АПОКАЛИПСИС 3

1Сардис гидг хотна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич: Бурхна долан Сәкүс залдг болн долан од Бәрҗәхинь иигҗ келҗәнә: – Чини бәәдл җирһлиг Би меднәв. Чамаг әмтн әмд гиҗ тоолна, зуг чи әмн уга. 2Эн бәәдләсн серхнчн! Үлдсн юман геешгон тѳлә батл. Яһад гихлә, Бурхна хәләцәр эклсн юм күцәһәд угаһичнь Би үзләв. 3Христосин номиг урднь яһҗ авсан, яһҗ соңссан тодл. Терүг зѳвтнь күцәҗ килнцтә җирһлән хай! Эн бәәдләсн эс серхләчн, Би хулхач метәр генткн ирҗ чамаг цааҗхв. Чи мини ирх цагиг медҗ чадшгоч. 4Зуг тана Сардис хотнд хувцан цеврәр бәрдг зәрм улс бәәнә. Тедн цаһан хувцтаһан Нанла хамдан йовх, яһад гихлә, тедн энүнлә ирлцәтә болх. 5Диилвр бәрсн күн теднлә әдл цаһан хувц ѳмсх. Би терүнә неринь әмн-җирһлин дегтрәс һарһлго эврәннь Эцкин ѳмн, Бурхна элчнрин ѳмн «Эн күн Мини», гиҗ келхв. 6Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха! 7Пиладельпья хотна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич. Эн Давид хаана түлкүртә Әрүн Үннчин келсн үгмүд. Кемр Тер үүдиг секхлә, күн хааҗ чадшго, кемр тер үүдиг хаахла күн секҗ чадшго. 8Би чини бәәдл-җирһлиг меднәв. Чамаг олнд деерк орм эс эзлдгичнь меднәв. Тер бийнь Чи мини ном дахлач, Исусиг медхшв гиҗ тѳрүц келсн угач. Би чини ѳмнк үүдиг секүв, күн терүг хааҗ чадшго. 9Хәлә! Бийән евреймүдт тоолдг эрлгин хургин гешүдиг авч ирәд, чини кѳлд сѳгдүлнәв. (Йосндан тедн евреймүд биш.) Тиигәд тедн Намаг чамд дуртаг лавта медх. 10Чи Мини заасар тесҗ бәәввч. Тер учрар Би чамаг һазр деер улсиг сѳрсн цагт харсҗ авхв. Тедниг ик зовлңла харһулҗ Би сѳрхв. 11Удл уга ирхв. Дииләчин титмиг чамас күн булаҗ авшгон тѳлә Нанд батар иткҗ бә. 12Диилвр бәрсн күн Мини Бурхна сүмд түшг болҗ зогсад, тѳрүц тендәс һаршго. Би тер күүнә деер Мини Бурхна нериг болн Мини Бурхна балһсна нериг бичхв. Тер Шин Ерусалим балһсн теңгрәс Мини Бурхнас бууҗ ирх. Шин нерән тер күн деер бас бичхв. 13Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха! 14Ләәдикья балһсна сүзгтни хургин Бурхна элчд иигҗ бич: Эн Тиигтхә гисн үннч итклтә герчин үг. Бурхн Терүгәр дамҗҗ цугинь үүдәҗ. 15Би чини бәәдл-җирһлиг сәәнәр меднәв. Чамаг халун чигн бишинь, киитн чигн бишинь Би меднәв. Халун эс гиҗ киитн болсн болхла, деер болх билә. 16Зуг чи халун чигн, киитн чигн биш – бүләнч. Тер учрар Би чамаг амнасн нульмад хайснла әдләр кѳѳҗ һарһнав. 17Чи бийән муульта, сана зовадган, угатя, сохр, нүцкн бәәдгән медлго: «Би байнв, элвг-делвг бәәнәв, нанд юмн керго», – гиҗ келнәч. 18Мини селвг эн: байн болхин тѳлә һалд әрүслсн алт Нанас хулдҗ ав, бийән хувцлхар нүцкн ичртә цогцан хаахар Нанас цаһан хувц хулдҗ ав. Юм үзхин тѳлә нүдндән түркдг эм Нанас хулдҗ ав. 19Дурлсн улсан Би керлдәд заснав. Килнцтә йовдлан хайҗ, Нанд халун зүркәрн итк! 20Соңс! Би чини үүднә ца зогсад, үүд цокҗанав. Күн Мини ду соңсад, үүдән секхлә, Би гертнь орад, терүнлә хамдан хотынь эдлхв. 21Би диилвр бәрәд Эцктәһән хамдан Терүнә ширәд суулав. Тиигҗ Би диилвр бәрсн күүнд Нанла хамдан ширәдм суух зѳв ѳгхв. 22Сүзгтни хургудт Әрүн Сәкүснә келсиг соңсхар седснь соңстха!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\