АПОКАЛИПСИС 5

1Тиигхлә би Суусна барун һартнь хойр таласнь бичәтә, долан тиизтә цаас үзв. 2Йос бәрсн Бурхна элчиг: – Тиизиг эвдҗ задлх, цаасиг секх зѳвтә күн бәәнү? – гиһәд чаңһ дууһарн келҗәсинь би үзв. 3Зуг теңгр, һазр деер, һазр дор чигн тер цаасиг күн секҗ чадсн уга. 4Тер цаасиг секәд умшх күн уга болсн учрас би һашудҗ оркрҗ бәәләв. 5Тиигхлә кѳгшәсин дундас негнь: – Бичә ууль, хәлә! Йудан тохмас һарсн арслң, Давидин үлдл тохм диилвр бәрҗ. Тер долан тииз эвдҗ задлх, цаасиг секҗ чадх, – гиҗ нанд келв. 6Ширән ѳѳр зогсҗасн Хурһиг би үзв. Терүг әмтә дѳрвн юмн болн кѳгшәс эргҗ зогсҗ. Тер тәклд тәкгдсн хурһна бәәдлтә бәәҗ, долан ѳвртә, долан нүдтә бәәҗ. Долан ѳвр болн долан нүдн гиснь: һазр болһнд илгәгдсн Бурхна долан Сәкүсн. 7Хурһн ѳѳрдәд, ширә деер Суусна барун һарас цаас авв. 8Терүг цаас авсна хѳѳн дѳрвн әмтә юмн болн хѳрн дѳрвн кѳгшәс Хурһнд сѳгдцхәв. Кѳгшәс тус-тустан һартан ятх, саңгин идәһәр дүүрң ааһ бәрсн бәәлә. Саңгин идәһәр дүүрң аһ гиснь: Бурхна улсин мѳргүл. 9Тедн шин дууһан дуулцхав: – Цаас авад тиизинь задлх зѳв Танд бәәнә. Яһад гихлә, Та тәкл болад Эврәннь цусарн Бурхнд 10тохм болһнас, келн болһнас, келн-әмтн болһнас әмтиг хулдҗ авлат. Та теднәр Бурхна гелңгүд болсн улс тедн һазриг залх. 11Тиигхлә би хәләһәд ширән эргнд тоолҗ болшго Бурхна элчнрин, әмтә дѳрвн юмсын болн кѳгшәсин ду соңсв: 12Тәклин алгдсн Хурһн цецн уха, байн зѳѳр, күч, йос бәрх ачта! Терүг улс туурулх, күндлх йоста! 13Теңгр, һазр деер, һазр дор, теңгст бәәсн әмтә киитә тоотнь, цуг орчлңд бәәсн тоотнь иигҗ келсинь би соңсв: Ширәд Сууснь болн Хурһна күч-йос Бәрснь тууртха! Мѳңкиндән Тедниг күндлтхә! 14Әмтә дѳрвн юмс: Тиигтхә, – гиҗ келв. Тиигхлә кѳгшәс сѳгдҗ мѳргцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\