Yesu tenlɛhɛ teŋ 15

1Yiifee- Yesu kãndeyãrfa mpãy pe pye Yudɛ wo, pe n yir ma pa Yãtɔɔsyi wo, ma ba nii Yesu kãndeyãrfa klaha nde ne, ma pe pye ma yee: "Ye ma yee ye sẽ kũũ mii Musa kãnde le yar wo na mii ye, ye saa waha sya yaha ye." 2Pɔl tesẽ Barnabaase ne, pe sẽ yɛr pe kaklaha nge na ye, le n sya nii kaplãŋ wãtyĩn pe nsoho wo. Pe n le pãã ta ma yee, Pɔl, Barnabaase ne, ma suhu Yãtɔɔsyifa mpãy ne, pe ka Yurusalɛm wo pe ga le yey yãŋ pe Yesu tẽnlɛhɛ ye tesẽ pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yahaseefa ne. 3Pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa n pe wãr wãã kãnde wo. Pe n dye yi tɛr kui nkãy wo, kãntraha gaa na pe naa n yee Fenise, ma suhu Syamari kui nkãy ne. Mpãy pe wee Yiifee- ye, ma ba dye Yesu kãnde wo, pe poo wĩĩ tɔ̃r naa n gaha nawee- ye, le n naa nuhu yigi Yesu kãndeyãrfa byɛ kẽ. 4Pe ga dye Yurusalɛm wo, pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa byɛ n pe wãã, pe Yesu tẽnlɛhɛ ne pe yawãhãfa yahaseefa ne. Yãhã ke ba Pɔl ye ta ma tẽn lii tẽ, Pɔl ye n koo byɛ tɔ̃r pe ye. 5Farisyɛ̃ mpãy pe Yesu ta pe Yatɛr, poo mpãy -sẽ pye ke fla na. Pe n yir ma yee: "Yesu kãndeyãrfa mpãy pe wee Yiifee- ye, poo yai wãkũũ ne. Pe maha yai pe naa n yãr le kãnde wo, lii Yãhã le yar Musa na." 6Pe Yesu tẽnlɛhɛ n pe ya wãã pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yahaseefa ne, poo ga le fla yãŋ. 7Pe n kaplãŋ tyĩn ma-. Pyar n yir ma yee: "Wo nna, ye cã ma yee, Yãhã ba ra yãŋ yi le yale dey ma ra ta, ta n ga le Yesu kapãyĩĩ yar mpãy na pe wee Yiifee- ye, pe le luhu pe Yesu ta pe Yatɛr. 8Yãhã gii ke nawee- byɛ laam wũhũ cã tãŋ, ke pe sya, ma sya Yãhã Yrã le pe laam wo wo wãŋ syi dyaŋ. Loo nde ta wo n waha cã, Yãhã pe bya kuɛ yãŋ. 9Pe Yesu ta pe Yatɛr, Yãhã pe byɛ ta wo ne koho neŋ na, ma pe kapee- yee laha kãã pe yĩŋ na. 10Ye -sẽ pye mii yagaa ma yee, yaa Yãhã pye yãŋ, ma n kɛ yii ga teger ta Yesu kãndeyãrfa na, teger rii syi wo wãlɛ tesẽ wii gɛ ne, waa sẽ waha te syi tẽŋ yãã ye. 11Wo nanem byɛ sẽ n yee la, Yĩŋfua Yesu laantãr kãmay ne too sya yaha? Poo wĩĩ bya wee la koo syi?" 12Loo na, pe nawee- byɛ n yaha le, ma n luhu Barnabaase ye kaplãŋ ye, Pɔl ne. Yãhã ke ba Barnabaase ye ta Pɔl ne, ma yɛ̃kã wũhũ nkãy pye tesẽ laanwɔ wũhũ nkãy ne, pe nawee- mpãy nsoho wo, mpãy pe wee Yiifee- ye, pe n koo ngĩĩ byɛ tɔ̃r yar pe nawee- na. 13Poo nawee- syãm mii pe ba pãã wa, Syake n kapãn gbe ma yee: "Wo nna, -ye luhu ra ye! 14Mpãy pe wee Yiifee- ye, Yãhã pe kuɛ yãŋ faale wo, ma nawee- mpãy yãŋ yi pe laam wo pe nii u wãm. Pyar loo nde tɔ̃r yar wo na ke yagaa nge na. 15Pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa kaplãŋ gɛ maha n gaha koo kuɛ ye. Ye cã, le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yĩŋfua le pãã ma yee: 16'Loo kur ye, n ga ba dur ba. Faale Dawide yĩnfar wee nantãŋ u kur kuɛ pii ye ye, mii kaha dyaŋ ke too. N -sẽ ga maha ba too yĩnfar nde wãã u kur kuɛ puee waa kẽ, le n nii mii kaha dyaŋ ke ba too, ta n ke gbihi fãã. 17Loo na, nawee- mpãy pe kuee, pe ga ba naa Yĩŋfua fla kɛ, pe naa n taha u na. Nawee- terfa mpãy byɛ pe wee Yiifee- ye, poo mii, tẽ mpãy yãŋ yi pe laam wo, pe nii ra wãm, pe byɛ ga ba naa Yĩŋfua fla kɛ, pe naa n taha u na. 18Yĩŋfua kapãn ne nde. U loo yar yaha le yale dey.' " 19Syake n maha pe yar taha ma yee: "Loo ne, ta laam wo, mpãy pe wee Yiifee- ye, ma nii Yesu kãndeyãrfa, teger raa sẽ yai te taha pe na ye. 20Wo ga waha saba waa yrũhũ wãã pe kẽ, wo pe yar, waa ma kla gii boo le soho mpar koho wo, pe ma n ke kaa ye. Tesẽ, pe ma kla gii boo pe sẽ ke kuãy ye, pe ma n ke kaa ye. Tesẽ, pe ma n naa ntãŋ kaa ye. Tesẽ, pe ma n naa tyatyãhã pye ca kuɛ ye tesẽ naam kuɛ ye ye. 21Ye cã ma yee, ma gbe wo yahasee wãlɛ mpãy cãã na, ma sya ba waa yagaa na, kãnde lii Yãhã le yar Musa na, le n kal kanii per kanii per, wo Yiifee- yawãhã nwoŋ wo." 22Loo na, Yesu tẽnlɛhɛ tesẽ Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yahaseefa ne, ma suhu pe Yesu kãndeyãrfa byɛ ne, pe n pãã ta ma yee, poo ga nawee- mpãy yãŋ yi pe ya laam wo pe pe lɛhɛ wãã Yãtɔɔsyi wo Pɔl ye ne pe syãm Barnabaase ne. Yudi wii pe naa n yee Gbarsabaha ma suhu Silaasyi ne, poo mpãy pe Yesu kãndeyãrfa naa pe miiyũhũ yee, pe n poo yãŋ yi, ma pe lɛhɛ wãã Yãtɔɔsyi wo Pɔl ne. 23Pe ba pe lɛhɛ wãã pe ga saba wii kẽ, u ba yrũhũ ma yee: "Wii Yesu tẽnlɛhɛ, wii Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yahaseefa, wii mpãy too ma ye Yesu kãndeyãrwai Yurusalɛm wo nwo, wo saba nwo yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, yii mpãy tee wee Yiifee- ye, ma ma Yesu kãndeyãrfa, ma nii Yãtɔɔsyi klo wo kãntrɛ nde ne pe n yee Syire, ma suhu Sersyi ne. Wo syaha ma ye ye. 24Wo le luhu pe yee nawee- mpãy yir wo fla na, ma ga ye laam wlãhã ntãncɛr kaplãŋ nkãy ne. Wii sẽ kẽ too pe lɛhɛ wãã ye ye ye. 25Loo ne, wo n yĩmbui wãã le, ma nawee- mpãy yãŋ yi ma pe lɛhɛ wãã ye ye. Poo pe ga wo naam- biyãbua syãm mii wãr ga, Pɔl tesẽ Barnabaase ne, 26poo mpãy pe gbã yɛ̃ nder ma pe ya plãhã ma kuee Yesu tẽn wo. 27Yudi tesẽ Silaasyi ne, poo me too lɛhɛ wãã ye ye. Nkãy too yrũhũ saba laam wo pe ga ke gbihi pãã ye n luhu. 28Ye sẽ yãã, le Yãhã Yrã ma suhu wii gɛ ne, wo yee wo saa teger raa ta ye na ye. Kai- ngĩĩ too ga yar ye na, nawee- byɛ yai pe koo gbihi yigi. 29Koo kẽ ngĩĩ: Pe ma kla gii boo le soho mpar wãn koho wo, ye ma syi ke kaa ye. Tesẽ, kla gii ne pe ma yee pe sẽ ke kuãy ye, ye ma n ke kaa ye. Tesẽ, ye ma n naa ntãŋ kaa ye. Tesẽ, ye ma n naa tyatyãhã pye ca kuɛ ye tesẽ naam kuɛ ye ye. Ye ma koo ngĩĩ gbihi yigi, le yɔ̃. Wo byɛ ye syar tãŋ." 30Pe mpãy lɛhɛ, pe n kãnde wãã pe kẽ, pe n ka ke Yãtɔɔsyi wo. Pe n ga dye, ma pe Yesu kãndeyãrfa byɛ wãã, ma u saba le soho pe koho wo. 31Pe n u saba kal, ke kaplãŋ n tãy pe ye ma maha pe laam yĩn. Loo nde n nii pe ye nuhu. 32Yudi tesẽ Silaasyi ne, pe pye Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa, poo n kapãn gbe, ma pãã ma- pe Yesu kãndeyãrfa ne, ma pe laam yĩn, ma maha pe laam gbihi ta. 33Pe n faa ma- koo fla na. Loo kur ye, pe Yesu kãndeyãrfa n ba Yãhã nar ke kãnde yigi pe kẽ, pe n dur ga pe nna fla na Yurusalɛm wo, pe nna mpãy pe pe lɛhɛ wãã. (( 34Silaasyi woo n kuee ke fla na, ma yee le tãy woo ye.)) 35Pɔl tesẽ Barnabaase ne, poo byɛ n kuee ke Yãtɔɔsyi wo. Pe naa nawee- klaha, ma naa le kapãyĩĩ tɔ̃r nawee- ye, kapãyĩĩ lii le Yĩŋfua wĩĩ pãã. Mpãy maha pye pe ne loo tẽn nde na. 36Per gaa, Pɔl n ba Barnabaase pye ma yee: "Too ba Yĩŋfua kapãyĩĩ pãã kui nkãy wo, -too dur ga, waa ke fla Yesu kãndeyãrfa yãŋ, pe ma mii." 37Nsãn wii pe n yee Marɛkɛ, Barnabaase naa n traha u u yigi taha pe na. 38Pɔl n -sẽ yee: "Woo sẽ na, u ba tɛr wo yaha, per gii too pye Pããfile kãntraha na. U sẽ maha ba kaa taha yãã wo na ma ka teelaa wo le tẽn wĩĩ na ye." 39Yɛ̃croho n dye pe nsoho wo, pe n sya cããŋ pe ya na. Barnabaase n Marɛkɛ yigi taha u ya na, pe n salangbãŋ gbe, ma tɛr Syiper kãntraha kuɛ ye. 40Pɔl n Silaasyi yãŋ yi, pe Yesu kãndeyãrfa n Yãhã nar ma pe le soho Yãhã laantãr koho wo. Pe n tɛr. 41Pɔl ye n tɛr Syire kãntraha na tesẽ Sersyi kãntraha ne, ma nii pe Yesu kãndeyãrfa laam yĩn, ma nii pe yar pe pe laam waha Yesu wãta wĩĩ ne pe Yatɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\