РИМИНХН 9

1Би үнндән келҗәнәв, худл келҗәхшв. Яһад гихлә, би Христосин күмбв. Әрүн Сәкүснә залҗах мини седкл, намаг худл эс келҗәхиг лавлҗана. 2Би дегд гейүрҗәнәв. Мини зүркн чилшго зовлңгар дүүрв. 3Ахнр-дүүнриннь тѳлә, эврәннь тѳрскн улсин тѳлә би Христосас салхар седләв. 4Тедн Израилин улс. Бурхн теднәр Эврәннь үрдүд кеһәд, туурмҗан үзүлв. Теднлә Бурхн бооцас батлв, теднд зака ѳгв. Израилин улс йосндан Бурхнд яһҗ мѳргхән меднә. Бурхн теднд олн юм күцәх болҗ келлә. 5Израилин улс алдр ѳвкнрәс үүдлә. Күүнә уңг-тохмин тускар келхлә, Христос еврей күн бәәсмн. Энтн цугтаг залҗах Бурхн болҗана. Христос мѳңкинд тууртха! Тиигтхә! 6Бурхна ѳгсн үг эс күцәгдв гиҗ би келҗәхшв. Юңгад гихлә, Израилин улс цугтан Бурхна шүүҗ авсн улс биш. 7Абрахамин хѳѳт үйнр цугтан йосндан терүнә үрдүд биш. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтәлм: «Зуг Ицхакин хѳѳт үйнр чини үйнр болҗ тоолгдх». 8Талданар келхлә экәс һарсн хѳѳт үйнр Бурхна үрдүд болҗахш. Болв Бурхна ѳгсн үгәр тѳрсн үрдүд йосн хѳѳт үйнр болҗана. 9Бурхн иим үг ѳглә: «Би хѳѳтндән иим цагла ирхв, Сарра кѳвүтә болх». 10Дәкәд келхлә, Ребекин хойр кѳвүн нег эцктә. Тер мана ѳвк Ицхак бәәҗ. 11Болв икр үрн тѳртл болн тедн сән, му йовдл һарһтл, Бурхн Ребект иигҗ келв: «Ах күн дү күүнд заргдх». Бурхна күсл Терүнә шүүҗ авлһар дамҗад күцдгәр эннь болв. Терүнә шүүҗ авлһн Яковин болн Эсав йовдлас эклҗәхш, Бурхна дуудврас эклҗәнә. 13Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би Яковд дурлад, Эсавд дурго болв». 14Тиигхлә бидн ю келхмб? Бурхн чикәр кеҗәхший? Мел уга! 15Мошед эн иигҗ келв: «Хәәрлхәр седсн күүһән хәәрлнәв, сана зовхар седсн күүндән сана зовнав». 16Бурхна шүүҗ авлһн күүнә седвәрәс болн күүнә йовдлмудас учрхш. Зуг Бурхна хәәрлтәр күцәгднә. 17Бурхн Эврәннь Бичгт фараонд иигҗ келҗәнә: «Би чидлән чамар дамҗад үзүлхин тѳлә мини нериг делкәд меддгәр чамаг Египетин хаана ширә деер суулһв». 18Тиигәд Бурхн хәәрлхәр седсән хәәрлнә, буцдг заңгта кехәр седхләрн буцулна. 19Нанд таднас негнь келх: «Тиигхлә яһад күүг Бурхн гемшәҗәхмб? Терүнә таалла кен сѳрүцҗ чадхмб?» 20Бурхнла зүтклдх кемб чи, күн? Шавр сав терүг кесн күүнд: «Чи яһад намаг иимәр кеввч?» – гиҗ келдви? 21Шаврар сав кеҗәх урч күн нег мокар хойр сав кеҗ чадшго: негинь – кееһин тѳлә, хойрдгчинь – йирин бәәдлин тѳлә. 22Тиигхлә Бурхнд ууран үзүлх болн чидлән медүлх зѳв бәәнү? Зуг зарһинь ууртаһар кех болн алгдх улсиг Бурхн тесвртәһәр дааҗав. 23Бурхнд Эврәннь алдр туурмҗан үзүлх зѳв бәәнү? Тер туурмҗарн Терүнә хәәрлт авх әмтнлә хувацв. Бурхн тедниг туурулхар белдв. 24Иигҗ хәәрлт авсн мадниг Бурхн, зуг евреймүд дундас биш нам буру номта улс дундас дуудв. 25Әәлдәч Хѳѳзин дегтрт Бурхн иигҗ келҗәнә: «Мини биш улсиг – Мини гиҗ келхв. Мини дурго улсиг – Мини дурта улс гиҗ келхв. 26Мини улс бишит гиҗ келхин ормд тедниг әмд Бурхна үрдүд гиҗ келхв». 27Эшья Израилин улсин тускар чаңһар келҗәнә: «Израилин улс теңгсин элсн мет олн болв чигн теднәс зуг зәрмнь авргдх. 28Юңгад гихлә, Деед Эзн һазр деер бәәх улсиг агчмд болн мѳңкинд засглх». 29Эшья урднь бас иигҗ келлә: «Кемр теңгрин цергин Деед Эзн мана хѳѳт үйнриг хадһлсн болхла, тиигхлә бидн цугтан Содом болн Гомора балһсдла әдл болх биләвидн». 30Ода бидн ю келхмб? Бурхна ѳмн чик седкл зүүхәр эс седҗәсн буру номта улс эврәннь иткләр чик седклтә болв. 31Израилин улс чик седклтә кедг зака хәәһәд олсн уга. 32Яһад эс олҗахмб? Тедн терүг иткләрн биш кергәрн хәәв. Кѳндлң чолунд тедн бүдрв. 33Эн чолуна тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сион уул деер би кѳндлң чолу тәвҗәнәв. Терүнәс кѳлтә зәрм улс бүдрәд унх. Болв терүнд иткдг күн мел һутагдшго».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\