РИМИНХН 11

1Тиигәд би сурхар седҗәнәв: Бурхн эврә улсан хайви тиигәд? Мел уга. Би эврән Израилин күмб, Бәәньяминә уңг-тохмас Абрахамин хѳѳт үйв. 2Эклцәснь шүүҗ авсн улсан Бурхн хайсн уга. Израилин улст һундсан Элья Бурхнд келсиг тадн Бурхна Бичгәс меднәлмт. 3«Деед Эзн, тедн чини әәлдәчнриг алв, бәрц тәвдг чини ормиг тедн хамхлв. Би һанцарн үлдв, намаг тедн бас алхар седҗәнә». 4Болв Бурхн терүнд ю келв? «Би бийдән долан миңһн кү үлдәвв. Тедн Баалын ѳмн сѳгдсн уга». 5Тиигәд ода Бурхна цаһан санаһар шүүҗ авгдсн улсин үлдл бәәнә. 6Кемр Бурхн цаһан санаһар әмтиг шүүҗ авсн болхла, тиигхлә тер кесн кергәрнь тиигҗәхш. Кемр Бурхна әмтиг кесн кергәрнь шүүҗ авсн болхла, тиигхлә терүнә цаһан санан үнн цаһан санан болҗ һаршго билә. 7Тиигәд юн болҗахмб? Израилин улс хәәҗәсн юман олсмн уга. Бурхна шүүҗ авсн улс хәәҗәсән олҗ авв, наадксинь Бурхн Эврәннь дуудвриг соңсҗ чаддго кев. 8Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхн теднә ухан-седклиг унтулв, нам эндр ѳдр күртл теднә нүднь юм үзҗәхш, чикнь юм соңсҗахш». 9Давид иигҗ келҗ: «Нәәрлҗәх цагтан тедн бәргдәд хавхд тортха! Тедн унад засгла харһтха! 10Теднә нүднә харань уурад, юм бичә үзтхә! Теднә нурһнь мѳңкинд бѳгчитхә!» 11Дәкнәс би сурхар седҗәнәв: Евреймүд бүдрәд унхларн мѳңкинд унсн болхви? Уга. Буру номта улс евреймүдиг унснас иштә аврлт авв. Евреймүдт үлү үзүлһ сергәхәр буру номта улс тиигв. 12Евреймүдин бүдрәд унсн бәәдл делкәг байҗаҗ, теднә цѳѳкн то буру номта улсиг бас тиигҗ, тиигәд кемр евреймүд цугтан аврлтд күрсмн болхла, зѳѳрнь ямаран ик болх! 13Буру номта улс, ода би таднд келҗәнәв: буру номта улсин апостол болсарн би эврәннь церглтән магтҗанав. 14Тиим юм кехләрн, би эврәннь улсин үлү үзүлһиг сергәһәд, нам зәрмсинь аврҗ чадхв болвза. 15Юңгад гихлә, Бурхн тедниг бийәсн хольҗулсн цагт делкән әмтн Терүнлә эвцлә. Болв Бурхн тедниг орулҗ авхла, юн болх? Эннь үкснәс әмдрҗ һарснла әдл болх. 16Кемр ѳдмгин түрүн зүсм Бурхнд нерәдгдхлә, ѳдмг кевтән Бурхнд нерәдгднә. Кемр модна уңг Бурхнд нерәдгдхлә, ацмуднь бас Бурхнд нерәдгднә. 17Асргдҗасн олив модна зәрм ацмуднь хуһрҗ одҗ. Зерлг олив модна ацмуд тер моднд наалдулгдла. Тадн, буру номта улс, тер зерлг олив моднла әдл болҗанат. Ода тадн евреймүдин күч болн байн җирһл хувалцҗанат. 18Тиигәд хамхрсн ацмудыг тадн бичә һазалтн. Яһҗ чи тедниг һазалҗахмбчи? Чи зуг ацнь болҗанач, уңгиг чи асрҗахшч, уңг чамаг асрҗана. 19Ода чи келҗәдг чигн болхич: «Намаг наалдулҗ урһатха гиһәд ацмуд хуһрсмн билә». 20Э, тедн эс итксндән хуһрсн болхла, зуг чи иткләрн эн ормдан үлдҗәнәч. Тиигәд чи бичә карагл, болв ә! 21Бурхн йосн ацмуд хармнсн уга, чамаг хармнх гиҗ санҗанчи? 22Энүнд бидн Бурхн яһҗ цаһан санаһан күртәҗәсиг болн цааҗлсиг үзҗәнәвидн. Килнц һарһсн улсиг Бурхн цааҗлна. Терүнә хәәрлтд чи үлдхлә, Бурхн чамд цаһан санаһан күртәх. Эс гихлә чамаг тер моднас хуһлад авх. 23Кемр йосн олив модна ацмуд оңдарад иткхлә, дәкн тедниг Бурхн наалдулад урһах. Яһад гихлә, Бурхн дәкн тедниг наалдулҗ урһах күчтә. 24Чи эклцәсн авн зерлг моднас хуһлгдҗ авгдлач. Дәкәд болхла, асргдҗасн олив моднд күчәр наалдулгдҗ урһагдлач. Тиигәд йосн ацмудыг эңкр моднднь хәрү наалдулхд йир амр. Бурхн цугтад цаһан санаһан күргҗәнә. 25Ахнр-дүүнр, тадн бийән цецн улст эс тоолшгон тѳләд, тадниг нуувч медҗ автха гиҗ би санҗанав. Нуувчнь иим: Израилин улс оньдин иткләс хѳѳһсн уга. Тедн, зуг тоота буру номта улс Бурхнд иртл тиигв. 26Тегәд Израилин улс цугтан авргдх. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сионас Аврач ирх. Тер Яковин хѳѳт үйнриг Бурхн уга җирһләс харсх. 27Би теднлә бооца кеһәд, теднә килнцинь тәвҗ ѳгхв». 28Буру номта улс, таднд олз ортха гиһәд евреймүд Сән Зәңг авсн уга. Тиигәд тедн Бурхна дәәсн болв. Зуг Бурхн евреймүдиг шүүҗ авсар болн теднә ѳвкнрт үг ѳгсәр тедн Бурхна улс болҗана. 29Юңгад гихлә, Бурхн эврәннь белгән хәрү авхш, эврән шүүҗ авсан сольхш. 30Урднь тадн, буру номта улс, Бурхиг соңсдго биләт. Зуг ода евреймүд Бурхиг эс соңссар Бурхнас тадн хәәрлт аввт. 31Ода евреймүд Бурхиг соңсҗахш. Зуг тадн хәәрлт авсн учр деерәс евреймүд хәәрлт авх. 32Цуг әмтиг хәәрлхин тѳлә Бурхн тедниг соңсдго бәәдлд бәрүлв. 33О! Бурхна зѳѳр ямаран ик! О! Бурхна цецн ухан болн медрл ямаран ик! Терүнә шиидвриг кен цәәлһҗ чадхмб? Терүнә хаалһиг кен медхмб? « 34Деед Эзнә ухаг кен медсмб? Кен Терүнд селвгч болсмб? 35Бурхиг ѳгцтә болтха гиһәд, кен Терүнд юм ѳгсмб?» 36Юңгад гихлә, цугтаһинь Тер үүдәлә. Цугтан Терүгәр дамҗад Терүнә тѳлә бәәнә. Бурхн мѳңкинд тууртха! Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\