РИМИНХН 1

1Исус Христосин зарц болн апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас. Бурхн намаг Сән Зәңг тархатха гиһәд шүүҗ авв. 2Бурхн кезәнә Сән Зәңг ѳгх болад әәлдәчнрәр дамҗулад үг ѳглә. Әәлдәчнр энүнә тускар Әрүн Бичгт бичлә. 3Сән Зәңгд Бурхна Кѳвүн мана Деед Эзн Исус Христосин тускар келгдҗәнә. Күүнә заң-бәрцин тускар келхлә, тѳрсн үүдәлтәрн Тер Давидин хѳѳт үй бәәҗ. Бурхна заң-бәрцин тускар келхлә, Бурхн Христосиг үкләс әмдрүлхләрн Эврәннь Кѳвүн болҗахиг күчтәһәр үзүлв. 5Бурхн Христосар дамҗад намаг апостол болтха гиҗ, шишлң билг ѳгв. Учрнь иим: Терүнә нернә тѳлә цуг келн улсиг иткдг болн соңсхврта кетхә гив. 6Исус Христосар дуудгдсн Римд бәәх тадн бас теднә тоод орҗанат. 7Тиигәд Бурхна дурта Римд бәәх улс болн Терүнә улс болхар дуудгдсн цуг таднд эн бичг бичҗәнәв. Бурхн мана Эцк болн Деед Эзн Исус Христос таднд хәәрлт болн тѳвкнүн бәәдл ѳгтхә. 8Хамгин түрүнд, би цуг таднаннь тѳлә мини Бурхнд Исус Христосар дамҗулад ханлт ѳргҗәнәв. Яһад гихлә, тадна итклин тускар делкәд соңсгдҗана. 9Зальврхларн кезә чигн би тадна тускар ухалдгиг Бурхн герч. Би Бурхна Кѳвүнә тускар Сән Зәңг тархахларн, әрүн зүркнәсн Бурхнд церглҗәнәв. 10Таднд күрх арһ нанд Бурхна таалар учртха гиҗ би зальврҗанав. 11Би тадниг йир икәр үзхәр седләв. Тадниг батлхин тѳлә Бурхна билгәр хувалцхар седләв. 12Би таднд, тадн нанд хамцу иткләрн урмд ѳгх гиҗ санҗанав. 13Ахнр-дүүнр, би кесг дәкҗ тадн тал одхар седхлә, мел нег юмн ода күртл сад-боомтг болад бәәсиг тадн медтхә гиҗәнәв. Буру номта әмтиг итклд орулснла әдләр би тадн дунд тиим кѳдлмш кех санатав. 14Би цугтаднь ѳгцтәв: делгрсн сойлта улст болн зерлг улст, сурһульта болн сурһуль уга улст. 15Тиигәд би Римд бәәх таднд Сән Зәңг цәәлһхдән белмб. 16Би Сән Зәңгәс ичҗәхшв. Энтн иткдг улсиг цугтаһинь аврхин тѳлә бәәх Бурхна күчн. Хамгин түрүнд Сән Зәңг евреймүдиг, дарунь буру номта улсиг аврна. 17Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг Сән Зәңг үзүлҗәнә. Энүг эклцәс авн сүл күртл Бурхн иткләр дамҗад кенә. Энүнә тускар: «Иткләр дамҗад чик седклтә болсн күн җирһх» гиҗ бичәтә. 18Күүнә зарһ яһҗ кехән Бурхн үзүлв. Цуг кесн килнцәрнь болн му йовдл һарһсарнь Бурхн әмтиг засглх. Учрнь: Бурхна туск медрл теднд ил, яһад гихлә, Бурхн эн медрл теднд секв. Зуг тедн хар саната йовдл һарһхларн, талдан улс үнниг бичә медтхә гиҗ бәрнә. 20Делкә үүдснәс авн Бурхна үзгддго бәәдл, Терүнә мѳңк күчн болн заң-бәрц үүдәлтәрнь хәләхлә медгднә. Тиигәд әмтнд бийән харсхин тѳлә келдг үг уга. 21Бурхиг тедн медсн бийнь Бурхн гиҗ туурулсн уга, Терүнд ханлтан ѳргсн уга. Теднә ухань хоосн. Теднә ухан тату, толһань хар санаһар дүүрв. 22Тиим улс бийән цецнд тоолҗана, болв йирдән һәргтә болҗ һарв. 23Үкл уга Бурхнд мѳргхин ормд тедн үкдг күүнә, шовудын, мал-аһрусна, мѳлкдгүдин бәәдлтә кегдлмүдт шүтнә. 24Тиигәд зүркнә килнцтә седвәр тедниг һарһтха гиҗ Бурхн бәрүлв. Нег-негнләһән тедн ичртә йовдл һарһдг болв. 25Иим улс Бурхна туск үнниг худлас сольв. Үүдәчд биш үүдәврт тедн шүтәд церглдг болв. Олн әмтн Үүдәчиг мѳңк туурултха. Тиигтхә! 26Иигәд Бурхн тедниг бийсиннь ичртә бахмҗднь бәрүлв. Күүкд улс чигн хоорндан бузртаһар холвата болв. 27Залус бас күүкд улсла биш нег-негнләһән зута юм һарһҗ ниилцхәв. Тедн эндү йовдл һарһсндан авх йоста засквр авцхав. 28Әмтн Бурхна туск медрлиг ухандан эс бәрсәр Бурхн тедниг ичр уга сананднь бәрүлв. Тиигәд тедн ичр уга йовдлмуд һарһна. 29Тедн үнн биш юмар дүүрв: хар санан, ховдгллһн, нег-негндән му йовдл үзүллһн, үлү үзлһн, аллһн, цүүгән, худл келлһн болн ѳшән, хов зѳѳлһн. 30Әмтн нег-негән му келнә, Бурхна ѳшәтнр караг, бийрхг, яһҗ хар саната йовдл һарһхиг ухална, эцк-экән соңсхш. 31Әмтн ичр уга, келсән күцәхш, дурн, хәәрлт уга. 32Бурхна заканд юуна тускар бичәтәг тедн меднә. Тиим йовдл һарһҗах улс үкх йоста, гиҗ терүнд бичәтә. Тер бийнь тедн тиим йовдл цаарандан һарһна. Дәкәд тиим йовдл һарһдг улсла тедн зѳвшәрнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\