АПОКАЛИПСИС 22

1Бурхна болн Хурһна ширәһәс урсҗ йовх шил мет цегән әмн-җирһлин усна һолыг Бурхна элч нанд үзүлв. 2Эн һол балһсна уульнцин тал дундаһур урсдг билә. Һолын эрг болһнд әмн-җирһлин модд урһсн билә. Тедн нег җилд сар болһн 12 дәкҗ урһц ѳгдг бәәсмн. Тер модна хамтхас әмтиг эдгәхин тѳлә бәәсмн. 3Бурхнд таасгддго күн чигн, юмн чигн балһснд бәәшго. Энд Бурхна болн Хурһна ширә бәәх, Бурхнд зарцнр Терүнд церглх. 4Тедн Бурхна чирә үзх, Бурхна нерн теднә маңнад бичәтә болх. 5Энд сѳ уга болх, шам, нарна герл чигн керг уга болх. Яһад гихлә, Деед Эзн Бурхн теднә герл болх. Тедн мѳңкиндән залх. 6Бурхна элч нанд иигҗ келв: – Эн үгмүдт иткҗ болҗана, яһад гихлә, эн йоста үнн. Әәлдәчнрт урмд ѳгдг Деед Эзн Бурхн удл уга юн учрхиг зарцнртан үзүлхәр Эврәннь элчиг илгәв. 7– Соңстн! Удл уга Би ирхв. Эн дегтрин әәлдхлин үгмүд күцәдг улс буйн-кишгтә! – гиҗ Исус келҗәнә. 8Энүг соңссн, үзсн күн бив, Йоханв. Үзсн, соңссн хѳѳн би цугинь нанд үзүлсн Бурхна элчин кѳлднь унад, терүнд сѳгдхәр седләв. 9Зуг тер нанд: – Бичә тииг! Би чини әәлдәч ахнр-дүүнрлә әдл, чамла әдл болн эн дегтрин үгмүд күцәдг улсла әдл Бурхнд церглдв. Бурхнд сѳгд! 10Эн дегтрт бәәсн әәлдхлиг бичә нууһад бә! Яһад гихлә, цуг эн удл уга учрх. 11Му йовдл һарһдгнь му йовдлан цааранднь кетхә, аля бузр йовдл кедгнь аляһан цааранднь кетхә. Сә кедгнь сәәһән цааранднь кетхә. Әрүн улс му йовдл кехәс салтха! – гиҗ келв. 12Исус: – Удл уга би ирхв. Күн болһнд кесн үүләрнь ачинь хәрүлхв. Бурутаһинь цааҗхв. 13Би «альфа» болн «омега». Би Түрүңкв болн Сүүлңкв. Би – Эклцв болн Чилгчв, – гиҗ келв. 14Хувцан цеврлҗ уһаснь буйн кишгтә, тегәд чигн тедн әмн-җирһлин моднас темс идҗ чадҗана, балһснд үүдәр орҗ чадҗана. 15Зута килнц кедг, бѳ шаҗна, аля кедг, алач, шүтәнд мѳргдг, худлд дурта болн оньдин худл келдг улст балһснд орх зѳв уга болх. 16– Би, Исус, сүзгтни хург болһнд бәәсн таднд энүг герчлхин тѳлә эврәннь элчән илгәвүв. Би Давид хаана тохмин-үлдл, герлтә болн ѳрүни однла әдлв, – гиҗ Исус келв. 17Әрүн Сәкүсн болн хәрд һарчах күүкн: – Наар! – гинә. Энүг соңссн күн болһн: – Наар! – гитхә. Ундасҗасн күн ирәд, әмн-җирһлин ус ѳңгәр автха! 18Эн дегтрин әәлдхлин үгмүд соңссн күн болһнд би герчлҗәнәв. Эн үгмүдт үлү юм күн немхлә, Бурхн терүг цааҗад, эн дегтрт бичәтә долан аюл илгәх. 19Эн дегтрт бичгдсн әәлдхлин үгмүд күн хасхла, эн дегтрт әмн-җирһлин модна темсәс идх зѳв болн әрүн балһснд орх зѳв Бурхн тер күүнәс булаһад авх. 20Энүг герчлҗәснь иигҗ келҗәнә: – Тиим! Удл уга ирхв. – Тиигтхә! Деед Эзн Исус ирит! 21Деед Эзн Исусин цаһан санан таднд цугтаднь күрттхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\