Yesu tenlɛhɛ teŋ 2

1Yiifee- gbar gii pe naa n yee pããnkɔti, ke per ba nɔ, Yesu kãndeyãrfa byɛ n pe ya wãã pe peplii yawãhã saha wo. 2Gbleŋ gaa ter n ba fe gbe yi yãhãyĩŋ kuɛ ye. Gbleŋ gii ma"a luhu ke ye, maa yee teflahangbãŋ ke n gbã. Ke n gble ba dye taha pe na ke nwoŋ wo, ke n nii gbleŋ fla ya. 3Pe Yesu kãndeyãrfa n yãŋ ma yãã mii naa yĩnkãmbɛhɛ dyaŋ ke wãã ta, ma nii n tar blayblay. Ke sẽ -sẽ maha wee cĩĩnde naawraŋ ye. Ke n ba fe cããŋ, ma too pe byɛ na nanem. 4Yãhã Yrã n dye pe laam wo, ma pe nanem ta pe n nii yor tee naneŋ pãã gbɛgbɛ, yor tii gɛ pe sẽ cã yãã faale wo ye. 5Teebɛhɛ byɛ Yiifee- mpãy pe naa Yãhã kɛ, pe byɛ ba pe ya wãã Yurusalɛm wo koo per, ke pããnkɔti gbar wĩĩ na. 6Ke gbleŋ ke yi ke syi, pe n ga pe ya wãã ta ke fla na. Laa n pe fe gbe, ma ga ta tɛr. Pe laam wo nawee nawee woo, ma naa n luhu u klo yor ye Yesu kãndeyãrfua waa yɛ̃ na, le n yɛ̃ kã pe na. 7Le n kacãn faha pe kẽ, pe yĩnde n yi too pe na, pe n nii n yee: "Galɛlɛ gbentee nen nawee- sẽ na Yesu kãndeyãrfa ne? Ah pe pye gɛ pye mii, wo byɛ n nii wo kui yor luhu pe yɛ̃ wo wii wuhu na? 9Too yɛr mii, wo laam wo Patifa ma, Madefa ne, Lamitefa ne, Otamifa ne, Yudɛfa ne, Kapadafa ne, Pɔ̃nfa ne, Yasyifa ne, 10Firsyifa ne, Pããfilefa ne, Syiptefa ne, Lebi kãnkãyaha ngaafa ne kii ke crã Syirɛ̃ na, ma suhu Wɔrmefa ne, Kartifa ne ma suhu Arabifa ne. Wo laam wo mpãy ma pe see Yiifee-, mpãy ter -sẽ maha ma pe pe ya le Yiifee- kãnde wo. 11Wo wãnihi naa byɛ ne, wo byɛ -sẽ n luhu pe Yãhã kangbãhã pãã wo yor wo wii wuhu na." 12Loo n fĩhĩ ga pe laam sroŋ wɔ, pe n nii, lii gɛ pe n ga, pe sẽ le cã ye, ma nii pe ya yey ma yee: Nde yĩntaha gɛ kẽ lii ne? 13Pe laam wo, mpãy ter -sẽ maha pye, pe naa Yesu kãndeyãrfa lɛr ma naa n yee: "Ye cã la, sẽm me pe tɛr pe koho ne?" 14Loo na, Pyar n yir yɛr u tẽnlɛhɛwai sẽnsye nen telai wo, ma u yĩmbui yir, ma pe nanihi pye ma yee: "Yiifee-, yii tẽ n yãŋ ma suhu mpãy ne pe pa Yurusalɛm wo te gbar wĩĩ na. -Ye ndityuhu yaha, ye nde luhu yɔ̃ tẽ ga tɔ̃r ye ye! 15Nwa ta ye n yee, a sẽm ndoo tẽnlɛhɛwai yigi? Yalii pe pe yãã ma wɔ wa, pe n sya pe yigi sukũhũntãy yĩŋ nge syi na, ntãŋ kuãyale gɛ sẽ yãã ta tɛr wa ye? 16Ye yai ye le cã faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yɔwɛl tuu bii kai- nkãy cãã tɔ̃r yaha, koo kẽ ke n pye nanga. U bii yee: 17Yãhã yee: 'Lii le ga ba yãã driyɛ̃ kuayale plii na, le nde: N ga ba ta Yrã tege cããŋ le nawee- laam wo. Ye pii tesẽ ye pueesyam ne, pe ga ba naa kaplãŋ tɔ̃r, nkãy tẽ ga ba naa n yar pe na. Ye naanfãm ga ba naa kai- yãã wãytãã wo, ye wãlɛ ga ba naa kai- yãã mluɛ̃ wo. 18Mpãy byɛ pe ma ra tẽn na, pe naam tesẽ pe ca ne, cĩĩnde, n ga ba ra Yrã tege cããŋ le pe laam wo. Pe ga ba naa kaplãŋ tɔ̃r too plii nde na, nkãy tẽ ga ba naa n yar pe na. 19Tẽ ta, laanwɔ wũhũ n naa n pye yãhãyĩŋ na, yɛ̃kã wũhũ ne kãntraha na. Ntɔ̃r ga ba pye, naa ne, naawur ne yãhãsyɔ̃r dyaŋ. 20Yai ga ba wɔ tã, yroŋ ga ba yrãhã cor ntɔ̃r dyaŋ. Loo na Yĩŋfua ga cã pa fãnga ne tesẽ nayɔ̃r ne. 21Loo yale wo, nawee wii nawee wii woo ma Yĩŋfua myaha yee ma u nar, Yĩŋfua ga ufua yi le wo.' 22Yiisrɛfa, -ye luhu, n ga nde pãã ye ye: Yãhã Yesu fãnga yar ye na ma u ta, u n yɛ̃kã wũhũ ter byɛ pye tesẽ laanwɔ wũhũ ter byɛ ne, ye n yãã yĩnde ne. Ye koo byɛ cã. 23Loo naa byɛ ne, ye Yesu yigi, ma sya u wãã mpãy kẽ pe sẽ Yãhã cã ye, pe n u kuey mar boo trã na. Ya"a yãã tee waha loo kapee nde pye, Yãhã bii loo nde cãã ta wa. Koo kẽ le n pye. 24Yãhã gbã naankãn gbe kãã u na, ma u ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. U wãyigiyaha nakur klo wo, loo fãnga sẽ pye gbã ye ye. 25Wo wãdyaha Dawide gɛ bii loo cãã pãã wa u wĩĩ na faale wo ma yee: 'N u Yĩŋfua yãã ra yahasee ye yalebyɛ. Tuu nwo ra tãy, n sẽ n sege fyar koho wo ye. 26Loo ne ta laam n tãy, ta kaplãŋ n nii nuhu fla. Ta kadye ma sya ba fãy ma nii mlũhũmlũhũ, ta n sãy nii ta gbã kafɛhɛ na, le saa kai kua ra ye ye. 27N cã, ma saa ra ta yaha nakur klo wo ye. Ndoo wii raa yãŋ yi, n cã, ma saa sya ra n fũhũ nii gbĩĩ laam wo ye. 28Kãnde lii le cĩĩnde yrã wãã nawee- kẽ, ma loo yar ra na. Tẽ ga ba pye ma tãy, le ga ba nii ra ye nuhu wĩĩ.' 29Wo nna, ye cã n ga waha wo faale wãdyaha Dawide wĩĩ pãã laha ye ye. Tuu ku, pe u le gbĩĩ lii wo, loo sẽ na nde nantãŋ too n yãŋ? 30Dawide kai- ngĩĩ cãã pãã yaha mii Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua dyaŋ u ne. U bii le cã ma yee, Yãhã bii yɛ̃ tɛr u ye, koo ga ba u kur kuɛ puee ta yĩŋfua u wãŋ syi dyaŋ. 31Yãhã ke wii ta ke Yĩndefua, u wãyir gbã wo tesẽ u wãdurba yrãŋ na gbaafa ye, Dawide bii loo cãã cã wa. Koo kẽ u n bii le cãã pãã yaha u wĩĩ na ma yee: 'Yãhã sẽ u ta yaha nakur klo wo ye, u kadye sẽ fũhũ nii gbĩĩ laam wo ye.' 32U Yesu wii wĩĩ tẽ n pãã, Yãhã u ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye, wo byɛ loo yãã yĩnde ne. 33Yãhã n u kuã yir, ma u ta ke kãndigi koho kuɛ ye, u n nii kai- byɛ Yĩŋfua. Yesu ba yɛ̃ tɛr nawee- ye Yãhã Yrã wãkẽ ne, Yãhã n le wãã u kẽ, u n le tege le wo laam wo. Loo ne tee n yãã, ma maha n luhu. 34Ye cã Dawide tuu bii ku, Yãhã sẽ u ta u n kuã yir tɛr yãhãyĩŋ na ye. U -sẽ bii yee: 'Yĩŋfua Yãhã ra Yĩŋfua pye ma yee: Pa tege nii ra kãndigi koho kuɛ ye kai- byɛ yĩŋ na, 35ta n sya ba ma napĩĩ- yĩy kor le ma kẽ, pe n nii mii ma tãnde fyãhã tã pe na.' 36Yiisrɛfa, ye yai ye le cã laha, Yesu wii tee kuey mar boo trã na, woo kẽ Yãhã u ta Yĩŋfua, ma maha u ta ke Yĩndefua." 37Mpãy pe Pyar kaplãŋ ngĩĩ luhu, kadye byɛ n muãy pe ye, pe laam n wlãhã nii. Pe n u Pyar yey u nampyeŋ- ne ma yee: "Wo nna, le nde le nii ke dyaŋ, wo yai wo lii loo pye?" 38Pyar n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: "-Ye le sya ye cã ye kapee- sẽ yɔ̃ ye, -tee ke wãpyeŋ miy yaha, -tee sya pe n ye tãã yi loho wo Yesu myaha na. Loo na, ye kapee- ga yee laha kãã ye na, tesẽ Yãhã ga ke Yrã Fãnga wãã ye kẽ. 39Ye sẽ yãã, koo katɛ- syãŋ ngĩĩ, Yãhã yɛ̃ tɛr ke wãkẽ ne nawee- mpãy kẽ, ke n pai yãŋ yi nawee- ter byɛ laam wo, yii tesẽ ye kur kuɛ pii ne ma suhu mpãy bya ne pe n yi deydey kui wo." 40Pyar n maha kaplãŋ nkãy tɔ̃r pe ye, nkãy syi ke ga waha pe ta, pe n Yesu kãnyĩĩ draha fla yãã, u ntãŋ n dye pe tãy u kãnde wãgbe wĩĩ n maha tãy pe ye. Pyar naa pe yar ma yee: "-Ye ye wãsyayaha kãnde gbe! Mpãy pe sẽ Yãhã cã ye, ye ma n naa n yãr poo kãnde wo ye!" 41Pe laam wo, mpãy pe yɛr Pyar kaplãŋ kur ye, pe ba syar. Pe n sya pe n pe tãã yi loho wo Yesu myaha na. Koo per, mpãy pe Yesu kãnde yãã cĩĩnde, ma pe ya le taha u kãndeyãrfa na, pe pye nawee- naha yĩĩbua. 42Pe nafãm mii kur byɛ, pe naa pe ya yaha, ma naa ndityuhu cre Yesu tẽnlɛhɛ kaklaha ye. Pe ba pe yĩŋ wũhũ wãã le, ma maha sya, ma Yesu wãku cãã dir syi wãã naa n di pe ya ne, ma naa pe ya laam too u wãku wĩĩ na. Pe maha naa pe ya wãã, ma naa Yãhã nar, ma maha naa ke sey. 43Pe Yesu tẽnlɛhɛ naa laanwɔ wũhũ pye busãã tesẽ yɛ̃kã wũhũ ne. Pe nawee- naa koo ngĩĩ byɛ yãã, ma sya naa n fya. 44Pe Yesu kãndeyãrfa byɛ ba wãã le, ma pe koho wãn ta te n nii nanihi wãn. 45Pe maha naa pe tar par pe klɛ ne ma suhu pe koho wãn ne, ma naa n pai pe war ne, pe byɛ n naa pe la pe ya kẽ pe gbãhã wuhu na. 46Plii wuhu na, pe naa pe ya wãã Yãhã kangbãŋ wo. Pe naa n di pe ya ye pe klɛ wo, ma naa pe ya laam too Yesu wãku wĩĩ na. Pe naa n di nuhu ne, pe sẽ pe kai- tyɔ̃r naa n pye ye. 47Pe naa Yãhã sey, pe wĩĩ naa n tãy nawee- byɛ ye. Mpãy pe naa Yesu wĩĩ sya ma naa u ta pe Syayahafua, u Yĩŋfua poo le naa n taha Yesu kãndeyãrfalɛ na plii byɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\