Yebɛrɛfa 11

1Ma"a yee ma Yãhã ta ma Yatɛr, ke yĩntaha kẽ nge: Yãhã ke yɛ̃ tɛr kai- nkãy wãpyeŋ ne, ke sẽ -sẽ ke pye wa ye, ma laam wo ma cã ma yee, Yãhã ga ba koo kai- ngĩĩ pye cĩĩnde. Ma maha cã nawee saha Yãhã wũhũ yãã yĩnde ne ye, ke -sẽ ma cĩĩnde wũhũ. 2Faalefa mpãy bii Yãhã ta pe Yatɛr koo syi, pe wĩĩ n -sẽ naa n tãy Yãhã ye. 3Yãhã wãta Yatɛr ne le wo ta, wo n cã Yãhã kẽ ke yãhãyĩŋ tãhã kãntraha ne ke yɛ̃ kapãn ne. Wãn tii too yãã yĩnde ne, te -sẽ tãhã kla gii ne, wo saha koo yãã yĩnde ne ye. 4Faalefua Abɛl Yãhã wãta Yatɛr ne le bii ta, u diŋ n yɔ̃ Yãhã ye ma tɛr Kayɛ̃ diŋ yaha. Abɛl Yãhã wãta Yatɛr ne le ta, Yãhã n yee, Abɛl sroŋ ma yee woo diŋ yɔ̃. Abɛl tuu sya ku, u Yãhã wãta u Yatɛr ta, u wĩĩ saha faha yãã wo na ye. 5Faalefua Yɛnoke Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii ta, u n ka Yãhã tãy, u sẽ yãã ku gɛ ku ye. Yãhã u gbe ga ta ke ya tãy, waa sẽ maha u yãã yãã nantãŋ ye. Yãhã sabangbãŋ wo, le ma le yrũhũ yaha ma yee, Yɛnoke wĩĩ tãy Yãhã ye ke n u gbe tɛr. 6Waa wĩĩ ga waha tãy la Yãhã ye mii, u sẽ ke ta u Yatɛr ye? Ye sẽ yãã, wii u n crã Yãhã na, u yai u cã Yãhã ma cĩĩnde, tuu maha cã mpãy pe ke fla kɛ, ke ga ba pe dãã. 7Faalefua Nuwɛ Yãhã wãta Yatɛr ne le bii ta, u n luhu Yãhã kaplãŋ ye. Yãhã ke bii nawee- yar yaha kai- nkãy ne, ke n pai pe dye, Nuwɛ tuu sẽ sya bii ke yãã wa yĩnde ne ye, u ke Yãhã kaplãŋ sya cĩĩnde. Nuwɛ tuu le Yãhã kapãn luhu, u n salangbãŋ gaa fãã mii Yãhã bii u yar mii. U n bii dye ke wo, woo tesẽ u kahafa byɛ ne, pe n wloho yi te lafir wo. Nuwɛ tuu lii pye, loo nde le yar ma yee, nawee- mpãy byɛ pe pye Nuwɛ cãã na, pe bii tee pye. Nuwɛ Yãhã wãta u Yatɛr n maha ta, Yãhã n yee u n sroŋ. 8Brama Yãhã wãta Yatɛr ne le bii u ta, u n luhu Yãhã yɛ̃ kapãn ye, ma tɛr klo laa wo Yãhã bii yɛ̃ tɛr le wãwãã ne u kẽ. U n u kusey ta yaha, ma tɛr. Tuu naa n gaha na, u sẽ bii ke saha gɛ cã ye. 9U Yãhã wãta Yatɛr ne le u ta, u n ga waha nii nampay le klo lii wo, Yãhã bii yɛ̃ tɛr le wãwãã ne u kẽ. U pye nampay, ma naa n syã fai nwoŋ gaa laam wo u nna ne. U puee Yisyake bya syã ke syi nwoŋ laam wo u nna ne. U Yisyake puee Dyakuba bya syã ke syi u nna ne. Yãhã bii yɛ̃ tɛr Brama ye lii ne, ke maha bii yɛ̃ tɛr loo ya ne poo syãm mii bya ye. 10Ye sẽ yãã, klo lii te nwey nakũhũ ta yɔ̃ ma nii fãnga ne, klo lii Yãhã ke te nwey fãã ke laam wãfãã, loo klo nde syi ne Brama u naa n kɛ. 11Brama Yãhã wãta u Yatɛr ne le ta, tuu sya bii lɛ tɛr wa, u n waha kicar yãã, woo tesẽ u cɔɔ Sara ne; u cɔɔ -sẽ nwo, u bii lɛ tɛr wa syihi wãsee na. U bii cã ma yee, Yãhã yɛ̃ tɛr u ye lii ne, ke ga le pye u kẽ. 12Brama bii lɛ ma sya ba gbe taha wãku na, u Yãhã wãta u Yatɛr n -sẽ ta, u n syihi yãã. U kur kuɛ pii n nihi mii yrompii dyaŋ, ma syar tẽyãfũũ dyaŋ muhulangbãŋ yɛ̃ na. 13Brama tesẽ u pii ne, pe byɛ bii Yãhã ta pe Yatɛr, ma sya ba ku. Yãhã ke yɛ̃ tɛr kayũhũ nkãy wãwãã ne pe kẽ, pe sẽ ke yãã ye. Pe ke yãŋ wãã yĩnde ya ne deydey, ma ke syar wãã syaha ya ne. Pe naa le pãã ma yee, poo cã pe ma mii nampay wãŋ syi dyaŋ driyɛ̃ nge wo, poo ma mii, yrãhã gaa dyaŋ pe yãr ba yi driyɛ̃ nge wo, ma n pai tɛr ke yaha. 14Mpãy pe koo kaplãŋ ngĩĩ ter syi pãã, pe le yar ma yee, pe pe Tuhufua Yãhã klo kɛ. 15Pe bii tɛr klo lii yaha, loo mii sẽ ne pe naa n wũn ye. Mii loo sẽ ne ye, pe ne ga waha dur ga nii le wo. 16Tuhufua klo lii le yɔ̃, loo lii le ma yãhãyĩŋ na, loo pe naa n kɛ. Loo nde n ta, le n tãy Yãhã ye, pe naa ke yee Brama ye Yãhã, Yisyake ne, Dyakuba ne. Yãhã n sya klo laa gbihi ta pe kẽ. 17Brama Yãhã wãta u Yatɛr ne le u ta u n Yãhã kapãn sya, ma sya yɛr u dyasey Yisyake wãboo na u diŋ yi Yãhã kẽ. Yãhã kẽ ke bii yee, u loo nde pye koo kẽ; wãtãnyãŋ wĩĩ bii ne. Yãhã bii yɛ̃ tɛr wa Brama woo ye ma yee, ke ga kayĩĩ wãã woo kẽ; loo naa byɛ ne, Brama bii yɛr u dyasey Yisyake wãboo na. 18Yãhã -sẽ bii pãã u ye, ma yee: "Tẽ yɛ̃ tɛr ma ye kur kuɛ pii mpãy wĩĩ ne, pe ga see ma dya Yisyake woo na." 19Brama bii cã ma yee, Yãhã ga waha Yisyake ta u n yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Loo wãtãnyãŋ kur ye, Brama n nii u Yisyake yãŋ mii, u yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. 20Yisyake Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii u ta, u n Yãhã nar ke kaa taha Dyakuba ye na Yesɔɔ ne, kai- nkãy wĩĩ na ke n pai pe dye. 21Dyakuba Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii ta, yaliile wo tuu naa n ku, u n Yãhã nar ke kaa taha Yosɛfe pii nanem byɛ na. U n fyãhã u kãi na, ma Yãhã sey. 22Yosɛfe Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii ta, u kuyale le ba gbe taha, u n Yiisrɛ pii wãyi yale cãã pãã yaha ke Syipte kãntraha wo, ma maha le yar yaha, a pe ma ba yi ma n tɛr, pe woo kacɛr gbe tɛr . 23Musa seefa Yãhã wãta pe Yatɛr ne le bii pe ta, Musa tuu bii see wa, pe n u wũhũ yrey tãã. Pe bii yãã u kicar yɔ̃, koo kẽ, pe sẽ bii fya u Syipte kãntraha yĩŋfua kapãn na ye, ma u kicar gbe ga wũhũ. Koo cãã na, u kãntraha yĩŋfua bii yee pe pẽyãr byɛ boo kãã, mpãy pe see naam. 24Musa Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii ta, yaliile wo tuu ba lɛ dye u n sye, a pe ma n naa woo yee Syipte kãntraha kui yĩŋfua pueesya dya ye . 25Musa bii le yãŋ yi, ma ka pe Yãhã nawee- ne, ma ga nii n fãy pe ne. U bii cã koo puar u nii u nuhu di mpãy ne, pe wee Yãhã ne ye. 26U laam wo, u bii cã ma yee, u nii waa ma n naa u yãŋ ngaa ye mii u Yãhã Yĩndefua Crise wãŋ syi dyaŋ, koo puar Syipte kãntraha wale wãn byɛ na. Yãhã kayĩĩ lii le ma kur ye, u yĩnde pye loo na, koo syi kẽ u n le pye ke syi. 27Musa Yãhã wãta u Yatɛr ne le bii u ta, u n yi Syipte klo wo, u sẽ fya u kãntraha kui yĩŋfua ncafũhũ na ye. U Musa bii tãhã yɛr wĩĩ nen na mii u naa Yãhã yãã yĩnde ne, Yãhã gii waa saha ke yãã yãã ye. 28U Yãhã wãta Yatɛr ne le bii u ta, u n Yiisrɛfa yar ma ta, pe n mbaa boo, ma pe ntɔ̃r pye ta pe nwonyɛ̃r na, u gbã yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ma syi u pe Yiisrɛfa pii cir boo ye. Pe byɛ n sya yaha koo syi. Dyɛ loo dyɛ loo pe pe wãsyayaha wĩĩ nde gbar, ma te yee syayaha gbar. 29Yiisrɛfa Yãhã wãta pe Yatɛr ne le bii pe ta, pe n waha muhulangbãyãhã dii tɛr kãntraha na, pe trɛ sẽ dye loho wo ye. Pe Syiptefa pe yee, pe ga pye pe Yiisrɛfa wãŋ syi dyaŋ, pe pe kar taha ga, pe n kuee ke loho wo ma ku. 30Yiisrɛfa Yãhã wãta pe Yatɛr ne, le Yerekɔɔ klo nkũnklãhã ta ke n too, nkũnklãhã gii ke bii le klo klaha tã. Pe Yiisrɛfa bii ke nkũnklãhã nge fã gbey klaha plii kuasĩĩ, ke n cã too. 31U canaandile Arabe Yãhã wãta Yatɛr ne, le u ta, u sẽ ku mpãy ne pe bii sye pe sẽ luhu Yãhã kapãn ye ye. Ye sẽ yãã, nawee- mpãy Yosua bii lɛhɛ wãã, pe ga yuhu dye ke Yerekɔɔ wo, u Arabe woo kẽ, u bii pe wũhũ u kaha wo, koo kẽ. 32N ga waha ke syi kai- byɛ tɔ̃r tãŋ la? Draha ga waha yãã la, ta n waha faalefa Jedeyɔ̃ ye wũhũ pãã, Barka ne, Samsɔ̃ ne, Yefte ne, Dawide ne, Samuyɛl ne tesẽ pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ne? 33Poo mii, pe Yãhã wãta pe Yatɛr kãmay na, pe kãntrɛ yãã fãnga na, pe naa n sroŋ pe yĩnfar ne, ma -sẽ kayũhũ yãã, kayũhũ nkãy Yãhã bii yɛ̃ tɛr ke wãwãã ne. Pe jar yɛ̃r gbra tã fãnga na, 34naangbãy sẽ waha ngaa gɛ pye mpãy na ye, pe sẽ waha mpãy yãã boo yũntruɛ̃ ne ye. Kadye fãnga nge sẽ pye mpãy na ye, pe -sẽ pye fãnga ne ma sya kui nkãy naan miyfa yia. 35Ca mpãy Yãhã wãta pe Yatɛr ne, le ta, nawee- mpãy pe bii ku pe ye, Yãhã n pe ta pe n yir gbã wo, ma dur ba pe ye yrãŋ na. Pe mpãy nuhu pe Yãhã wãta wĩĩ na pe Yatɛr, ma sya pe boo. Pe sẽ naa pe ya yĩŋ kɛ ye, pe bii cã pe ga ba yir poo gbã wo, pe cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye. 36Pe mpãy lɛr ma pe gbã sãngblãŋ ne, ma mpãy pua ntẽn wãn ne, ma pe tã nwompihi wo. 37Pe mpãy waa boo ntẽmbar ne, pe mpãy la cɛr flɛ sãnsĩĩ, pe mpãy nuhu, pe mpãy boo yũntruɛ̃ ne. Niisaha sẽ pye mpãy ye ye, pe naa n tay teebɛhɛ byɛ wo, mbasrɛ ya te pye pe kalen, sẽngaa srɛ ne. Pe pye nawãm, pe naa pe fãy pe Yãhã wãta pe Yatɛr wĩĩ na, ma naa pe nuhu. 38Driyɛ̃fa sẽ bii yai Yãhã n poo nawee- mii syi nɔ wãã pe ye ye. Pe naa n tay drawar wo tesẽ yãy ne, pe naa n syã yãwuhu wo tesẽ wuhu wo kãntraha wo. 39Mpãy wĩĩ too pãã nde, pe Yãhã wãta pe Yatɛr pe kãnkai- byɛ wo, koo ke ta, pe wĩĩ n tãy Yãhã ye. Ke -sẽ bii yɛ̃ tɛr kayĩĩ lii wãwãã ne pe kẽ, pe sẽ bii le yãã wa ye. 40Ye sẽ yãã, Yãhã ke ba cĩĩnde kayĩĩ lii ta wo kẽ, loo ba yɔ̃ ma ta tɛr; loo ne, Yãhã n ba tyii, ma yee wo byɛ, poo ma suhu wo ne, wo ba sroŋ wo kuãŋ ne sukũhũ gaa laam wo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\