АПОКАЛИПСИС 21

1Энүнә хѳѳн би шин теңгр болн шин һазр үзв. Урдк теңгр һазр хойр болн теңгс уга болҗ одв. 2Әрүн балһсн шин Ерусалим теңгрәс, Бурхнас бууҗ йовхинь би үзв. Эн балһсн күргнә тѳлә белн болад хәрд һарчах күүкн мет билә. 3Ширә талас һарчах чаңһ ду би соңсв: – Хәләтн! Ода Бурхн әмтнлә хамдан бүүрлх. Бәәрнь әмтнә дунд бәәх. Тедн Бурхна келн-әмтн болх, болв Бурхн Бийнь теднлә хамдан бәәдг теднә Бурхн болх, – гив. 4Бурхн әмтнә нүднәс һарчах нульмсинь арчх. Күн дәкҗ үкшго. Ѳвчн-зѳвүр уга, уульлһн-дууллһн уга цуһар бәәх. Яһад гихлә, урдк бәәсн юмн ѳңгрәд уга болв. 5Ширә деер Сууснь иигҗ келв: – Би цугинь шинәс үүдәнәв. Дәкәд нанд келв: – Энүг бичәд ав! Эн үгд иткҗ болҗана. Яһад гихлә, эн йосн үнн. 6Дәкәд Тер нанд келв: – Цугнь күцв! Би «альфа» болн «омега», Би Эклцв болн Чилгчв. Ундасҗасн күүнд би җирһлин булгас ѳңгәр ус ѳгхв. 7Диилвр бәрсн күүнд Би цуг энүг ѳгхв. Би терүнә Бурхн болхв, тер Мини кѳвүн болх. 8Әәмтхә, Исуст иткдгән уурсн улс, бузр килнц кедг, алач-булачнр, аля кедг, бѳ кедг, шүтәнд мѳргдг улс, худлчнр болхла, күкрәр шатҗасн нуурт хайгдх. Эн нур хойрдгч үкл. 9Сүүлңк долан аюлар дүүрң долан ааһта Бурхна долан элчнрин негнь нан тал ѳѳрдв. – Нааран йов! Би чамд Хурһна келсн күүкиг, авалиг үзүлхв, – гиҗ тер нанд келв. 10Әрүн Сәкүсәр би дүүрв. Бурхна элч намаг ик уулын ора деер авч ирәд, теңгрәс, Бурхнас, әрүн Ерусалим балһсн бууҗахинь үзүлв. 11Эн балһсн Бурхна туурмҗта герләр гилвксн билә. Тер герл йаспд гидг эрднь чолун мет кѳк улан ѳңгтә болн шил мет цегән билә. 12Балһсн ик ѳндр эрстә, 12 үүдтә билә. Бурхна 12 элч тус-тустан үүдн болһнд зогсҗ. Үүдн болһнд Израилин 12 уңг-тохмин нерд тус-тустан бичәтә бәәҗ. 13Үзг болһнднь 3 үүдн: 3 үүдн дорд үзгт, 3 – ѳмн үзгт, 3 – ар үзгт, 3 – барун үзгт. 14Балһсна эрс 12 чолута ул деер зогсҗ. Ул болһнднь тус-тустан Хурһна 12 апостолын нерд бичәтә. 15Нанд үг келсн Бурхна элч кемҗәлгч алтн тайгта билә. Тер балһсиг, үүд болһниг болн эрсиг кемҗәлх саната бәәҗ. 16Балһсн дѳрвлҗн бәәҗ: утарн болн ѳргнәрн әдл бәәҗ. Бурхна элч кемҗәлгч тайгарн балһсиг кемҗәлхлә, тернь 2400 дууна һазр бәәҗ. Утарн, ѳргнәрн, ѳндрәрн әдл бәәҗ. 17Дәкәд Бурхна элч эрсин зузанынь кемҗәлв. Тернь 66 метр бәәҗ. Цуг энүг Бурхна элч әмтнә кемҗәһәр тоолсн билә. 18Балһсна эрс йаспд гидг эрднь чолуһар кегдсмн, балһсн бийнь болхла йосн алтар кегдҗ. Тер шил мет цегән билә. 19Балһсна эрсин улмуд олн-зүсн эрднь чолуһар кеерүлгдҗ. Түрүңк йаспд, хойрдгч сапфир, һурвдгч агат, дѳрвдгч смарагд, тавдгч сардоникс, зурһадгч сардион, доладгч хризолит, нәәмдгч берилл, йисдгч топаз, арвдгч хрисопрас, арвн негдгч гиацинт, арвн хойрдгч аметист. 21Арвн хойр үүднь сувсар кегдҗ. Үүдн болһн нег сувсн билә. Уульнц болһн шил мет цегән алтар кегдҗ. 22Балһсн дотр сүм би үзсн угав. Яһад гихлә, терүнә сүм – Эврән Деед Эзн сүркә күчтә Бурхн болн Хурһн мѳн. 23Нарн, сар хойрин герл тер балһснд керг уга билә, яһад гихлә, Бурхна туурмҗ энүнд герл ѳгнә. Хурһн энүнә шам болна. 24Орчлңгин улс болһн эн герлд йовдг болх. Һазрт бәәсн хаадуд эврәннь зѳѳрән энүнд авч ирх. 25Сѳ уга болсн учрас балһсна үүдн оньдин секәтә болх. 26Келн-әмтн болһн зѳѳрән болн алдр олзан балһснд авч ирх. 27Зуг бузр юмн балһснд оршго, җигшүртә, ичртә юм кедг, худлч улс тиигәрән тѳрүц оршго. Әмн-җирһлин дегтрт, Хурһна дегтрт нернь бичәтә күн болһн тер балһснд орх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\