РИМИНХН 10

1Ахнр-дүүнр, Израилин улс аврлт автха гиһәд, би әрүн зүркнәсн Бурхнд зальврҗанав. 2Би тедниг бийән йир икәр Бурхнд нерәдсиг герчлҗәнәв, болв теднә нерәдлһн медрләс һарчахш. 3Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг тедн медсмн уга. Энүнәс даву тедн бийән Бурхна ѳмн чик седклтәд тоолхар седцхәв. Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг евреймүд тѳртән авсмн уга. 4Иткдг күн болһн чик седклтә болхин тѳлә Христос Закана кѳдлмш чиләв. 5Зака күцәсәрн күн болһн яһҗ чик седклтә болхин тускар Моше иигҗ бичҗ: «Закаг күцәҗәх күн терүгәр әмд бәәх». 6Иткләр күн болһн яһҗ чик седклтә болхин тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Кен теңгрт һархмб? – гиҗ бичә бийәсн сур». (Христосиг теңгрәс һазр деер буулһхин тѳлә кен тиигәрән һархмб, – гиҗ бичә бийәсн сур.) 7Эс гихлә: «Кен хар йорал уга һазрт буухмб?» (Христосиг үкснә хѳѳн әмдрүлхин тѳлә кен хар йорал уга ормд буухмб?) 8Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхна үг чини хаҗуд бәәнә. Тер үг чини келнд болн зүркнд бәәнә». Эн үг мана цәәлһҗәх итклин үг мѳн. 9Кемр чи, Исус, мини Деед Эзн гиҗ иләр келхлә, кемр Терүг үкснә хѳѳн Бурхн әмдрүлсиг зүркәрн иткҗәхлә чи авргдхч. 10Юңгад гихлә, зүркәрн иткәд бидн чик седклтә болҗанавидн. Исус мини Деед Эзн гиҗ иләр келсәрн бидн авргдхвидн. 11Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Терүнд иткдг күн мел һутагдшго». 12Иигҗ цугтаднь келгдҗәнә. Юңгад гихлә, евреймүдин болн буру номта улсин хоорнд мел йилһл уга. Бурхн цугтаннь Деед Эзн болҗана. Терүг дуудҗах улсиг Бурхн йир икәр әдслҗәнә. 13Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Деед Эзнә нер дуудҗах күн болһн авргдх». 14Кемр Терүнд эс иткҗәхлә, яһҗ тедн неринь дуудхмб? Кемр Терүнә ном эс соңссн болхла, яһҗ тедн иткхмб? Кемр тер номиг эс цәәлһсн болхла, яһҗ тедн терүг соңсхмб? 15Кемр цәәлһәчнр эс илгәгдсн болхла, тиигхлә яһҗ тер ном цәәлһгдх бәәсмб? Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сән Зәңг цәәлһҗәх улсин ирлһн ямаран сән!» 16Сән Зәңгиг евреймүд цугтан тѳрүц авчасмн уга. Әәлдәч Эшья иигҗ келҗ: «Деед Эзн! Мана цәәлһсн номд кен иткҗәнә?» 17Сән Зәңг соңсхла, иткл ирнә. Христосин тускар цәәлһҗ келхлә, күн Сән Зәңгиг соңсна. 18Болв би сурхар седҗәнәв: «Тедн номиг соңсад угай?» Э-э, соңсла. Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Теднә дун цуг һазрар соңсгдна. Теднә үгмүд һазрин кѳдә күртл күрнә». 19Тиигхлә би дәкәд нег юм сурхар седҗәнәв: «Израиль энүг медлго бәәсмн болвза?» Моше түрүлҗ хәрү ѳгнә: «Би таднд йосн биш келн улсар дамҗулад үлү үзүлһ сергәнәв. Би эргү улсар тадна ур босхнав». 20Эшья болхла зѳргтәһәр иигҗ келҗәнә: «Эс хәәсн улс Намаг олв. Мини тускар эс сурсн улст Би Бийән үзүлүв». 21Болв Израилин тускар тер иигҗ келҗәнә: «Ѳдрин туршарт Би соңсдго болн буцдг улс тал һаран дуудҗ суңһв».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\