РИМИНХН 13

1Күн болһн шаңһа йоснд соңсхврта болх йоста. Юңгад гихлә, Бурхна зѳв уга йосн уга. Бәәсн цуг йосиг Бурхн тогтала. 2Тиигәд йосна ѳмнәс буцсн күн – Бурхна тогтасна ѳмнәс буцҗана. Тиим йовдл һарһҗах күн цааҗла харһх. 3Сән йовдл һарһҗах күн биш, хар саната йовдл һарһҗах күн йосна һардачнрас әәнә. Йоснас әәшго седклтәвч? Сән йовдл һарһҗ йов, тиигхлә йосн чамаг буульх. 4Йосна һардач чамд сә кехәр Бурхна зарц болҗана. Кемр чи хар саната йовдл һарһдг болхла, йосна һардачнрас ә. Яһад гихлә, чамаг засглх зѳв терүнд бәәнә. Терчнь Бурхна зарц болад, хар саната йовдл һарһсн күүг Бурхна нерн деерәс засглна. 5Чи йосна һардачнриг зуг засглһнас әәһәд биш, болв Бурхнд церглх эврәннь дааврас соңс. 6Тиигәд тадн алван ѳгнәт. Йос һардҗах улс Бурхна зарцнр болҗана, тедн эврәннь даалһвр күцәҗәнә. 7Теднд ѳгх зѳвтә юмиг ѳгтн: зүсн-зүүл алв ѳгтн, тедниг йир икәр күндлтн. 8Кен чигн күүнд ѳгцтә бичә болтн. Зуг нег-негндән дурарн ѳгцтә болтн. Юңгад гихлә, хаҗудк күүндән дуртань зака күцәҗәнә. 9«Гергн залу хойр эврәннь иткл бичә эвдтн», «Бичә ал», «Бичә хулха ке», «Талдан күүнә эдл-ахуд седкл бичә тәв», – эн болн нань чигн зааврмудын һол тѳрнь иим: «Талдан улст бийләһән әдл дурта бол». 10Талдан улст дурта күн му юм үзүлшго. Талдан улст дурта болсн күн – Зака күцәнә. 11Тадн тиигҗ кех зѳвтәт, яһад гихлә, нѳѳрәсн серх тадна цаг ирсиг меднәт. Деед Эзн иткҗәснәс ода таниг аврх цаг ѳѳрхн бәәнә. 12Сѳ чилҗ йовна, ѳдр эклҗ бәәнә. Тиигәд харңһуһин йовдлмуд үлдәһәд, ода герлин зер-зев авий! 13Ѳдрин герлд бәәх әмтнлә әдл дигтәһәр бәәхмн. Тер тѳләд буру номта улсин шаҗна нәәрт орхмн биш, согтҗ әрк уухмн биш, цалдң йовдл һарһҗ аля кехмн биш, дәәлдҗ, үлү үзхмн биш. 14Деед Эзн Исус Христосин зер-зев автн. Тадн эврәннь килнцтә бәәдлд оньган ѳгдгән ууртн. Терүнә му седвәр бичә күцәтн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\