РИМИНХН 4

1Мана ѳвк Абрахамин тускар бидн ю келхмб? Терүнә дамшлтнь ямарамб? 2Кемр Абрахам эврәннь кесн-күцәсәрн Бурхна ѳмн чик седклтә болхла, тер бийәрн бардмнҗ чадх билә. Зуг эн тоотс Бурхна ѳмн болшго. 3Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Абрахам Бурхнд иткәд, Бурхн терүг чик седклтәд тоолв». 4Кемр кѳдлмштән җалв авхла, тернь белг биш, олсн мѳңгнь болҗана. 5Килнцтә улсиг чик седклтәд тоолдг Бурхнд иткдг күн кесн кергәрн биш, иткләрн чик седклтәд тоолгдна. 6Кесн-күцәсинь тоод авлго, чик седклтәд тоолгдҗах күүнә авчах буйн кишгин тускар Давид бас тиигҗ келҗәнә. « 7Зака эвдсинь тәвҗ ѳггдсн болн килнцинь тәвҗ ѳггдсн күн буйн кишгтә. 8Һарһсн килнцинь Деед Эзн эс тоолҗахла, тер күн буйн кишгтә». 9Давидин келсн буйн кишг зуг керчүлсн улсин болҗахмб? Уга. Энтн эс керчүлсн улсин бас болҗана. Абрахамиг иткләр дамҗад Бурхн чик седклтәд тоолв гиҗ бидн келнәвидн. 10Бурхн Абрахамиг чик седклтәд кезә тоолв? Эннь керчүлхәс ѳмн, эс гихлә хѳѳннь болсмб? Хѳѳннь биш, керчүлһнә ѳмн тоолв! 11Абрахам хѳѳннь керчүлгдлә. Керчүлгдәд уга цагт иткләр дамҗад Абрахамиг Бурхн чик седклтәд тоолв гисн темдг эн керчлһн болв. Тегәд эс керчүлгдв чигн Бурхнд иткдг болн Бурхн чик седклтәд тоолсн цуг улсин эцк Абрахам болҗана. 12Тиигәд Абрахам эс керчүлсн улсин эцкнь болҗана. Иим улс Бурхнд иткнә. Тедниг эс керчүлгдсн бийнь Бурхн тедниг чик седклтәд тоолна. 13Абрахам болн терүнә хѳѳт үйнр делкә эзлх гиҗ Бурхн үгән ѳглә. Абрахам зака күцәсәр биш иткәд чик седклтәд тоолгдсар Бурхн терүнд үг ѳгсмн. 14Кемр Бурхн закаһар бәәдг улст үг ѳгсмн болхла, тиигхлә иткл мел чинр уга болх билә, Бурхна ѳгсн үг чигн чинр уга болх бәәсмн. 15Закаг Бурхна зарһ кѳдлгнә, закан уга болхла, закана эвдлһн уга болх билә. 16Тиигәд итклин ул деер үг ѳггдсн учрас Абрахамин хѳѳт үйнрт цугтаднь Бурхна ѳгсн белг болҗана. Абрахамин зака күцәх хѳѳт үйнрт ѳгсн үг һанцхн теднә биш, зуг Абрахамла әдл иткдг улст бас ѳггдлә. Яһад гихлә, Абрахам Бурхна ѳмн цугтаннь эцк. 17Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би чамаг олн келн-улсин эцкд шиидв». Абрахам Бурхнд итклә. Бурхн үксн улсиг әмдрүлнә, үзгдәд угань үзгдтхә гиҗ закна. 18Мел нәәлвр уга цагт Абрахам нәәлвртәһәр иткв. Тер учрар Абрахам олн келн улсин эцк болв. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Чини хѳѳт-үйнр тиим йир олн болх». 19Абрахам зу шаху наста билә. Эврән тер цогц-махмудыннь җирһлин чидл хәрсинь медә бәәсн бийнь Сарра бас күүкд һарһхдан дегд кѳгшн болв чигн Абрахамин иткл баһрсмн уга. 20Абрахам Бурхна ѳгсн үгд цаарандан иткв. Тер маһдлсн уга. Абрахамин иткл күч ѳгәд, Бурхиг тер туурулв. 21Бурхн ѳгсн үгән күцәҗ чадх чидлтә гиҗ тер йир икәр иткв. 22Тиигәд Бурхн Абрахамиг терүнә иткләр дамҗад чик седклтәд тоолв. 23«Чик седклтәд тоолв» гиҗ бичгдсн үгмүд һанцхн Абрахамд келгдҗәхш, маднд чигн келгдҗәнә. Бидн бас чик седклтәд тоолгдхвидн. Яһад гихлә, мана Деед Эзн Исус Христосиг әмдрүлсн Бурхнд иткҗәнәвидн. 25Мана килнцәс кѳлтә Исус Христос үкллә харһв, мадниг чик седклтә кехин тѳлә тер әмдрв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\