ТИТ 2

1Чи чик номла ирлцүлҗ сурһх йостач. Медәтә улсиг чаһр ууҗ согтдгоһар, тоолвртаһар бийән бәрдгәр сурһх. Христост чикәр иткәд, улст дурта болад, зовлңгиг тесәд тедниг сурһх йостач. 3Христост иткдг улсла әдл бийән бәрдгәр медәтә күүкд улсиг сурһ. Теднд хов зѳѳшго, икәр чаһр уушго заквр ѳг. Тедниг цаһан седклин йовдл һарһдгар сурһх зѳвтә. 4Баахн гергчүд эврәннь залудан болн үрдүдтән дурта болдгар медәтә күүкд улс тедниг сурһх йоста. Тедн бийән бәрәд, цеврәр бәәһәд, гериннь кѳдлмш сәәнәр кеһәд, залусан соңсад, кен чигн күн Сән Зәңгиг муурулдгоһар бәәх кергтә болҗана. 6Баахн кѳвүд чикәр бийән бәрдгәр бәәлһх йоста. 7Чи юн болв чигнд сән йовдлын үлгүр болхич. Сурһуль заахдан үннч, болһамҗта бол. 8Күн чамаг бурушадгоһар келх чик үгән ухалад келҗә. Тиигхлә мана ѳшәтнр мадниг гемшәҗ чадшго, тедн чамла эсргүдсндән ичәгдх. 9Эздүдиннь келсиг цугтаһинь күцәдгәр, юуһарн чигн таасгддгар зарцнран сурһ. 10Тедн бичә зүтклдәд бәәтхә. Дәкәд бичә хулха кетхә. Итклтә күн кевтәһәр бәәтхә. Тиигәд теднә кеҗәсн тоот мана Аврач Бурхна Сән Зәңгд тус болх. 11Әмтн цугтан аврлтдгар Бурхн Эврәннь хәәрлтән үзүлв. 12Бурхна хәәрлт мадниг иигҗ сурһҗана: Бурхнд эс иткҗәх бәәдлән болн җирһлин му седвәрән хайтн. Эн җирһлдән бийән бәртн, чикәр җирһтн. 13Бидн кишгтә ѳдр ирхиг күләҗәнәвидн. Терүнд бидн цугтан нәәлҗәнәвидн. Тер ѳдр алдр Бурхн, мана Аврач Исус Христос, туурмҗтаһар ирх. 14Мадниг цуг килнцәс сулдххин болн цеврлхин тѳлә, зуг терүнә улс болдгар, сән йовдл һарһхдан белн болдгар Исус Христос бийән алулла. 15Энүг чи теднд сурһх йостач. Эврәннь йосан күццднь олзлад, иткдг улст урмд ѳгәд, теднә килнцин тускар иләр кел. Нег чигн күн чамаг басхар бичә седтхә.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\