АПОКАЛИПСИС 6

1Хурһн ном бичәтә цаасна долан тиизин негинь задлхла, дѳрвн әмтә юмна негнь оһтрһун дууһар: – Нааран ир, – гиһәд дуудна. Би цаһан мѳр үзв. Тер мѳрн деер һартан нум бәрсн күн сууҗ. Терүнд титм зүүлһв. Тер диилвр бәрсн мѳртә күн бәәҗ, цааранднь диилвр бәрхәр һарч ирҗ. 3Цаасна хойрдгч тииз Хурһн задлхла, хойрдгч әмтә юм: Нааран ир, – гив. 4Тиигхлә улан зеерд мѳрн һарч ирв. Эн мѳриг унсн күн делкәд бәәх эвиг әмтнәс авх йоста бәәҗ. Тер учрар әмтн нег-негән алдг болв. Тер күүнә һарт ик үлд бәрүлҗ. 5Хурһн һурвдгч тииз задлхла, һурвдгч әмтә юмн: Нааран ир, – гисинь би соңсв. Тиигхлә хар мѳрн һарч ирв. Терүн деер чиңнүр бәрсн күн сууҗ. Энүг би үзв. 6Әмтә дѳрвн юмн бәәсн һазрас: – Нег ѳдрин җалвинь һанцхн нег кило цаһан буудя, эс гиҗ һанцхн һурвн кило ичмән болна. Зуг олив болн уста үзм моддыг бичә үрә! – гисн дуунла әдл юм би соңсв. 7Хурһн дѳрвдгч тииз задлхла: нааран ир гисн әмтә юмна ду би соңсв. 8Тиигхлә бор мѳрн һарч ирв. Тер мѳрн деер Үкл гидг нертә юмн сууҗ. Түүнә ардас «Үклин һазр» гидг юмн дахад һарч ирв. Тедн хоюрн орчлңгин дѳрвдгч әңгиг дәәһәр, харһнлһнар, му гемәр, зерлг аңгудар дамҗҗ алх йоста бәәҗ. 9Хурһн тавдгч тиизиг задлхла, тәклин ширә дор бәәсн Бурхна үгиг итклтә кевәр тархаснас кѳлтә алгдсн улсин сүмсдиг би үзв. 10– Сүркә күчтә Әрүн Үннч Деед Эзн! Кезә күртл Та һазр деер бәәсн мана цус асхрулсн улсиг гемшәл уга, цааҗлл уга бәәхмт? – гиҗ тедн чаңһ дууһар хәәкрцхәв. 11Теднә күн болһнд цаһан хувцн ѳггдв: – Исуст церглҗ тана ахнр-дүүнрлә әдләр алгдсн улсин то эс күцтл, невчк күләҗәтн. Бичә зовтн! – гиҗ теднд келлә. 12Хурһн зурһадгч тиизиг задлхла, һазр икәр чичрв. Нарн хар хувцн мет харңһурад, сар цусн метәр улатрв. 13Теңгрин одд, инҗр модна кѳк темсн кевтәһәр догшн салькнд нәәхләд унцхав. 14Теңгр цаасн мет орагдад, уул, арл болһн ормасн кѳндрв. 15Орчлңгин хаадуд, йос бәрдг улс, цергин ахлачнр, баячуд, тоомсрта улс, зарцнр, сул улс цугтан хадын кѳндәд, уулын хад чолун заагт орҗ бултцхав. 16– Мадн деер унад, ширәд Суусн Бурхна нүднәс, Хурһна цухлас мадниг бултулыт! 17Яһад гихлә, Теднә алдр цухлын ѳдр ирв. Тер цухлын ѳмнәс кен тесҗ бәәҗ чадхмб? – гиҗ тедн келцхәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\