АПОКАЛИПСИС 9

1Бурхна тавдгч элч бүрәһән татхла, теңгрәс һазрт унсн од би үзв. Йорал уга худг секдг түлкүр однд ѳгв. 2Тер йорал уга худг секв. Терүнәс ик бешәс һарчах кевтә, утан һарад аһариг дүүргәд, нарна герлиг хаав. 3Утанас царцаха һарад һазр деер тарв. Һазрин чим хорхан йос терүнд ѳгв. 4Һазрин олн зүсн урһмлд болн моднд хорлт күрглго, зуг маңнадан Бурхна тамһ уга әмтнд хорлт күрг гисн заквр теднд ѳгв. 5Эн әмтиг аллго тавн сардан зовах зѳв теднд ѳгв. Тедн чим хорха хатхсн метәр әмтиг зовав. 6Тер цагт әмтн үкл хәәх зуг олҗ чадшго, үкхәр седх, зуг үкл теднүр иршго. 7Тер царцаха дәәнд белдсн мѳрнә бәәдлтә, толһа деернь алтн титм мет юмта бәәҗ. Нүүрнь күүнә чирә дураҗ. 8Үснь күүкд улсин үсн мет, шүднь арслңгин сая мет. 9Тѳмр мет хуйгта, җиврин шууган дәәнд довтлсн кесг мѳрн тергнә шууган мет билә. 10Тедн чим хорхан сүүлтә болн хатхурта, тедн сүүләрн әмтнд тавн сардан хорлт күргәх зѳвтә бәәҗ. 11Теднә хан йорал уга худгиг залдг Бурхна элч – нернь еврей келәр Абадон, грек келәр Аполион. (Эвдәч гисн утхта.) 12Түрүңк зовлң давхла, энүнә хѳѳн дәкәд хойр зовлң аашна. 13Бурхна зурһадгч элч бүрәһән татв. Бурхна ѳмн бәәсн тәклин алтн ширән дѳрвн талк үзгәс дун соңсгдв. (Тәклин алтн ширән дѳрвн талкнь ѳврин бәәдлтә бәәсмн.) 14Тер бүрән дун Бурхна зурһадгч элчд иигҗ келнә: – Евфрат гидг алдр һолд күләтә Бурхна дѳрвн элчиг сулдха! 15Бурхна дѳрвн элч күмни һурвдгч хүвинь алхин тѳләд сулдгдв. Эн час, ѳдр, сар болн җилин тѳлә тедн бийән белдәд бәәҗ. 16Би мѳртә цергин тооһинь соңсв. Тернь хойр зун сай бәәҗ. 17Тер мѳрдинь би үзгдлдән үзв. Тер мѳрд деер суусн улсин хуйгнь һал мет улан, сапфир гидг эрднь чолун мет кѳк, күкр мет шар ѳңгтә бәәҗ. Мѳрдин толһас арслңгин толһан бәәдлтә бәәсмн. Һал, утан болн күкр амнаснь һарад бәәҗ. 18Мѳрнә амнас һарсн һурвн аюл: һал, утан болн күкр күмни һурвдгч хүвинь алҗ уга кеҗ. 19Яһад гихлә, мѳрнә күчнь амн сүл хойрт бәәҗ. Сүүлмүд моһан толһан бәәдлтә бәәҗ. Терүгәрн тедн хорлт күргв. 20Эн олн аюлас әмд үлдсн әмтн эврәннь кедг юман хайсн уга, тедн хар сәкүсдт, юм соңсҗ үзҗ йовҗ чаддго алтн мѳңгн зес, чолун болн модн шүтәдт сѳгддгән уурсн уга. 21Тедн кү алдган, бѳ кедгән, аля бузр йовдл һарһдган, хулха кедгән хайсн уга.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\