РИМИНХН 15

1Бидн, итклдән күчтә улс, итклдән бат биш улст түрү-күнд тѳринь хаһлхд дѳң болхмн. Зуг бидн һанцхн бийдән тааста юм кех зѳв угавидн. 2Талдан улсин сә хәәҗ, теднә иткл батрахин тѳлә маднас кен чигн күн теднд тааста юм кех зѳвтә. 3Христос бас һанцхн бийдән тааста юм кеҗәсмн уга. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхиг му келҗәсн улсин му үгнь нанд күртв». 4Бурхна Бичгт урднь бичәтә цуг тоот мадниг сурһхин тѳлә ѳггдлә. Мадниг тесврәр, урмдар нәәлвртә болтха гиҗ тииглә. 5Тесвр болн урмд ѳгчәх Бурхн тадниг Исус Христосас үлгүр авад, нег ухан-седклтә болтха гиҗәнә. 6Тегәд тадн ни-негәр, нег дууһар Бурхиг болн мана Деед Эзн Исус Христосин Эцкиг туурулҗ чадхит. 7Тер учрар Бурхна туурмҗин тѳлә нег-негнләһән Христос таднла бийән бәрснлә әдләр тадн бийән сәәнәр бәртн. 8Христос Бурхна үнниг үзүлхин тѳлә, ѳвкнрт ѳгсн үгән күцәхин тѳлә евреймүдин зарц болв гиҗ би келҗәнәв. 9Буру номта улст Бурхна хәәрлт ѳгсн учрас тедн Бурхиг туурултха гиҗ Христос евреймүдин зарц болв. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Тер учрар чамаг би буру номта улс дунд туурулхв, чамд магтал дуулнав». 10Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Тадн, буру номта улс, Терүнә әмтнлә хамдан байрлтн!» 11Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Тадн, буру номта улс, цугтан Деед Эзиг туурултн! Олн келн улс цугтан Терүг туурултн». 12Эшья иигҗ келҗәнә: «Әмтиг һардхин тѳлә Ишайин хѳѳт үй тѳрәд ѳсх. Буру номта улс терүнд нәәлх». 13Таднд ицл ѳгсн Бурхн тана иткләр дамҗад байрар болн эвәр дүүртхә. Тиигәд тана ицл Әрүн Сәкүснә күчәр цаарандан ѳстхә. 14Ахнр-дүүнр мини, тадна зүркн сән-сәәхн кергәр дүүрң, таднд цуг медрл бәәнә, тадн нег-негән сурһҗ чадхиг би меднәв. 15Тер бийнь би бас йир зѳргтәһәр зәрм сурврмудин тускар келҗәнәв. Би таднд терүнә тускар тодлвр орулҗанав. Иим зѳргтә болдгм нанд Бурхн онц билг ѳглә. 16Намаг буру номта улсин тѳлә Христосин цергләч болтха гиһәд Бурхн нанд иим белг ѳглә. Би теднд Бурхна Сән Зәңг цәәлһҗәнәв. Әрүн Сәкүсәр Бурхнд нерәдгдсн буру номта улс Терүнд тәкл мет тааста болтха гиҗәнәв. 17Тиигәд би Христос Исусла ниилсндән Бурхнд церглҗәхәрн бийән буульҗ чадхв. 18Би зѳргтә болнав. Буру номта улсиг Бурхна соңсхврт орулхин тѳлә Христос нанар дамҗад ю кесиг би зуг энүнә тускар келҗ ѳгнәв. Энүг Тер үгәр болн кергәр, ѳвәрц йовдлын болн онц темдгин күчәр, Бурхна Сәкүснә күчәр кев. 19Би Ерусалимас Илирик һазр күртл эргндән Христосин туск Сән Зәңг күццднь цәәлһв. 20Христосиг меддго һазрт Сән Зәңг тархах седкл кезә чигн мини күсл болҗана. Зуг бурунь күүнә тәвсн ул деер тосхлт кехәр седҗәхшв. 21Бурхна Бичгт бичәтә: «Терүнә тускар келгдәд уга улст Тер үзгдх, Терүнә тускар соңсад угаднь медгдх». 22Сән Зәңг тархалһна кѳдлмш кеһәд, би тадн тал ирҗ чадсн угав. 23Ода би эн һазрт эврәннь кѳдлмшән тѳгсәвв. 24Олн җилин эргцд тадн тал орхар седҗәсн күслән би Испань орхларн күцәхәр бәәнәв. Таднла харһсарн би байрлхв. Дәкәд цааранднь Испань орхд тадниг дѳң болтха гиләв. 25Би ода Ерусалимд бәәх Бурхна улст церглхәр йовҗанав. 26Ерусалимд бәәх Бурхна улс дунд түрү әмтнә тѳлә Македонь болн Ахьяна улс дем күргхәр шиидҗ. 27Иим йовдл һарһлһн теднд тааста болв. Йосндан болхла, тедн евреймүдт ѳгцтә болҗана. Юңгад гихлә, евреймүдт буру номта улсла Бурхна әдс хувацв. Тер учрар буру номта улс эврәннь эдл-уушасн евреймүдлә хувалцх зѳвтә. 28Эн даалһвр күцәһәд ѳгсн демиг Ерусалимд ѳгснә хѳѳн би Испань орнав. Хаалһдан тадн тал орнав. 29Намаг ирхлә, Христосин әдслт күццднь авхитн би медҗәнәв. 30Ахнр-дүүнр, мана Деед Эзн Исус Христосар болн Әрүн Сәкүснә дурар нанла хамдан мини тѳлә икәр шунҗ зальвртн гиҗ танас эрҗәнәв. 31Йудьяд Христост иткдго улсас би мѳлтрҗ һардгар Ерусалимд мини кех кѳдлмш тенд бәәх Бурхна улс авдгар зальвртн. 32Тиигәд би тадн тал байртаһар ирхв. Кемр Бурхна таал учрхла, бидн хамдан амрхвидн. 33Эв ѳгчәх Бурхн цуг таднла бәәтхә. Тиигтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\