Kɔrntifa cir 14

1-Ye naa n kɛ nawee- ntãŋ poo n naa dye ye tãy! -Ye maha naa Yãhã Yrã tẽn fãnga wũhũ koo kɛ! Lii tee cã ga maha naa n kɛ, loo ne nde: Ye waha naa Yãhã kaplãŋ luhu ye laam wo, ye naa ke tɔ̃r nawee- ye. 2-Ye yãŋ, wii u waha yor raa ter syi pãã, tii nawee waa sẽ te cã ye, ufua sẽ ne ke pãã nawee- ye ye, u ne ke pãã Yãhã koo ya ye, koo kẽ. Yãhã Yrã Fãnga kẽ ke ne ufua ta u n waha kai- nkãy pãã, nkãy syi ke wũhũ nawee- na. 3Wii u -sẽ Yãhã kaplãŋ luhu u laam wo, ma ke tɔ̃r nawee- ye, woo n pãã nawee- ne. U n kɛ pe naa n gaha yaha ye le Yesu kãnde wãyãr ne, pe maha pe ya plãhã pe kuee le laam wo, tesẽ pe maha naa laanyĩn yãã. 4Wii u -sẽ Yãhã wũhũ pãã yor raa ter syi wo, woofua n kɛ u ka yaha ye u ya ya le Yesu kãnde wãyãr ne. Wii woo u -sẽ Yãhã kaplãŋ luhu u laam wo, ma ke tɔ̃r nawee- ye, u n kɛ Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa byɛ pe naa n gaha yaha ye le Yesu kãnde wãyãr ne. 5Ye byɛ ma waha n pãã yor raa ter syi wo, le yɔ̃. Lii tẽ cã n kɛ loo ne nde: Ye waha naa Yãhã kaplãŋ luhu ye laam wo, ye naa ke tɔ̃r nawee- ye. Loo nde yɔ̃ ke wãpãã na yor raa ter syi wo, tii waa sẽ te cã ye. Waa ma fĩhĩ pye, u too yor ter war, ma ke kaplãŋ yĩntaha yar nawee- na, pe n naa n gaha yaha ye le Yesu kãnde wãyãr ne, n sẽ sye loo na ye. 6Wo nna, loo nde na, n ga ye yey nde ne: N ma ba ka ye fla na, ma ga nii n pãã ye ne yor raa ter syi wo, tii ye sẽ te cã ye, le ga laa yɔ̃ la ye kẽ? N ma -sẽ ba nii n pãã ye ne ye yor wo, ye ga naa ra kaplãŋ war. Loo na, n ga waha Yãhã wĩĩ laa syi yar ye na, laa na laantor wĩĩ laa, laa na Yãhã kapãn laa tẽ luhu ta laam wo, laa na kaklaha wĩĩ laa. Koo ga waha laa yɔ̃ ye kẽ. 7Too fle wãwuu yãŋ, kornjoŋ wãpẽn ne, too rii te ma kapẽn wãn. Te wãpẽn mii ma yee te sẽ n yi te ya wuhu na gbɛgbɛ ye, waa saha ke yaa war ye. 8Wii u tũũtũũ syi wuu, ma nawee- yee naan wĩĩ na, ke wãwuu mii ma yee ke sẽ n war ye, yoo ga waha cã u naa u ya gbihi te naan wĩĩ na? 9Koo syi, ye bya ye ma nii n pãã yor raa ter wo, tii waa sẽ te cã ye, ye kaplãŋ ga pye mii ke naa n war? Le ga nii mii wãgbleŋ ya dyaŋ tee n gble. 10Yor ter nihi driyɛ̃ wo, te byɛ -sẽ ma te yĩntaha ne te ya wuhu na. 11Nawee waa ter ma n pãã ra ne, n ma yee n sẽ u yor ter kaplãŋ war ye, u ga naa ra yãŋ kulaafua; ta bya -sẽ ga naa u yãŋ kulaafua. 12Tee -sẽ Yãhã Yrã tẽn fãnga wũhũ kɛ ye laam byɛ ne, fãnga wũhũ nkãy ke ga waha pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ta pe n ka yaha ye, -ye naa koo kɛ! 13Loo ne, wii u waha n pãã yor raa ter wo, u yai u Yãhã nar, ke n u ta u n maha waha naa ke kaplãŋ yĩntaha yar nawee- na. 14Ye sẽ yãã, ufua ma nii n pãã Yãhã ne yor raa ter wo, yor rii tuu sẽ te cã ye, u laam wo u cã u n pãã Yãhã ye, u sẽ -sẽ u ya yɛ̃ kaplãŋ war ye. 15U yai u lii pye? U ga naa n pãã Yãhã ye kaplãŋ nkãy ter syi ne, nkãy tuu sẽ waha ke war ye, -tuu maha naa n pãã Yãhã ye kaplãŋ nkãy ne, nkãy u koo war. U ga naa yay le Yãhã ye kaplãŋ nkãy ne u sẽ ke war ye, -tuu maha naa yay le kaplãŋ nkãy ne u koo war. 16Ye sẽ yãã, ma"a nii Yãhã sey ma laam ya wo, pe yawãhãfa saha ke kaplãŋ war ye. Pe -sẽ ga ba pye mii, pe le cã pe ma yɛ̃ wãã sya pe yee, "Amɛn, le nii ke syi"? 17Taa Yãhã sey kaplãŋ nkãy ne, ke ma sya yɔ̃, ma nampyeŋ saha ke war ke n laa yɔ̃ u kẽ ye. 18Ndoo waha n pãã yor raa ter syi wo, ma ta tɛr ye byɛ yaha. N syaha wãã Yãhã kẽ loo nde wĩĩ na. 19N ma -sẽ pye Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa nsoho wo, n ma pe klaha katɛ- bua ya ne pe yor wo, koo puar n naa kaplãmbuar pãã pe ye yor raa ter wo, tii waa sẽ te cã ye. 20Wo nna, ye ma syi ye naa kai- yãŋ mii kicar me ye ne ye. -Ye nii pẽyãr wãŋ syi dyaŋ kapee- wãpyeŋ kuɛ ye, -tee -sẽ naa kai- yãŋ wãlɛ yĩntaha ne! 21Ye sẽ yãã, le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: "N ga ba ta, yor raa terfa n ta kaplãŋ pãã Yiisrɛfa ye. N ga ba kulaafa yɛ̃r ta, n naa n pãã pe Yiisrɛfa ne. Loo naa byɛ ne, pe saa ba naa ta kaplãŋ luhu ye." 22Loo ne, wãpãã yor raa ter syi wo, le ma kayar mpãy ye pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, n sẽ yee Yesu kãndeyãrfa poo ye. Waa Yãhã kaplãŋ wãluhu u ya laam wo, tesẽ ke wãtɔ̃r ne nawee- ye, loo nde ma kayar pe Yesu kãndeyãrfa poo ye, n sẽ yee mpãy pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. 23Le ga waha pye ye Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa byɛ pe ya wãã. Ye byɛ ma nii n pãã yor raa ter wo, tii waa sẽ te cã ye, naweetee- mpãy pe pa pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, tesẽ mpãy ne pe pa kaplãŋ luhusaha wo, pe ga yee nafããn ne ye ne. 24Le ma -sẽ pye Yãhã kaplãŋ nkãy dye ye laam wo, ye n nii ke tɔ̃r yii wuhu na nawee- ye, koo puar. Loo na, mpãy pe pa pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, tesẽ mpãy ne pe pa kaplãŋ luhusaha wo, pe ma ye yɛ̃ kaplãŋ war, loo ga ta pe n le cã laha pe yee pe kapee- wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ye. Ye kaplãŋ ga nii pe ye kasãhã dyaŋ. 25Pe ga pe ya laam wũhũ byɛ yãã gbaa na. Pe ga kãnklũy gbãã kãntraha na, pe Yãhã sey, pe ye pye, a Yãhã ma ye ne cĩĩnde. 26Wo nna, tee yai ye naa n pye mii, le nde: Ye ma yii wãã yawãhã wo, laa na, ye laam wo waa ma Yãhã wãsey yaa gaa ne; waa -sẽ ma kaklaha wĩĩ laa ne; waa -sẽ ma Yãhã kapãn laa dye u laam wo, wãtɔ̃r wĩĩ; waa -sẽ ma u ga Yãhã wĩĩ laa pãã nawee- ye yor raa ter wo; waa ter -sẽ ma wii tuu ga waha too yor ter nde kaplãŋ wã klaha, nawee- byɛ n ke war. Pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ma koo kai- ngĩĩ byɛ luhu, ke yai ke waha pe ta pe n ka yaha ye le Yesu kãnde wo. 27Ye ma yee ye ga Yãhã wũhũ nkãy pãã pe yawãhãfa ye yor raa ter syi wo, ke pããfa ma n tɛr nawee- tãã yaha ye. Pe maha naa ke pãã pe ya wuhu na. Nawee waa ter yai u maha pye, wii tuu ga waha ke kaplãŋ wã klaha, pe yawãhãfa byɛ n ke war. 28Le ma -sẽ pye koo kaplãŋ ngĩĩ wãklahafua wee ye, waa ma n yĩmbui yir pe yawãhãfa n naa n luhu u ye ye. Wii ma nii kaplãŋ pãã yor raa ter syi wo, u naa ke pãã u ya ya Yãhã ye. 29Mpãy poo na pe Yãhã kapãn laa luhu pe laam wo, poo syãm syi, laa na tãã ya, ga waha kapãn gbe, pe ke tɔ̃r nawee- ye. Pe yawãhãfa -sẽ ga yãŋ le pe kaplãŋ wo. 30Waa ma pye kapãn na, loo yale wo Yãhã kapãn laa ma dye waa ter laam wo, u n yee u ga le tɔ̃r, wii u ma kapãn na, u yai u yaha le. 31Loo nde na, Yãhã wũhũ ma dye ye laam wo, ye ga waha naa ke tɔ̃r yii ye koo syi, yii wuhu na. Loo ga ta ye yawãhãfa ga kaklaha yãã, pe maha plãhã nii le Yesu kãnde wo. 32Mpãy pe koo Yãhã kaplãŋ luhu, ma ke tɔ̃r nawee- ye, pe yai pe pe ya wãyigi cã ke wãpãã yale ne. 33Ye sẽ yãã, Yãhã sẽ n traha nawee- pe nii wãplaŋpyefa ye. Ke n kɛ pe naa n nii yrĩŋ na. Mii le ma mii syi dyaŋ Yesu kãndeyãrfa yawãr wo, teebɛhɛ byɛ wo, 34ye ca yai pe yaha naa n le ye yawãr wo, pe sẽ yai kaplãŋ wãpãã ne koo fla na ye. Ye sẽ yãã, Yãhã sabangbãŋ wo, le ma le yrũhũ yaha ma yee, ca yai pe yĩy kor naa n le. 35Pe ma yee pe ga laa yey, pe ga naa le yey pe pa ye klɛ wo. Le sẽ yɔ̃ cɔɔ u naa n pãã Yesu kãndeyãrfa yawãhã wo ye. 36Tee n pye ke syi, yii fla la le Yãhã kapãn yir laa, yii ya la tee le yãã? 37Wii ma yee Yãhã kaplãŋ n dye woo laam wo, u n ke tɔ̃r nawee- ye, laa na u ma le ga, a Yãhã Yrã Fãnga ma u ne, ufua yai u cã Yĩŋfua Yesu kãnde wũhũ kẽ tẽ yrũhũ n yar ye na. 38Wii ma loo sye, Yãhã bya ga ba ufua sye. 39Wo nna, lii le ma le na, -ye naa n kɛ Yãhã kaplãŋ n naa n dye ye laam wo, ye n naa ke tɔ̃r nawee- ye! Ye ma syi ye sẽ Yãhã kaplãŋ wãpãã sye yor raa ter syi wo ye! 40-Ye naa ke kai- pye yĩntaha ne, ye ma n plaŋ naa n pye ye!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\