АПОКАЛИПСИС 8

1Хурһн бичәтә цаасна тиизиг задлхла, теңгр деер ѳрәл часин туршарт ә-чимән уга болв. 2Би Бурхна долан элчиг үзв. Тедн Бурхна ѳмн зогсла, долан бүрә теднд бәрүлв. 3Бурхна талдан элч ирәд, тәклин бәәрнә ѳѳр зогсв. Һартнь алтн сав бәәҗ. Бурхна улсин мѳргүллә ниилүлхин тѳләд болн ширән ѳмн бәәсн алтн тәклин бәәрнд бәрц бәрхин тѳләд терүнд дала саңгин идә ѳгч. 4Бурхна улсин мѳргүллә дегц Бурхна элчин һарт бәәсн савас һарсн саңгин идәнә утан Бурхнд ѳргц болв. 5Бурхна элч сав авад, тәклин бәәрнәс һалта цог савд тәвәд һазрт хайв. Тер дарунь оһтрһун дун һарад, шууган болад, цәкл цәкләд, һазр чичрв. 6Бүрә бәрсн Бурхна долан элч бүрәһән татхар белдцхәв. 7Түрүңк элч бүрәһән татв: цуснла хольсн һал болн мѳндр һазрт унв. Һазрин һурвдгч хүв деернь урһсн моддла, олн зүсн ноһанла хамдан шатҗ одв. 8Бурхна хойрдгч элч бүрәһән татв. Шатҗасн ик уул мет нег юмн теңгсин уснд хайгдв. Теңгсин һурвдгч хүвнь цуснд хүврв. 9Теңгсин һурвдгч хүвин әмтә киитә юмс үкәд, тенд кермс уга болҗ одв. 10Бурхна һурвдгч элч бүрәһән татв. Һал мет шатҗасн алдр одн теңгрәс һарад, һолмудын болн усна булгудын һурвдгч хүвднь унв. 11Тер одна нернь – Шарлҗн. Усна һурвдгч әңгнь һашурҗ одв, олн әмтн тер усиг ууһад үкҗ одв. Яһад гихлә, тер усн һашурҗ одв. 12Бурхна дѳрвдгч элч бүрәһән татв. Нарн, сар, одд цагин һурвдгч хүвднь герл ѳгшгоһар эвдгдҗ. Ѳдрин һурвна нег хүвднь нарн герл ѳгдго болв. Сар болн одд болхла сѳѳһин һурвна нег хүвднь герл ѳгдго болв. 13Ик деер теңгрт нег һәрд шовуг нисҗ йовхинь би үзв. Терүг чаңһ дууһарн иигҗ келсиг соңсв. – Әәҗәнәв! Әәҗәнәв! Үлдсн һурвн бүрән ә соңсгдхла, һазр деер бәәсн улс басл зовлңган эдлх.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\