Yesu tenlɛhɛ teŋ 19

1Apolosu pye nantãŋ Kɔrnti wo, Pɔl n yir Firsyi kãntraha na, ma Yasyi yãy fla yɔ̃r yi ma ka Yefɛsyi wo. U n ga Yesu kãndeyãrfa mpãy yãã. 2U n pe yey ma yee: "Tee Yãhã kaplãŋ sya cĩĩnde, ye Yãhã Yrã Fãnga yãã la?" Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "Wo sẽ le Yãhã Yrã Fãnga wĩĩ gɛ luhu yãã gɛ luhu yãã ye." 3Loo na, Pɔl n pe yey ma yee: "Tee ba tãã yi loho wo, ye laam wo, ye ba yee le yĩntaha lii ne?" Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "Nsãn tuu naa lii pãã nawee- ye ma cã pe tãã naa n yi loho wo, loo ne too cã." 4Pɔl n pe pye ma yee: "Mpãy pe naa n sya, ma pe kãmpee- miy naa n yaha, Nsãn poo tãã naa n yi loho wo. U maha naa Yiisrɛfa yar ma yee, wii u n pai pa woo kur ye, Yesu kẽ u ne, pe u ta pe Yatɛr." 5Pe kaplãŋ ngĩĩ luhu, pe n ta pe n pe tãã yi Yĩŋfua Yesu myaha ne. 6Pɔl n koho taha pe na, Yãhã Yrã Fãnga n dye pe laam wo. Pe n nii n pãã yor ter taa wo. Kaplãŋ nkãy Yãhã Yrã naa ke le pe laam wo, pe naa koo tɔ̃r. 7Poo nawee- mii kur byɛ pye nawee- sẽnsye syãm syi. 8Loo kur ye, Pɔl n ka Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, ma ga nii Yãhã kapãn pãã laanyĩn ne. U n yrey tãã pye ma nii Yãhã Yai wũhũ tɔ̃r ma naa n kɛ, nawee- n cã cĩĩnde ne. 9Yiifee- mpãy pe -sẽ pye kasyerfa, pe sẽ naa ke kaplãŋ sya cĩĩnde ye, ma naa le pãã pe nanihi ye ma yee, Yĩŋfua kãnde wee kayĩĩ ye. Pɔl n tyii pe na, ma pe Yesu kãndeyãrfa yigi tɛr ma ga nii Yãhã kaplãŋ pãã pe ye plii byɛ, kaha gii wo Tyiranuhu u naa nawee- klaha na. 10U n kuee loo na dyɛ- syãŋ, ma ta mpãy pe pye Yasyi kãntraha wo, pe Yiifee- ma suhu mpãy ne pe sẽ pye Yiifee- ye, pe byɛ n Yĩŋfua kapãyĩĩ yãã luhu. 11Yãhã ba Pɔl ta ma naa yɛ̃kã wũhũ pye, nkãy syi waa sẽ ke yãã yãã ye. 12Pe n sya naa Pɔl kadye nayrɛ wãn wãã yanfa kẽ tesẽ u fatar ne, pe n naa n jaa, sãndãpee n maha tege naa n kãã mpãy yĩŋ na. 13Yiifee- mpãy pe naa n tay ma sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na, pe n yee, poo ga le pye yãŋ Yĩŋfua Yesu myaha ne. Mpãy pe naa loo nde pye, pe Yãhã yũndefa yĩŋfa waa pii kuasĩĩ ba me. Pe tuhufua myaha ba kẽ Seewa. Pe n sãndũpee waa pye ma yee: "Yesu wii Pɔl u wĩĩ pãã, n ga ma yar woo myaha na, tege kãã dya nwo yĩŋ na!" 15U sãndũpee n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: "N Yesu wĩĩ cã, n maha cã yoo kẽ Pɔl ne; ah yii, mpãy me ye ne?" 16U dya wii sãndũpee pye u yĩŋ na, u n fãnga yãã ma tɛr pe byɛ yaha. U n pe tee pye wãpyeŋ gaa ne, ma pe duai, pe n fã yi u kaha wo nayreyar ne. 17Yiifee- mpãy pe pye Yefɛsyi wo tesẽ mpãy ne pe wee Yiifee- ye, pe byɛ n le luhu, ma fya. Pe n nii Yesu myaha gboho. 18Mpãy pe ba Yĩŋfua Yesu ta pe Yatɛr, poo busãã naa n pai, maa pe kapee- pãã naa n yi gbaa na, ma yee Yãhã n ke laha kãã pe yĩŋ na. 19Mpãy pe pye wamfa, sabar rii pe pe wam kai- yrũhũ le yaha pe laam wo, poo busãã n pe sabar nde gbe ba suhu nawee- byɛ yĩnde na. Te sabar nde byɛ dir ga waha war milyɔ̃ gbeesĩĩ sẽnsye kua. 20Yĩŋfua kapãyĩĩ cããŋ naa n yi koo syi dyaŋ fãnga ne, ma maha naa ke fãnga wũhũ yar nawee- na. 21Koo kai- ngĩĩ kur ye, Pɔl n yee woo ga Maseduan kãntraha kui yɔ̃r yi tesẽ Yakayi kãntraha kui ne u ka Yurusalɛm wo. U naa n yee: "N ma ba ka ke fla na, n yai n sya ba ka Wɔrme bya wo." 22Loo na, u n u koholefa syãm mpãy lɛhɛ wãã u yahasee ye Maseduan wo, Timuti ma suhu Yerasyi ne. Woo n maha faa nii kuee Yasyi kãntraha wo. 23Koo cãã na, wãhã n yir Yĩŋfua Yesu kãnde wĩĩ na. 24Yefɛsyi wo kangbãŋ gaa pye, pe ba cɔɔ waa fãã ta ma yee, yãhã kẽ, ma naa u tẽŋ. U myaha ba kẽ Ndyan: Dya waa -sẽ pye wargbɛ wãn fããfua, u myaha ba kẽ Demetrise. U naa u Ndyan kangbãŋ nge syi wãpuabir fãã wargbɛ ne, ma naa ke par nawee- ye. Mpãy byɛ pe naa tẽn tẽ u ne, pe byɛ naa wangbãy yãã le na. 25U Demetrise n u tẽntẽ- wãã ta, ma suhu mpãy byɛ ne pe naa loo tẽn nde syi tẽ, ma pe pye ma yee: "Naambiyãm, ye cã wo wale yĩŋ n yi tẽn nde wo. 26Dya nwo pe -sẽ n yee Pɔl, tuu lii pye, ye le luhu ma maha le yãã. U le pãã ma yee, wãn tii nawee- pe n gbihi, ma yee yãhã kẽ mii Ndyan ye dyaŋ, Yãhã sẽ kẽ te ne ye. Nawee- busãã n sya yɛr le na wo klo wo, Yefɛsyi wo nwo, ma suhu kui nkãy byɛ ne ke ma Yasyi kãntraha nge wo. Ye cã kapee ne nde. 27Ya"a yee ye sẽ cã ye, nde ga waha wo tẽn klaha- wo kẽ, le maha ta yãhãsya Ndyan kangbãŋ myaha n too. Loo nde ga ta nagboho saa naa n ta Ndyan na nantãŋ ye, woo wii Yasyi kãntraha byɛ u gboho tesẽ driyɛ̃fa byɛ ne." 28Pe nawee- pe kaplãŋ ngĩĩ luhu, ncafũhũ n pe yigi pe n nii n tẽ ma yee: "Yefɛsyifa, Ndyan myaha koo yai ke naa n gboho!" 29Koo gbleŋ n cããŋ le klo byɛ wo. Pe nawee- n fã ga ke nanihi fla yĩĩ, ma Pɔl yrãhãyãrwai syãm mpãy yigi, Kayusu tesẽ Arisarkɛ ne; Maseduanfa ba kẽ pe ne. 30Pɔl ba yee woo ga ka pe nabuar fla na, Yesu kãndeyãrfa n yɛr tã u na. 31Yasyi kãntraha yahaseefa mpãy pye Pɔl naambiyãm, pe n lɛhɛ wãã u ye, u ma n ka ke nanihi fla wo ye. 32Loo yale wo, pe nabuar pye pe ba pãã naa n wlãhã, ma nii n gble: Mpãy ga nde pãã, mpãy ga laa ter pãã. Pe fãnga gɛ sẽ ba ke yawãhã yĩŋ cã ye. 33Pe Yiifee- n dya waa tra naa n wãã yaha ye, u myaha Lesyããnder. Pe n woo yi u pãã pe nabuar ye. U n koho kuã yir pe nabuar ye, ma yee pe yaha le, woo ga pãã. 34Pe nabuar pe ba u yãŋ cã ma yee, u ma Yiifee, pe n yir gbleŋ ne lɛr syãŋ syi ma nii n yee: "Yefɛsyifa, Ndyan myaha koo yai ke naa n gboho!" 35Wɔrme naa wii u pye Yefɛsyi klo yahaseefua, woo n pa ma ba pe nawee- ta, pe n yaha le. U n pe pye ma yee: "Yefɛsyifa, nawee- byɛ cã ma yee, Yefɛsyi ne le n sẽŋ Ndyanngbãŋ kangbãŋ na, woo wii u yirfua yir yãhãyĩŋ na ma ba too kãntraha na. 36Waa saha yee loo wee cĩĩnde ye. Loo na, ye yai ye ye laam yĩn, ye tyii ye ma n laa tee pye ye. 37Tee naam mii yigi ba nwo, pe sẽ -sẽ Ndyanngbãŋ kangbãŋ kla gaa yuhu gbe ye, pe sẽ Ndyan wãpee pãã ye. 38Demetrise tesẽ u tẽntẽfa ne, laa ma pye pe nsoho wo waa ne, kasãhã plii ma, kasãhãfa maha ma. Pe yai pe ga le pãã koo fla na! 39Laa ma maha pye waa ye, waa ba le fla yãŋ nanihi wo, le klo kai- kãnde na. 40Ye sẽ yãã, gbleŋ wĩĩ na pe ga waha yee, wo ma too wãhã yir le klo yĩŋfa ne. Too wii wãã mma, yĩŋ wee le na ye, waa waha lii pãã?" 41Tuu kaplãŋ ngĩĩ pãã wa, u n pe nawee- dur wãã pe klɛ wo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\