ТИТ 1

1Павелас, Бурхна зарцас болн Исус Христосин апостолас. Би Бурхна шүүҗ авсн улсиг иткл болн мана шаҗна сурҗах үнниг медүлх апостол болҗ илгәгдләв. Мѳңк җирһлин нәәлт эн үннә ул болҗана. Бурхн эклцәсн авн маднд мѳңк җирһл ѳгхәр үгән ѳглә. Бурхн тѳрүц худл келдмн биш. Бурхн кергтә цагтан нанд даалһсн үгәр дамҗад зураһан маднд үзүлв. Аврач Бурхна зааврар би эн зураг цәәлһҗ ѳгчәнәв. 4Нанла хамдан нег иткл хувалцҗах, мини тоолгдсн кѳвүн Титд. Бурхн Эцк мана Деед Эзн Исус Христос хойр чамд цаһан сана, болн тѳвкнүн бәәдл ѳгтхә. 5Чамаг Критд эклсән күцц күцәһәд, балһсн болһна чонҗд мини заасар ахлачнриг тәвтхә гиһәд үлдәләв. 6Ахлач күн урднь нег чигн буру уга болх зѳвтә, һанцхн гергтә болх зѳвтә. Терүнә үрдүд бас Христост иткәд, сән авъяста, соңсхврта болх зѳвтә. 7Һардачд Бурхна кѳдлмш даалһгдҗана. Тиигәд тер урднь нег чигн буру йовдл эс һарһсн болх йоста. Тер күн сѳрсхр биш, ур уга, чаһрт авлгддго, ноолдач биш, мѳңгнд хармч биш болх зѳвтә. 8Зуг тер кү гиичлүлхдән дурта, сә кехдән дурта, бийән сәәнәр бәрдг, чик седклтә болх. Тиим күн дигтә-дарата болад Бурхнд шүтх йоста. 9Дәкәд тиим күн номас авсн чик үгд иткх зѳвтә. Тиигәд иткдг улст чик ном сурһад, урмд ѳгх. Эн номиг бурушаҗах күүнд теднә эндүһин тускар иләр келҗ чадх. 10Яһад гихлә, буцсн улс эврәннь эргү номарн әмтиг меклҗәхнь олар бәәнә. Христос иткдг улсас евреймүдин авъяс бәрҗәх багин улс тедн дунд йир олн. 11Худл ном тархахднь тедниг эрк биш зогсах кергтә. Тедн мѳңг олхин тѳлә ичртә йовдлар ѳрк-бүлин иткл эвдәд, эс сурһшго юм сурһҗ заана. 12Нам теднә нег әәлдәчнь иигҗ келҗ: «Критин улс цугтан худлчнр, зерлг аңгуд, хуурмг болн ик хотта улс». 13Эннь үнн. Тиигәд теднә иткл чик болдгар, евреймүдин келсн туульд болн үнниг һолҗах әмтнә зааврмудт оньган ѳгдгоһар иләр кел. 15«Седкләрн цевр улст юн болвчн цевр болх», – гиҗ тедн келлә. Зуг килнцәр үрсн болн эс иткдг күүнд цевр юмн уга. Яһад гихлә, теднә ухан болн седклнь бас килнцәр үрҗ одҗ. 16Тедн Бурхиг меднәвидн гинә. Болв эврәннь кергәрн Бурхиг эс медҗәхән үзүлнә. Теднәс Бурхн җигшҗәнә. Соңсхвр уга, сән йовдл һарһҗ чадшго улс болҗана тедн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\