ТИТ 3

1Иткдг әмтн ахлачнриг болн йосна һардачнриг кевтнь соңстха гиҗ кел. Тедн сән йовдл һарһхдан белн болтха. 2Күн болһна тускар му келдгоһар, эвцтә болн үүрсг, нииһәр бәәһәд, цугтаһинь тевчдгәр теднд кел. 3Урднь бидн эргү, соңсхвр угаһар бәәсндән меклгдҗ йовлавидн. Зүсн-зүүл седвәр болн бахта юмн мадниг авлҗ йовла. Бидн эврәннь җирһлдән хортаһар, үлү үзәд, әмтн маднд дурго болад, бидн әмтнд дурго болад бәәләвидн. 4Бурхн, мана Аврач, эврәннь хәәрлт болн дуран ѳгсн цагтан мадниг аврла. Мана керг-үүл тоолҗ биш, зуг эврәннь хәәрлтәр мадниг аврла. 5Бурхн мадниг Әрүн Сәкүсәр уһаһад, шин тѳрлт болн шин җирһл ѳгв. 6Мана Аврач Исус Христосар дамҗад Бурхн маднд элвгәр Әрүн Сәкүс белглв. 7Тиигәд бидн түүнә хәәрлтәр Бурхнла чикәр бәәнәвидн. Аштнь бидн күләҗәсн мѳңк җирһлән эдлхвидн. Иигҗ келсн чик, энүнд итктн. Би чамаг иим юмнд оньган ѳгтхә гиҗәнәв. Христост иткдг улс цаһан седклтә йовдл һарһхд килмҗән ѳгтхә. Эннь сән, олнд туста. 9Эргү зүткәнд болн уңг-тохма тѳр хаһллһнд, закана туск зүткәнд бичә орлц. Терүнәс олз уга, дәкәд мел керг уга. 10Олниг цуцад хувахар седсн күүг нег дәкҗ, хойр дәкҗ келәд, цааранднь терүнлә бичә харһ. 11Тиим күн чик хаалһас салад, килнц цаарандан һарһҗахиг чи эврән меднәч. Терүгәрн тер бийиннь эндүһән үзүлҗәнә. 12Намаг, чам тал Артемиг эс гихлә, Тихикиг илгәхлә, Никополь тал адһҗ ир. Би тенд үвлзхәр бәәнәв. 13Зину гидг закана күүнә болн Аполлосин хаалһин йовдлд дѳңгән күрг. Теднд кергтә тоотынь белд. 14Христост иткдг күн сән йовдл һарһад цаган давулдгар дастха. Тиигҗ бәәхләрн, тер эврәннь теткврән эврән олх. Иткдг улс тус угаһар бәәх йосн уга. 15Энд нанла хамдан бәәх улс цугтан чамд менд илгәҗәнә. Маднла иткдг иньгүдт цугтаднь менд кел. Бурхн цугтаһитн хәәрлтхә!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\