РИМИНХН 2

1Тер тѳләд талдан күүнә зарһ кехләрн, чамд бийән харсхин тѳлә келдг үг уга. Яһад гихлә, талдан улсин зарһ кехләрн, чи теднлә әдл йовдл һарһҗанач. Терүгәрн чи бийән засглҗанач. 2Болв иим йовдл һарһҗах улсиг Бурхн чикәр засглҗана. Терүгинь бидн меднәвидн. 3Тиигәд чи иим йовдл һарһсн улсин зарһ кеһәд, эврән терүнлә әдл йовдл һарһҗанач. Бурхна зарһас чи алдрҗ һархар седҗәдг болвзач? 4Бурхна кемҗән уга цаһан санаг, Терүнә тесвриг чи һазалҗанчи? Бурхн чамаг ода күртл засгллго бәәнә. Бурхн цаһан санатаг чи меднәлмч. Тер чини килнцтә җирһличнь хайулҗана. 5Чи бѳдүн күзүһән үзүләд, эн килнцтә җирһлән хайхар седҗәхшич. Тиигәд Бурхн эврәннь ууран һарһх болн чик зарһ кех ѳдр чи эврәннь засган улм икдүлҗәнәч. 6Тер ѳдр Бурхн күн болһниг күцәсн кергәрнь ашлх. 7Зәрм улс сән кергән цаарандан һарһад, Бурхнас туурмҗ, күндллһ болн мѳңк җирһл хәәҗәнә. Бурхн теднд мѳңк җирһл ѳгх. 8Эврә сә хәәдг зәрм улс үнниг һолад, хар саната йовдлмуд цаарандан һарһҗана. Бурхн цухлан үзүләд тедниг засглх. 9Хар саната йовдл һарһҗах күн болһн – түрүләд евреймүд, дәкәд буру номта улс – зовлңла болн ѳвдкүрлә харһх. 10Сән йовдл һарһҗах күн болһн – түрүләд евреймүд, дәкәд буру номта улс – Бурхнас туурмҗ, күндллһ болн эв авх. 11Бурхн зарһ кехләрн, кенинь чигн татшго. 12Мошен закан угаһар буру номта улс килнц һарһна. Тедн закан угаһар үкх. Евреймүдт закан бәәнә. Тедн килнц һарһна. Тиигәд закаһар зарһла харһх. 13Закаг соңсдг күүг биш, терүг күцәдг күүг Бурхн чик седклтәд тоолна. 14Буру номта улст Мошен закан уга. Болв тедн закана неквр тѳрхәрә бәәдг седвәрәр күцәхләрн, закан уга бийнь эврән закан болна. 15Энүгәрн тедн закана неквр теднә зүркнд бичәтә бәәнә гисиг медүлҗәнә. Теднә зүркн энүг үнн болсинь герчлҗәнә. Яһад гихлә, теднә ухан-седвәр зәрмдән теднд зѳв ѳгнә, зәрмдән гемшәнә. 16Бурхн Христос Исусар дамҗулад, әмтнә цуг нуувч ухан-седвәрин зарһ кех. Эн тоот мини цәәлһҗәх Сән Зәңглә ирлцҗәнә. 17Чи заканд нәәләд, Бурхарн бардмнад, бийән еврейв гиҗ нерәддг болхич. 18Чи Бурхна таал меднәч, заканас дассн учрас чикинь йилһҗ чадхич. 19Чи бийән сохр улсин кѳтлврчд болн харңһуд бәәдг улсин герлд тоолҗанач, эргү улсин сурһмҗлач болн баһчудын багшв гиҗәнәч. 20Заканд бәәх цуг медрлиг болн үнниг чи эврәһән гиҗ тоолҗанач. 21Чи талдан улс сурһнач, яһад бийән эс сурһнач? Чи хулха бичә ке гиҗ цәәлһнәч, эврән хулхалдвчи? 22Залу гергн хойрин хоорндк иткл бичә эвдтн гиҗ сурһнач, эврән тиигдвчи? Чи һар кегдлмүдәс җигшнәч, эврән болхла буру номта улсин сүмәс хулхалдвчи? 23Чамд закан бәәсәр бардмннач, болв терүнә неквр эвдәд, Бурхиг чи һутаҗахшвчи? 24Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Таднас кѳлтә Бурхна тускар буру номта улс му келҗәнә». 25Кемр зака күцәхлә, чини керчлһн туста болна. Болв кемр чи зака эвдҗәхлә, керчлһн тус уга. 26Кемр керчгдәд уга буру номта күн зака күцәхлә, керчгдсн болҗ тоолгдшгой? 27Чамаг керчгдәд уга зака күцәҗәх күн засглх. Яһад гихлә, чамд бичгдсн закан болн керчлһн бәәсн бийнь чи зака эвдҗәнәч. 28Зүс зүркәрн еврей болв чигн йосн еврей биш. Йосн керчлһн цогц-махмудт кегдсн керчлһн биш. 29Йосн еврей ухан-санаһарн еврей болҗана. Эс гихлә, тиим еврей седкләрн керчгдсн күн болҗана. Бичәтә закан биш Бурхна Сәкүсн тиим күүнә уха-санаһинь еврей кенә. Тиим күүнд әмтнәс биш Бурхнас буульмҗ ирнә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\