секәтә бәәҗ. Тернь әмн-җирһлин дегтр. Үксн улс дегтрмүдт бичгдсн теднә кесн йовдлмударнь зарһла харһулгдсн бәәҗ. 13Теңгсин дотр бәәсн үксн улсиг усн һарһҗ ѳгв. Үкл болн Үклин һазрт бәәсн үксн улсиг һарһҗ ѳгв. Күн болһн кесн йовдларн зарһла харһулгдв. 14Энүнә хѳѳн Үкл болн Үклин һазр һалта нуурт хайгдв. Һалта нур гиснь: хойрдгч үкл мѳн. 15Әмн-җирһлин дегтрт нернь эс бичгдсн күн болһн һалта нуурт хайгдв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\