РИМИНХН 5

1Тиигәд иткләр бидн чик седклтәд тоолгдад, мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад Бурхнла эвтәһәр бәәнәвидн. 2Исус Христосар дамҗад бидн иткәд, Бурхна хәәрлтд күрвидн. Ода бидн тер хәәрлтәр бәәнәвидн. Бидн Бурхна туурмҗиг авх улс болад нәәләд байрлҗанавидн. 3Мана байр зуг иим биш. Бидн зовлң эдлҗәсндән байрлҗанавидн. Зовлң маднд тесвр ѳскдгиг меднәвидн. 4Мадниг тесвртәһәр бәәдг дасҗахиг Бурхн лавлҗана. Бурхн мадниг лавлсн учрар бидн нәәлҗәнәвидн. 5Нәәлвр мадниг ичәҗәхш. Яһад гихлә, Бурхн мана зүркиг Бурхнас авсн Әрүн Сәкүсәр дамҗад дурар дүүргв. 6Мадниг бас күч уга улс болҗахт, Бурхна темдглсн цагла Христос килнцтә улсин тѳлә үклә. 7Чик седклтә күүнә тѳлә үкхд күчр. Сән күүнә тѳлә үкх белн күн олдад чигн бәәх. 8Болв Бурхн маднд йир дуртаһан үзүлв. Мадниг бас килнцтә бәәхит Христос мана тѳлә үкҗ. 9Христос цусан мана тѳлә асхнас иштә ода бидн чик седклтә болвидн. Түүнәс даву Христос мадниг Бурхна цухлас аврх. 10Урднь бидн Бурхна дәәсн биләвидн. Ода Энүнлә Кѳвүнәннь үкләр эвцлдвидн. Терүнәс даву эвцлдәд бидн Христосин җирһләр аврлтд күрхвидн. 11Болв эннь цугтан биш. Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗулад Бурхнла эвцлт авсндан бидн Бурхндан нииләд байрта бәәнәвидн. 12Нег күүһәр дамҗад делкәд килнц ирв, килнц үкл авч ирв. Аштнь үкл цуг әмтст күртв. 13Зака һарһтл делкәд килнц бәәсмн. Болв закан угад килнц – килнц болҗ тоолгдхш. 14Зуг Аадмин цагас Мошен цаг күртл әмтн цугтан үкх зѳвтә бәәсмн. Нам Аадмла әдл Бурхна заквр эс эвдсмн бийнь әмтн үкх зѳвтә билә. Аадм делкәд ирх күүнә дүр болҗ бәәсмн. 15Аадмин килнц Бурхна цаһан санана белгәс йилһрнә. Яһад гихлә, һанцхн күн буру йовдл һарһснас кѳлтә олн улс үксмн. Болв терүнәс даву талдан күн – Исус Христос Бурхна белгәр дамҗад олна килнциг тәвҗ ѳгв. 16Һанцхн күүнә килнц Бурхна белгәс йилһрнә. Аадмиг килнц һарһхла, Бурхн терүг бурута гив. Болв олн улс килнц һарһхла, Бурхн теднд цаһан санаһан күргәд, буру уга гив. 17Үнндән болхла, нег күүнә килнцәс кѳлтә цугтан үкх зѳвтә бәәсмн. Болв һанцхн күн Исус Христос күцәҗ чадснь ѳмнкәс үлү болҗана. Бурхна элвг хәәрлт болн чик седклтә болх белг авсн улс җирһлд Исус Христосар дамҗулад залх. 18Тиигәд негхн килнц цугтаһинь бурушав. Тедү мет нег үнн йовдл цугтаһинь чик седклтә кеһәд, җирһл ѳгнә. 19Һанцхн күүнә соңсхвр уга йовдлас кѳлтә әмтнә ик зунь килнцтә болв. Тиигҗ соңсхврта негхн күүнә йовдлар олн улс чик седклтә болх. 20Закан му йовдлмуд делгрүлхин тѳлә күчәр орулгдв. Болв килнц ѳссн һазрт Бурхна хәәрлт бас ѳснә. 21Юңгад гихлә, килнц әмтиг үкләр дамҗад залсн әдләр тиигҗ Бурхна хәәрлт зална. Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад Бурхна хәәрлт мадниг мѳңк җирһлүр кѳтлҗ йовна.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\