РИМИНХН 14

1Итклдән бат биш күүг тадн иткдг ах гиҗ сантн. Терүнә итклин хәләцин тускар бичә зүтктн. 2Нег күүнә иткл ю болв чигн идх зѳв ѳгнә, талдан күүнә иткл бат биш болад, тер һанцхн темсин хот эдлнә. 3Хотыг йилһвр угаһар иддг күн, тиигҗ эс кеҗәх күүг бийәсн дор гиҗ бичә тоолтха. Зуг темстә хот иддг күн хотыг йилһлго иддг күүг буру һарһҗана гиҗ бичә гемшәтхә. Яһад гихлә, Бурхн хойраһинь орулҗ авчана. 4Талдан Эзнә зарциг гемшәх чи кембвч? Эзнь эврән терүг сәәнәр мууһар кѳдлсинь йилһх. Тер зарц сәәнәр кѳдлх, яһад гихлә, Деед Эзн терүнд тиим арһ ѳгч чадх. 5Нег күүнд талдан ѳдрмүдәс нег ѳдр чинртә болҗана. Оңдан күүнд ѳдрмүд цугтан чигн әдл болх. Күн болһн эврәннь санҗасн санаһан чик гиҗ лавтаһар медтхә. 6Талдан ѳдрмүдәс нег ѳдриг чинртә гиҗәсн күн энүгәрн Деед Эзиг күндлҗәнә. Хотыг йилһлго иддг күн Деед Эзиг күндләд тиигнә. Тиим күн хот идсндән Бурхнд йѳрәл тәвҗәнә. Темстә хот иддг күн бас Деед Эзиг күндләд тиигнә. Тиим күн Бурхнд бас йѳрәл тәвҗәнә. 7Маднас нег чигн күн бийиннь тѳлә бәәхш, бийиннь тѳлә үкхш. 8Кемр бидн җирһҗ бәәхлә, Деед Эзнә тѳлә бәәнәвидн. Кемр үкхләрн бас Деед Эзнә тѳлә үкнәвидн. Җирһҗ бәәв чигн эс гихлә үкҗ бәәв чигн, бидн Деед Эзнә улс болҗанавидн. 9Яһад гихлә, әмд улсин болн үксн улсин Деед Эзн болхар Христос үкәд әмдрлә! 10Чи темсәр хот кеҗәх күн эврәннь иткдг дүүһән яһад гемшәхмбч? Эс гихлә, хотыг йилһлго эдлҗәх күн яһҗ дүүһән бийәсн дор тоолҗанач? Бидн цугтан Бурхна зарһд зогсхвидн. 11Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Күн болһн Мини ѳмн сѳгдх, күн болһн Намаг Бурхн гиҗ келх. Энүг Би лавлҗанав гиҗ Деед Эзн келҗәнә». 12Маднас күн болһн Бурхнд эврән тооцаһан ѳгх. Эврәннь ахнр-дүүнрән килнцд бичә орултн. 13Тер тѳләд нег-негән гемшәхмн биш. Тадн иигҗ шиидх йоста. Тана иткдг ахнр-дүүнр бүдрәд килнцд ордгоһар тадн бичә му йовдл һарһтн. 14Би Деед Эзн Исуста ниилсн учрас эврән бийәрн бузр юмн уга болдгиг лавта меднәв. Кемр кен негнь ю болв чигн цевр биш гиҗ тоолҗахла, терүнд тернь бузр болҗана. 15Кемр чи хот йилһлго эдлҗәх учрас эврәннь дүүһән һундаҗахла, тиигхләрн дурлҗ кеҗәхшич. Чини эдлҗәх хот дүүһичнь бичә алтха! Яһад гихлә, Христос терүнә тѳлә үклә. 16Тана сән гиҗ тоолҗасиг талдан улс му келдгоһар бийән сәәнәр бәртн. 17Бурхна йосн мана эдлҗәх хотд, ууҗах унднд бәәхш, чик бәәдлтә, эвтә болн байрта җирһлд бәәнә. Тиим җирһл Әрүн Сәкүсн ѳгнә. 18Тиигәд Христост церглҗәх күн Бурхнд байр үүдәҗәнә, әмтнәс зѳвшәл авчана. 19Тер учрар, бидн эв авч ирх болн нег-негән батлх йовдл оньдин һарһхар седхмн. 20Хотын тѳлә Бурхна күцәҗәхиг бичә хамхлтн. Хот кевтән цевр. Болв эврән эдлҗәх хотарн талдан күүг килнцд уңһахла чик биш. 21Мах эс идхлә, чаһр эс уухла, дүүһән килнцд уңһах йовдл эс һарһхла чик болҗана. 22Бурхна болн чини хоорндк тѳр чини итклин тѳр болтха. Эврән шүүҗ авчасндан бийән эс гемшәҗәх күн буйн кишгтә. 23Хот идҗәһәд, эврәннь шиидврән чик угай гиҗ маһдлсн күүг Бурхн зарһла харһулх. Яһад гихлә, терүнә кесн керг иткләс үүдхш. Иткләс эс үүдсн керг килнц болҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\