РИМИНХН 12

1Тиигәд, ахнр-дүүнр, Бурхна хәәрлтин тѳлә би таднас сурҗанав. Бийәрн Бурхнд әмд, әрүн болн Терүнд тааста тәкл тәктн. Эннь Бурхнд йосндан цергллһн болҗана. 2Эн делкән му авъясар бичә бәәтн. Болв Бурхнд тана ухаг шинрүлх зѳвән ѳгтн. Тегәд одҗ тадн Бурхна сән, тааста болн күцц таалыг медҗ чадхит. 3Нанд ѳггдсн белг олзлад би күн болһнд иигҗ келҗәнәв: Ѳгсн зѳвәс үлүһәр эврәннь тускар бичә сан. Болв бийиннь тускар ик санан угаһар ухал. Чамд Бурхна ѳгсн иткллә ирлцүлҗ бийиннь тускар ухал. 4Күүнә цогцд олн мѳчмүд бәәнә. Мѳч болһн зүсн-зүүл зааврта. 5Терүнлә әдл бидн олн болсн бийнь Христосла нииләд нег цогц-махмуд болҗанавидн. Бидн нег-негнләһән зүсн-зүүл мѳчмүд мет хоорндан залһлдатавидн. 6Маднд Бурхна ѳгсн хәәрлтлә ирлцүлҗ бидн олн зүсн билг олзлх йоставидн. Чамд Бурхна үг келх белг бәәхлә, эврәннь иткллә ирлцүлҗ Терүг кел. 7Кемр талдан улст нѳкд болх билг чамд бәәхлә, нѳкд бол. Кемр багш болх билгтә болхла, багшлтха! 8Кемр урмд ѳгх билгтә болхла, урмд ѳгтхә. Кемр бәәснәсн хувалцх билгтә болхла, асхрулад хувалц. Кемр һардх билгтә болхла, йир сәәнәр һард. Кемр цаһан седкл һарһх билгтә болхла, байртаһар цаһан седклән һарһ. 9Тана дурн үнн болтха. Хар саната йовдлмудт дурго болтн, сән йовдл цаарандан һарһтн. 10Ахнр-дүүнрлә әдләр нег-негндән дурлтн. Нег-негән күндләд бийәсн үлүһәр үнлтн. 11Бичә залхуртн. Зуг гүҗрҗ кѳдлтн. Деед Эзнд халун зүркнәсн церглтн. 12Ицлдән тадн байрлтн! Зовлңд тесвртә болтн. Оньдин зальвртн. 13Бурхнд иткдг улс түрү-зүдү бәәхлә, теднлә бәәснәсн хувалцтн. Зуучлҗ йовх улсиг гиичлүләд тоотн. 14Тадниг кѳѳлдҗ йовх улст Бурхн әдс ѳгтхә гиҗ зальвртн. Дәкәд нег давтад келҗәнәв: Бурхн тедниг бичә харатха, әдс ѳгтхә гиҗ зальвртн. 15Байрлҗах улсла байрлтн. Уульҗах улсла уультн. 16Күн болһниг йилһлго әдләр бәәтн. Бичә караглҗ деерлктн. Зуг номһн заңгта улсла үүрлтн. Бийән бичә цецн күүнд тоолтн. 17Чолуһар шивсиг – ѳѳкәр шивтн. Әмтн цугтан сән гиҗ келх йовдл һарһтн. 18Кемр арһ бәәхлә, әмтнлә цугталань эвтәһәр бә. 19Үүрмүд минь! Бичә ѳшә нектн. Бурхн тиим күүг засглтха. Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Би ѳшәһинь авхв. Күүнә һарһсн буруһин ашар Би терүг засглхув гиҗ Деед Эзн келҗәнә». 20Бурхна Бичгт бичәтәг күцәтн: «Кемр тана ѳшәтн ѳлн болхла, хот ѳгәд цадхтн. Кемр унд уухар седҗәхлә, ундынь кеҗ ѳгтн. Тиим йовдларн тадн терүнә толһа деер цог цуглулҗанат». 21Хар санан чамаг бичә авлтха! Болв хар санаг сән кергәр диил.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\