РИМИНХН 3

1Тиигәд еврей болсн юуһарн деерв, керчлһнәс ямаран тус болҗахмб? 2Альк халхарн чигн ик туста. Хамгин түрүнд Бурхн евреймүдт эврәннь үг иткҗ ѳглә. 3Кемр ода теднә зәрмнь Бурхнд итклтә эс болхла, терүнәс кѳлтә Бурхн бас тиим болхий? 4Мел уга. Күн болһн худлч болв чигн Бурхн итклтә. Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Тана үг үнн, Та эврәннь зарһдан диилвр бәрхит». 5Тадн му йовдл һарһҗаснас кѳлтә әмтн тодрхаһар Бурхна чикәр кеҗәсиг үзхий? Бидн ю келхвидн? Мадниг засглхларн Бурхн чикәр кеҗәнү? (Эн сурвр би әмтнә хәләцәр тәвҗәнәв.) 6Э-э, кеҗәнә. Кемр Бурхн тиим чик эс болхла, яһҗ Тер делкән зарһ кех бәәсмб? 7Кемр мини һарһҗах буру Бурхна туурмҗиг улм ѳскҗәхлә, яһад намаг килнцтә күн гиҗ засглхмб? 8Тиигхлә яһад иигҗ эс келҗәхмб? Бурхна туурмҗиг улм ѳскхин тѳлә му йовдл һарһхмн. Зәрм улс нам тиигҗ келҗәнә гиһәд хов зѳѳв. Бурхн тиим улсиг засглхла чик болх. 9Тиигхлә ю келхмб? Бидн, евреймүд, буру номта улсас деер болҗахмб? Мел уга! Евреймүд болн буру номта улс – цугтан әдләр килнцин үлмәд бәәхиг урднь үзүлләв. 10Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Нег чигн чик седклтә күн уга, нег чигн! 11Нег чигн меддг күн уга. Бурхиг хәәҗәх нег чигн күн уга. 12Цугтан Бурхнас эргәд холдв, цугтан тус уга болв. Сән йовдл һарһҗах күн уга. Мел уга. 13Теднә хоолнь секәтә үкәрин бәәдлтә. Келнь худл келнә, урл деернь хорта моһан хорн бәәнә. 14Теднә келсн үгмүдәс зуг харал болн һундл соңсгдна. 15Тедн оньдин алхдан белн. 16Йовсн һазртан тедн мел эвдрл болн зовлң авч ирнә. 17Тѳвкнүн бәәдл тедн медсмн уга. 18Ухан-санаһарн Бурхиг күндлхш». 19Заканд бичгдсн тоот закана неквр күцәх йоста күүнә тѳр болҗахиг бидн меднәвидн. Тер учр деерәс әмтнд бийән харсхин тѳлә үгән уга болад, делкә кевтән Бурхна ѳмн бурута болҗахиг үзх. 20Закана неквр күцәсәрн нег чигн күн Бурхна ѳмн чик седклтә болшго. Һарһсн килнциг закан күүнд медүлҗәнә. 21Бурхн күүг яһҗ чик седклтә болхиг ода медүлҗәнә. Эн йовдл заканла холвата биш. Зуг энүнә тускар закан болн әәлдәчнр лавлҗана. 22Исус Христост итксәр дамҗад, Бурхн әмтиг чик седклтә кенә. Христост итксн улсиг цугтаһинь Бурхн тиигнә. Яһад гихлә, йилһл уга. 23Әмтн цугтан килнц һарһв, цугтан Бурхна туурмҗас салцхав. 24Әмтиг сулдхх Исус Христосар дамҗулад тедн Бурхна хәәрлтәр чик седклтә болв. Бурхна хәәрлт теднд белг болҗана. 25Христост итксәр әмтнә килнциг тәвүлхин тѳлә Бурхн Терүг шиидв. Христосин үкләс иштә Бурхн әмтнә килнц тәвнә. Бийинь үннч болҗахан үзүлхин тѳлә Бурхн Христосиг шиидв. Урднь Бурхн тесвртә билә, әмтнә килнцд оньган ѳгчәсмн уга. Болв Бурхн үнән үзүлхин тѳлә ода әмтнә килнц тәвнә. Бийнь үннч болҗахан болн Христост иткдг күн болһниг чик седклтә кеҗәхән Бурхн үзүлнә. 27Юуһарн бидн ода бардмнхмб? Юуһар биш. Яһад бидн эс бардмнҗ чадхмб? Бурхн мадниг зака күцәлһәр биш һанцхн иткләр чик седклтә кеҗәнә. 28Бурхн күүг закана неквр күцәҗ биш, зуг иткләр дамҗад чик седклтә кедгиг бидн зѳвшәрҗәнәвидн. 29Бурхн һанцхн евреймүдин Бурхмби? Тер бас буру номта улсин Бурхн биший? Э, буру номта улсин Бурхн бас болҗана. 30Бурхн һанцхн болдмн. Евреймүдиг тер итклин улар чик седклтәд тоолна, буру номта улсиг иткләр дамҗад тиигнә. 31Болв бидн иткләрн закаг уга кеҗәнү? Уга, мел уга. Бидн закаг батлҗанавидн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\