АПОКАЛИПСИС 7

1Энүнә хѳѳн би Бурхна дѳрвн элчнриг үзв. Тедн һазрин дѳрвн үзгт зогсад, һазр тал, теңгс тал, модд тал сальк үләшгоһар гиҗ дѳрвн сальк бәрҗ. 2Дорд үзгәс һарч йовх әмд Бурхна тамһта элчиг би үзв. Тер һазрт болн теңгст хорлт кех йоста Бурхна элчнрт чаңһ дууһарн иигҗ келв: 3– Мана Бурхна зарцнрин маңна деер тамһ эс тәвтл һазрт, уснд, моддт хорлт бичә күргәтн. 4Нег зун дѳчн дѳрвн миңһн күн маңнадан Бурхна тамһта болсинь би соңсв. Тедн цуг Израилин арвн хойр уңг-тохмас һарсн улс бәәҗ, уңг-тохм болһнас арвн хойр миңһн күн чигн. 5Йудан уңг-тохмас, Рубен уңг-тохмас, Гадын уңг-тохмас, Ашерин уңг-тохмас, Напталин уңг-тохмас, Манашен уңг-тохмас, Шимона уңг-тохмас, Левин уңг-тохмас, Исахарин уңг-тохмас, Зебулуна уңг-тохмас, Йосипин уңг-тохмас, Беньяминә уңг-тохмас орҗ. 9Энүнә хѳѳн келн-әмтн болһнас, әәмг болһнас, келн болһнас тоолҗ болшго олн күн ширән ѳмн, Хурһна ѳмн цаһан хувцтаһан шавдл зандн модна бүчрмүд һартан бәрҗ зогссинь би үзв. 10– Ширә деер Суусн мана Бурхн болн Хурһн мадниг аврла! – гиҗ тедн чаңһ дууһарн хәәкрҗәнә. 11Бурхна элчнр цугтан ширәг, кѳгшәсиг болн әмтә дѳрвн юмиг эргҗ зогсҗала. Дәкәд ширән ѳмн элкдҗ унад Бурхнд мѳргцхәв. 12– Мана Бурхн алдр туурмҗта, цецн ухата, күчтә, ачта! Мана Бурхнд магтал, мѳңкиндән ханлт! Тиигтхә! 13– Цаһан хувцтань кемб? Альдас эдн ирсмб? – гиҗ нег кѳгшә нанас сурв. 14– Аав, та эврән меднәт, – гиҗ би хәрү ѳгв. – Эдн ик алдр зовлң дааһад, Хурһна цусар хувцан уһаҗ цаһалһсн улс. 15Тегәд чигн эдн Бурхна ширән ѳмн зогсад, ѳдр сѳ уга Бурхна сүмд церглнә. Ширәд Сууснь эднлә хамдан бүүрлҗ, эн улсыг харсх. 16Эдн дәкҗ ѳлсшго, ундасшго, һаң халун, нарн чигн эднд мууһан хальдашго. 17Яһад гихлә, ширән ѳѳр зогссн Хурһн эдниг хәрүлҗ, урсдг булг тал дахулҗ авч ирх. Бурхн теднә нүднәс асхрсн нульмс болһниг арчх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\