РИМИНХН 7

1Ахнр-дүүнр, әмд бәәх күүг кезә чигн Закан залдгиг тадн меддговт? Би Зака меддг улст келҗәнәв. 2Күүкд күн эврәннь залутаһан терүг үктл закаһар холвата бәәнә. Кемр залунь үкхлә, тер гер-мал болҗ бәәсн даалһврас сулдна. 3Залуһан әмд деер күүкд күн талдан залула бәәхлә, тер күүкд күн аля нертә болҗана. Кемр залунь ѳңгрсмн болхла, тиигхлә тер заканас сулдад, талдан залуд одхла, аля нертә гиҗ терүг келҗ болшго. 4Түүшң, ахнр-дүүнр, таднла бас тиим юмн учрҗана. Тадн Заканас сулдхгдвт, яһад гихлә, тадн Исус Христосин цогц-махмудын әңгнь болҗанат. Ода тадн үкәд әмдрсн Христосин улс болҗанат, тиигәд Бурхнд цергләд сән йовдл һарһхит. 5Бидн эврәннь дурарн бәәсн цагт закаһар сергәгдҗәх килнцтә седвәр цогцд кѳндрв. Эн седвәрин ашнь үкл болҗана. 6Ода бидн мадниг бәрҗәсн заканас сулдвидн. Яһад гихлә, закана тускар келхлә, тадн үкҗ одлат. Тиигәд бидн хуучн кевәр бичәтә закаһар дамҗад Бурхнд церглҗәхшвидн. Бидн шин кевәр Сәкүсәр дамҗулад Бурхнд церглҗәнәвидн. 7Тиигәд ю келхмб? Закан килнцтә болҗахмби? Мел уга. Болв закан уга болсн болхла, килнц юн бәәсинь би медшго биләв. Закан «Күүнә юмнд бичә седклән тәв», – гиҗ эс келсмн болхла, седвәр гисиг медшго биләв. 8Закана заавр олзлад, мини дотр килнц зүсн-зүүл седвәр үүдәв. Болв закан угаһар килнц үксн юмн. 9Урднь би закан угаһар бәәләв. Болв закана заавр ирхлә, килнц әмдрв, би болхла үкҗ одв. Тиигәд закана заавр җирһл ѳгх йоста бәәсмн, терүнә ормд үкл авч ирв. 11Закана заавриг олзлад, килнц намаг мекләд алв. 12Закан әрүн, заавр бас әрүн, чик, сән. 13Эн сән заавр нанд үкл авч ирвү? Уга! Килнц тиигв. Килнц сән заавриг олзлад, нанд үкл авч ирв. Тиигәд килнцин учр-утхнь медүлгдв. Зааврар дамҗад, килнц улм килнцтәһән үзүлҗәнә. 14Закан Бурхнас һардгиг бидн меднәвидн. Би үкх күн болад, килнцин ялчд хулдгдв. 15Би ю кеҗәхән эврән медҗәхшв. Кехәр седсән би кеҗәхшв, терүнә ормд дурго юман кенәв. 16Кемр би дурн уга юман кехлә, терүгәрн закан цаһан саната гиҗ зѳвшлҗәнәв. 17Тер учрар энүг би эврән кеҗәхшв, мини дотр бәәх килнц кеҗәнә. 18Бийдм, мини килнцтә бәәдлд сән юмн уга, яһад гихлә, би цаһан саната йовдл һарһхар седнәв, болв кеҗ чадхшв. 19Би кехәр седсн сән юман кеҗәхшв. Болв эс кехәр седсн му йовдл һарһад бәәнәв. 20Кемр би дурго юман кеҗәхлә, тертн би бишв, мини дотр бәәх килнц кеҗәнә. 21Энд иим закан бәәхиг би меднәв: кемр би сән йовдл һарһхар седхлә, нанд негхн арһ бәәнә – хар сана һарһх. 22Дотран би Бурхна зака тавлҗанав, болв мини цогц дотр талдан закан кѳдлнә. Эн закан мини уханла дәәлднә, намаг килнцин закана бәрәнд орулна. Килнцин закан мини цогц-махмудыг авлад кѳдлнә. 24О, ямаран кишг уга күн бәәҗв би! Кен намаг эн үкх цогцас сулдххмби? 25Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад, би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв. Тиигәд би эврәннь ухаһар Бурхна заканд церглҗәнәв, цогциннь бәәдләрн болхла, би килнцин заканд церглҗәнәв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\