РИМИНХН 16

1Кеңхерт бәәх иткдг улсин дунд кѳдлҗәх мана эгч Пѳбәг сән үгәр таднла таньлдулхар седнәв. 2Бурхна улсиг тосдг кевәр Деед Эзнә нерн деерәс терүг тосҗ автн. Тер таднас сурҗах тоотднь дѳң болтн. Юңгад гихлә, тер олн улст дѳңгән күргнә, тер дотр нанд бас күргнә. 3Нанла хамдан Христос Исуст церглҗәх Прискад болн энүнә залу Әкүльд менд келтн. 4Эдн мини тѳлә әмәрн шордхдан белн билә. Теднд һанцхн би биш, цуг иткдг буру номта улс ханлтан ѳргҗәнә. 5Теднә герт цуглрдг иткдг улст мини менд бас келтн. Азийд түрүн болҗ Христост итксн мини хәәртә үр Эпәнәтд менд келтн. 6Тана тѳлә йир икәр кѳдлсн Марийд мини менд күргтн. 7Нанла хамдан бәрәнд бәәсн мини келн улсин Андраникд болн Юнид менд келтн. Апостолмуд тедниг сәәнәр меднә. Тедн нанас эрт Христост итклә. 8Деед Эзнлә ниилснд мини хәәртә Амплитд менд келтн. 9Маднла хамдан Христост церглҗәх Урбанд болн мини хәәртә үр Стахд менд келүлҗәнәв. 10Әпельд менд келтн. Тер Христост итклтә болсиг цугтан меднә. Аристобулын ѳрк-бүлд бас менд келтн. 11Мини келн улсин Херодѳнд болн Нәркисин ѳрк-бүлд менд келтн. 12Деед Эзнә тѳлә кѳдлҗәсн Трупанад болн Трупосад гидг күүкд улст менд келтн. Деед Эзнә тѳлә дала кѳдлмш кесн күндтә Персидад бас менд келтн. 13Деед Эзнә шүүҗ авгдсн Рупд болн мини эк болҗ йовсн терүнә экд менд келтн. 14Би Асуңрытд, Пелегонд, Гермест, Патропд, Гермаст, болн теднлә хамдан хурдг ахнр-дүүнрт менд илгәҗәнәв. 15Пилологд болн Юлид, Нерүст, терүнә дү күүкнд болн Олимпд, теднлә хамдан хурдг Бурхна цуг улст менд келтн. 16Нег-негән әрүнәр үмсҗ мендлтн. Христост иткдг цуг улс таднд менд илгәҗәнә. 17Ахнр-дүүнр, иткдг улсиг салһхар болн тедниг килнцд уңһахар седҗәх улсас саглтн гиҗ би эрҗәнәв. Таднд дасхсн номас тас оңдан ном тедн дасхҗана. Тиим улсас хол йовтн. 18Тиим улс мана Деед Эзн Христост биш эврәннь олз хәәнә. Тедн эгл улсиг әмтәхн зуһу үгәрн меклҗәнә. 19Тадниг соңсхврта улс болсиг цугтан меднә. Энүнә тѳлә би йир байрлҗанав. Би тадниг юнь чик болҗахиг тодрхаһар үзтхә гиҗәнәв. Му йовдл бичә һарһтн. 20Удл уга эв ѳгчәх Бурхн эрлгиг тана кѳл дор үүләд уга кех. Мана Деед Эзн Исусин хәәрлт таднла бәәтхә. 21Нанла хамдан кѳдлҗәх Тимофей болн мини келн-улсин Луки, Ясон, Сосипатр таднд менд илгәҗәнә. 22Эн бичг Павелын келсәр бичҗәх би, Терт, Деед Эзнлә ниилсндән таднд менд илгәҗәнәв. 23Мини герин эзн Гай менд илгәҗәнә. Терүнә герт иткдг улс цуглрна. Тадн балһсна хазн бәрдг Эраст болн ах Куарт менд келүлҗәнә. [ 25Бурхн тадниг батрулҗ чадна. Исус Христосин туск мини цәәлһсн Сән Зәңг энүнә тускар келнә. Медүлсн нуувч энүг бас үзүлҗәнә. Урднь тер нуувчиг Бурхн бултулла. 26Зуг ода Бурхн, әәлдәчнрин бичсәр, эн нуувчиг медүлв. Цуг келн-улс Бурхнд итктхә, Терүг соңстха гиҗ мѳңк Бурхна зәрлгәр эн нуувч секгдв. 27Һанцхн цецн Бурхн Исус Христосар дамҗад мѳңкиндән тууртха! Тиигтхә!]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\