РИМИНХН 6

1Тиигәд бидн ю келхмб? Бидн Бурхна цаһан сана ѳскхәр цаарандан килнц һарһад бәәхмб? 2Тѳрүц тиигхмн биш. Килнцтә җирһләс үкҗ салсн мет бидн бәәнәвидн. Бидн яһҗ цаарандан килнц һарһхмби? 3Бидн уснд кирслгдхләрн, Исус Христосла нииләд ни-негн болвидн. Уснд кирслгдхләрн бидн Терүнлә хамдан үксн болвидн. Терүг тадн медвт? 4Уснд кирслгдхләрн бидн Терүнлә хамдан үксн болвидн, терүнлә хамдан оршагдвидн. Тиигәд Христос үкснә хѳѳн Эцкин туурмҗин күчәр әмдрүлгдснлә әдләр бидн бас шин җирһләр бәәҗәнәвидн. 5Кемр бидн Терүнлә үкәд ниилсн болхла, Терүнлә әдл әмдрхвидн. 6Мана хуучн җирһл Исусла хамдан кирс деер үкҗ уга болв. Тиигәд килнцтә цогц-махмудын йосн хольврад, бидн дәкҗ килнцин мухла болшговидн. 7Яһад гихлә, үксн күн килнцәс сулдхгдна. 8Кемр бидн Христосла үксн болхла Терүнлә хамдан җирһхвидн гиҗ иткҗәнәвидн. 9Үкләс әмдрәд, Христос дәкҗ үкшгог бидн меднәвидн: үкл Терүг авлҗ чаддмн биш. 10Христос үксн учрас килнц Терүг мел авлҗ чадшго юмн. Ода Христос Бурхнла үүрләд бәәнә. 11Тадн ода бийән килнцтә җирһләс үкҗ салснд тоолх зѳвтәт. Бийән Исус Христосар дамҗулад, Бурхнла үүрләд бәәҗәхән тадн тоолх зѳвтәт. 12Цогциннь седвәр дахҗ дѳңндгоһар тана күүрх цогц-махмуд килнц бичә залтха! 13Му күслиг күцәхин тѳлә цогц-махмудыннь мѳчмүдиг килнцд бичә бәрүлтн. Терүнә ормд тадниг олзлхд Бурхнд зѳв ѳгтн. Тадн үкләс әмдрҗ ирвшт. Эврәннь цогцин мѳчмүдиг чик йовдл һарһхин тѳлә Бурхнд ѳгтн. 14Таниг килнц бичә эзлтхә. Яһад гихлә, тадн закана үлмәд биш, зуг Бурхна хәәрлтин үлмәд бәәнәт. 15Тиигхлә юн болҗахмб? Ода бидн закана үлмәд биш, Бурхна хәәрлтин үлмәд бәәсн учрар килнц һарһҗахмби? Тѳрүц уга. 16Тадн бийәрн талдан улсин ялч болхларн, йосндан тер эздүдин мухла болнат. Тедниг соңснат. Тадн эс гихлә, килнцин мухла болад үкнәт, эс гихлә, Бурхиг соңсдг мухла болнат. Тегәд Бурхн тадниг чик седклтә кенә. 17Тадн килнцин мухла болсн бийнь ѳггдсн номин үнниг халун зүркәрн дахвт. Бурхн тууртха! 18Килнцәс тадн сулдхгдад, чик седклтә җирһлин мухла болвт. 19Тадниг медтхә гиһәд, би энүнә тускар амр үгәр келҗәнәв. Урднь хар саната күсл күцәхин тѳлә тадн бийән кевтнь бузр болн му йовдлын ялч келәт. Ода тадн әрүн керг кевтнь күцәхин тѳлә чик седклтә җирһлин ялч болтн. 20Килнцин ялч болҗасн цагт тадн чик седклтә җирһләс сул йовлат. 21Энүнә ашт тадн ю аввт? Ода тадн кеснәсн ичнәт, олз мел авсн угат. Кесн йовдлмудын ашнь үкл болв. 22Ода тадн килнцәс сулдхгдад, Бурхна мухла болвт. Бурхнд кевтнь нерәдсн җирһл аввт. Эн җирһлин ашнь мѳңк җирһл. 23Килнцин ашнь үкл болҗана, Бурхна белг – мана Деед Эзн Исус Христосла хамдан бәәх мѳңк җирһл болҗана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\