Nsãn 11

1Yan ba dya waa yigi, u myaha Laasar. U pye klo laa wo pe naa n yee Gbetane. U syafa pye ke fla na, Maari ma suhu u lɛfua Marti ne. 2Woo Maari nwo kẽ tuu ba lasekole woo Yesu na, ma u yĩnyor ta ma Yesu trɛ kluã u kẽ. Woo laŋ Laasar kẽ tuu pye yanfua. 3U syafa n lɛhɛ wãã, pe ga Yesu yar u naambiyãbua wee wãwee ye. 4Yesu tuu le luhu, u n yee: "Laasar yan nde saha u boo ye; te ga ta nawee- n Yãhã fãngangbãŋ yãã yĩnde ne, loo nde kãmay na Yãhã Dya myaha ga yi." 5Marti ma suhu u cĩĩfua Maari ne, ma suhu Laasar ne, pe byɛ ntãŋ ba dye Yesu tãy. 6Yesu tuu u Laasar yan wĩĩ luhu, tuu pye teelii wo, u n kuee ma plii sĩĩ pye ke fla na, 7ma ba u kãnyãrwai pye ma yee, pe dur ga Yudɛ kãntraha na. 8U kãnyãrwai n u pye ma yee: "Yĩŋfua, yagaa ya pe Yiifee- naa n kɛ pe ma waa boo ntẽmbar ne ke fla na, ma maha yee mboo ga dur ga ke fla na!" 9Yesu n pe yɛ̃ sya kakuãcran ne ma yee: "Per neŋ laam wo, yai wee la lɛr sẽnsye syãm, ma gbe sukũhũntãy na, ma sya ga waa yainkɔŋ wo? Wii u n yãr yai na, u sẽ n kũn ye, u yãhãcãã- yãã, koo kẽ. 10Wii u -sẽ n yãr yĩmper wo, u n kũn, cãã- wee u na ye, koo kẽ." 11Yesu tuu koo kaplãŋ pãã wa pe ye, u n pe pye ma yee: "Wo naambiyã Laasar sã n wãy; n n gaha u gbã yir." 12U kãnyãrwai n u pye ma yee: "Yĩŋfua, u ma sã n wãy, u ga kãhã yir." 13U Laasar wãku wĩĩ ne Yesu tuu ba pãã pe ye, pe sẽ le war ye, ma yee cĩĩnde wãy Yesu u n yãŋ. 14Yesu n le pãã laha pe ye loo na ma yee: "Laasar ku. 15Too sẽ pye ke fla na ye, le tãy ra ye. Loo ga ta ye n ta sroŋ ta ye Yatɛr. -Too ka u fla na!" 16Loo na, Tema wii pe naa n yee Didim, koo yĩntaha wuhuwãã, u n pe kãnyãrwai mii pye ma yee: "Wo bya, -too yir taha u na, waa ku u ne." 17Yesu n ga dye gbe taha, ma luhu pe Laasar le wa gbĩĩ wo ke plii resyar kẽ. 18Gbetane ke -sẽ pye Yurusalɛm tãy kilo tãã syi, 19Yiifee- busãã n ba pa Marti ye fla na Maari ne, maa pe laŋ gbã syar pe ye. 20Marti tuu luhu Yesu ma u n pai, u n ka maa u wãã; Maari -sẽ pye u ba tege nii kaha wo. 21Marti n Yesu pye ma yee: "Yĩŋfua, ma"a ne pye nwo, ta laŋ saa ne ku ye. 22Ke yagaa nge gɛ na, n cã, ma"a ngii nar Yãhã ye, ke ga le pye ma kẽ." 23Yesu n u pye ma yee: "Ma laŋ ga yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na." 24Marti n u yɛ̃ sya ma yee: "Driyɛ̃ ma ba kua per gii, nawee- n ga yir gbã wo, pe nii yrãŋ na, n cã Laasar bya ga ba yir gbã wo, u nii yrãŋ na." 25Yesu n u pye ma yee: "Ndoo tẽ ma gbã yiafua, tesẽ ndoo tẽ ma yrã wããfua. Wii ma ra ta u Yatɛr, u ma sya ku, u ga ba nii yrãŋ na. 26Tesẽ, wii ma pye yrãŋ na, ma ra ta u Yatɛr, ufua saa ku yãã ye. Ma loo nde sya la cĩĩnde?" 27Marti n u yɛ̃ sya ma yee: "ãwã Yĩŋfua, n cã mboo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne, woo wii u ma Yãhã Dya, woo wii u wãpaŋ bii cãã pãã yaha driyɛ̃ nge wo." 28Marti tuu koo pãã wa, u n tɛr, ma ga u cĩĩfua Maari yee, u sẽ ta waa n yi le cãŋ na ye, ma u pye ma yee: "U Yĩŋfua ma nwo, u ma yee." 29Maari tuu kaplãŋ ngĩĩ luhu, u n yir farfar, ma ka Yesu fla na. 30Yesu sẽ ba dye wa le klo wo ye. Marti tuu ba u wãã sya teelii wo, u pye nantãŋ koo fla na. 31Yiifee- mpãy pe pye Maari ne kaha wo, ma naa u flaŋ, pe yãã u yir yi farfar, pe n taha u na, ma yee u yi n tɛr u n gaha wũn le gbĩĩ fla wo. 32Maari tuu ga nɔ Yesu fla na, ma u yãã yĩnde ne, u n kãnklũy gbãã Yesu yaha ye, ma u pye ma yee: "Yĩŋfua, ma"a ne pye nwo, ta laŋ saa ne ku ye." 33Maari naa n wũn, woo ma suhu pe Yiifee- mpãy ne pe ba pa u ne. Yesu tuu pe yãã, u laam byɛ n wlãhã. 34U n pe yey ma yee, pe u le na? Pe n u pye ma yee: "Yĩŋfua, pa ma ba yãŋ." 35Yesu yĩntãm n yi. 36Pe Yiifee- pe loo yãã, pe n yee u dya ntãŋ dye Yesu tãy cĩĩnde. 37Poo mpãy n -sẽ le pãã ma yee: "Woo wii tuu u fũũ naa yĩmpɛ jaa u n waha n yãŋ, u saa ne pye la u ta, dya nwo ma n ku ye?" 38Yesu n ka le gbĩĩ fla na, u laam maha ba wlãhã u ye. Le gbĩĩ pye nkɔŋ dyaŋ yãŋ mpĩy ntẽmblaha fla na. Ntẽmbangbãŋ gaa pye, ke ba paha tã le gbĩĩ yɛ̃ na. 39Yesu n yee pe ke ntẽmbangbãŋ kloŋ kãã. U Laasar syafua Marti n Yesu pye ma yee, ke nakugu dugu n yi, pe ke le le gbĩĩ wo ke plii resyar nanga. 40Yesu n u pye ma yee: "N sẽ ma pye la ma"a ra ta ma Yatɛr, maa Yãhã fãngangbãŋ yãã yĩnde ne?" 41Pe n ke ntẽmbangbãŋ kloŋ kãã. Yesu n yĩntaha kuã yir wãã yãhãyĩŋ kuɛ ye ma yee: "Ta Tuhufua Yãhã, taa ra wãnar sya, n syaha wãã ma kẽ. 42N cã ma ra wãnar sya yalebyɛ. N le pãã nabuar mii wĩĩ na, pe ra gbey le, pe n waha cã mboo ma ra nɔ wãã." 43Yesu tuu koo pãã wa, u n tẽ sya fãnga ne ma yee: "Laasar, yir yi!" 44Laasar wii u ba ku, u n yir yi, te trɛ ne tesẽ te kluɛ ne te maha tã faasyĩmbɛhɛ taa ne; u yĩntaha ba maha tã fai wo. Yesu n pe nawee- pye ma yee: "-Ye u sãhã yaha, tee tyii u na u n tɛr!" 45Pe Yiifee- mpãy pe ba pa Maari ye fla na, poo busãã pe Yesu yãã tuu nde pye, pe n u wĩĩ sya cĩĩnde. 46Mpãy n -sẽ yir, ma ka Farisyɛ̃ ye fla na, maa le pãã pe ye Yesu lii pye. 47Loo na, pe Yãhã yũndefa yĩŋfa n yir pe Farisyɛ̃ ne, ma pe kaplãŋ cɛrfa wãã, ma le pãã ma yee: "Waa pye mii dya nwo ne? Ye sẽ yãã, u laanwɔ wũhũ busãã pye. 48Waa tyii u na, nawee- byɛ ga ba u wĩĩ sya cĩĩnde, Wɔrmefa ga ba wo Yãhã kangbãŋ yoho pye klaha-, pe wo ter byɛ boo tãŋ." 49Mpãy pe ba pe ya wãã, poo nen waa pye, u myaha Kayifu, woo kẽ tuu pye pe Yãhã yũndefa yĩŋfua loo dyɛ. U n yir ma pe pye ma yee: "Ye sẽ laa cã ye. 50Ye sẽ laam ga ye. Le puar wo dya nen nwo ya boo, u n ku nawee- kur byɛ wĩĩ na, wo terfa byɛ ma n ku tãŋ ye." 51Kapãn nde le sya yi u yɛ̃ wo, u sẽ cã ma yee u ya laam kapãn sẽ ne le ba yi u yɛ̃ wo ye. Tuu pye Yãhã yũndefa yĩŋfua loo dyɛ, koo kẽ Yãhã n u ta u n kapãn nde cãã pãã yaha ma yee, Yesu yai u ku pe klofa wĩĩ na. 52Le sẽ maha pye pe terfa ya wĩĩ na ye. Le pye Yãhã laampii kur byɛ wĩĩ na, pe nii yĩmbui nen na, Yãhã laampii mpãy byɛ pe cããŋ driyɛ̃ teebɛhɛ byɛ wo. 53Koo per na, pe n Yesu wãboo wĩĩ ta. 54Loo n ta Yesu sẽ maha naa u ya yar gbaa na pe Yiifee- na ye; u n ka tũntũn kusyĩnde laa wo, tẽyãfũũ klo tãy, pe le yee Yɛflami, maa kuee ke fla na u kãnyãrwai ne. 55Yiifee- syayaha gbar ba gbe taha. Nawee- busãã n yir kui byɛ wo, ma dugu ga Yurusalɛm wo, pe n gaha pe kapĩĩ loho wey, pe nii gbɛgbɛ te gbar n cã dye. 56Pe pye Yãhã kangbãŋ wo, ma naa Yesu fla kɛ, ma nii pe ya yey, ncã u ga pa te gbar na laa? 57Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ pe Farisyɛ̃ ne, pe ba yee, wii ma Yesu niisaha cã, u le pãã pe n ga u yigi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\