РИМИНХН 8

1Исус Христосла ниилсн улсиг кен чигн засглшго. 2Яһад гихлә, Әрүн Сәкүснә закан таниг килнцин болн үклин заканас сулдхв. Эн Әрүн Сәкүснә закан Исус Христосла нииләд бәәх танд җирһл ѳгнә. 3Тана килнцтә бәәдләс кѳлтә закан эс кеҗ чадсиг Бурхн кев. Эврәннь Кѳвүһән илгәһәд, Бурхн әмтнә килнциг бурушав. Тер Кѳвүнь күүнлә әдл цогц-махмудта болад, килнциг уга кехәр ирв. 4Бидн килнцтә бәәдләрн биш Әрүн Сәкүснә таалар бәәсәрн закана йоста неквр күцәдгәр Бурхн тиим йовдл һарв. 5Килнцтә бәәдләр бәәҗәх улс цогцин седвәрин тускар ухална, Әрүн Сәкүснә таалар бәәҗәх улс Әрүн Сәкүснә таалын тускар ухална. 6Цогцин седвәрин тускар ухалҗах күн үклд күрх, Әрүн Сәкүснә таалын тускар ухалҗах күн җирһлд күрәд тѳвкнүн бәәх. 7Цогцин седвәрин тускар ухалҗах күн Бурхна дәәсн. Яһад гихлә, тернь Бурхна зака күцәхш, йосндан күцәҗ чадхш. 8Цогцин седвәрәр бәәдг күн Бурхнд таасгддгар кеҗ чадшго. 9Кемр Әрүн Сәкүсн тадн дотр бәәхлә, тадн цогцин седвәрәр биш Әрүн Сәкүснә таалар бәәнәт. Христосин Сәкүсн уга күн Христосин биш болҗана. 10Кемр Христос таднла нииләд бәәхлә, тадна цогц килнцәс кѳлтә үкв чигн Әрүн Сәкүсн таднд җирһл болҗана. Яһад гихлә, тадн Бурхна ѳмн чик седклтә болвт. 11Кемр тадна дотр Исусиг үкләс әмдрүлсн Бурхна Сәкүсн бүүрлҗ бәәхлә, Христосиг әмдрүлсн Бурхн дотртн бәәҗәх Сәкүсәрн тадна цогциг әмдрүлх. 12Тиигәд бидн, ахнр-дүүнр, цогциннь седвәрәр бәәшго болҗанавидн. 13Кемр цогц-махмудыннь седвәрәр бәәхлә, тадн үкхит. Зуг кемр килнцтә йовдлмуд Әрүн Сәкүсәр уга кехлә, цаарандан җирһәд бәәхит. 14Бурхна Сәкүс дахҗ йовх улс Бурхна үрдүд болҗана. 15Бурхнас авсн Сәкүсн таднар ялч кеҗәхш, тадниг әәлһҗәхш. Болв Әрүн Сәкүсн таднар Бурхна үрдүд кеҗәнә. Әрүн Сәкүснә күчәр бидн Бурхиг дуудҗанавидн: «Аав, Эцкм!» 16Мадниг Бурхна үрдүд гиҗ Бурхна Сәкүсн болн мана седкл герчлҗәнә. 17Кемр бидн Бурхна үрдүд болхла Терүнә улсин тѳлә хадһлҗах зѳѳр авхвидн. Тедү мет бидн Христосла хамдан Энүнә тѳлә Бурхна хадһлҗах зѳѳриг бас авхвидн. Кемр бидн Христосла хамдан зовлңган эдлҗәхлә, Энүнлә хамдан туурхвидн. 18Маднд үзгдх туурмҗиг ода мана эдлҗәх зовлңла әдлцүлхлә, мана зовлң юмн биш. 19Эврәннь үрдүдән Бурхн үзүлхиг цуг үүдәсн юмс йир икәр күләҗәнә. 20Үүдәгдсн юмс цугтан эврәннь седвәрәр биш Бурхна таалар керг уга болв. Зуг цуг үүдәлмүдт үклин үлмәһәс һарх нәәлвр бәәнә. Тиигҗ тедн Бурхна үрдүдтә әдл алдр сулдхвр авх. 22Үүдәсн юмс кевтән ода күртл зовлңдан түңшҗәхиг бидн меднәвидн. Теднә зовлң күүкд һарһҗах ѳвдкүрлә әдл болна. 23Һанцхн тедн биш Әрүн Сәкүстә бидн бас зовлңгас түңшҗәнәвидн. Бурхн маднд хамгин түрүн белгүдин негнь гиһәд Әрүн Сәкүс ѳгв. Бурхн маднар үрдүдән кех болн мана цогциг кевтнь сулдхх кем күләһәд бидн түңшҗәнәвидн. 24Эн ицләр бидн авргдвидн. Кемр бидн нәәлҗәх юман үзҗәхлә, Тер нәәлвр болдмн биш. Яһад гихлә, үзҗәх юмндан кен нәәлҗәнә? 25Кемр бидн эс үзҗәх юмндан нәәлҗәхлә, тиигхләрн бидн энүг тесвртәһәр күләҗәнәвидн. 26Мел энүнлә әдл Әрүн Сәкүсн мадн тал дѳң болхар ирнә. Яһад гихлә, бидн чидл тату болҗанавидн. Бидн нам яһҗ зальврхан медҗәхшвидн. Болв Сәкүсн мана ормд үгәр келлго, әәһәр Бурхнас сурна. 27Зүркд шинҗлҗәх Бурхн Әрүн Сәкүснә сана меднә. Яһад гихлә, Әрүн Сәкүсн Бурхна таалар Терүнә улсин тѳлә зальврҗана. 28Бийдән дурта улсла болн күслләнь ирлцҗ дуудгдсн әмтнлә цуг учрсиг Бурхн олзд орулна. 29Урдаснь Эврәннь шүүҗ авсн улсиг Бурхн Кѳвүнләһән әдл болх гиҗ шиидв. Тиигәд Исус олн ахнр-дүүнр дунд түрүңкнь болв. 30Бурхн шиидсн улсиг дуудв, дуудсн улсан чик седклтәд тоолв, чик седклтәд тоолсн улсан туурулв. 31Энүнә тускар бидн ю келхмб? Кемр Бурхн маднла негн болхла, кен мана ѳмнәс юм кеҗ чадхмб? 32Бурхн Кѳвүһән хармнл уга цуг мана тѳлә Терүгәрн тәкл тәкв. Кѳвүһән маднд ѳгсн Бурхн наадкинь кевтнь маднд ѳгшгой? 33Бурхна шүүҗ авсн улсиг кен гемшәхмб? Бурхн тедниг чик седклтәд тоолв. 34Кен тедниг засглхмб? Тиим күн уга. Яһад гихлә, Христос Исус мана тѳлә үкәд әмдрсмн, ода Бурхна барун тал бәәнә, мана тускар зальврҗана. 35Христосин дурнас мадниг юн салһхмб? Зовлң эс гихлә харһсн тѳрий? Кѳѳлһн эс гихлә харһнлһн болвза? Күнд түрү бәәдл, әәмшг эс гихлә үклий? 36Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Чини тѳлә мадниг ѳдр болһн ална. Алгдх хѳѳдлә әдл мадниг тоолна». 37Кемҗән угаһар маднд дурлҗах күүнә күчәр цугтаһинь бидн диилҗәнәвидн. 38Үкл чигн биш, җирһл чигн биш, Бурхна элчнр чигн биш, залҗах болн һардҗах сәкүсд чигн биш, ѳдгә чигн биш, иргч тоот чигн биш, теңгр деер юн чигн биш, һазр дор юн чигн биш, үүдәсн тоотас юн чигн биш, мадниг Бурхна дурнас цугтан салһҗ чадшгог Би лавтаһар меднәв. Эн дуран Бурхн мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗулад үзүлв.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\