Nsãn 14

1Yesu n maha u kãnyãrwai pye ma yee: "Ye ma syi ye laam n wlãhã ye ye ye! -Ye koho taha yaha Yãhã na, -tee -sẽ koho taha yaha ra bya na! 2Ta Tuhufua Yãhã fla na, niisar nihi. Le ma ne pye cĩĩnde sẽ ne ye, n ne ga pye n le pãã ye ye. Ye sẽ yãã, n n gaha niisar gbihi ye kẽ ke fla na. 3N ma ba ka, maa ye niisar gbihi wa, n ga dur ba ye ye, n ba ye gbe ga ta nii tãy koo fla na. Loo na, ndoo tẽ ma na, ye bya ga ba pye koo fla na. 4Kãnde lii le n gaha ta kasaha wo, ye loo kãnde cã." 5Tema n u pye ma yee: "Yĩŋfua, too sẽ -sẽ ma kasaha cã ye, wo ga pye mii wo koo fla kãnde cã?" 6Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Ndoo tẽ ma le kãnde; ndoo tẽ ma le cĩĩnde; ndoo tẽ ma le yrã. Waa saha ka Yãhã fla na mii ndoo kãmay sẽ ne ye. 7Ye ma ndoo cã, ye ga ra Tuhufua Yãhã bya cã. Ke yagaa nge gɛ na, ye ke cã wa gɛ cã wa, ye maha ke yãã wa yĩnde ne." 8Filipe n yee: "Yĩŋfua, ma Tuhufua Yãhã yar wo na, loo ya ga tãy wo ye." 9Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "N ma ye ne le yale syi ma na? Loo naa byɛ ne, ma sẽ maha ra cã ye Filipe! Wii ma ra yãã, ufua ta Tuhufua Yãhã yãã. Ma -sẽ pye mii ma yee, n ta Tuhufua Yãhã yar ye na? 10Ma sẽ cã la ma yee, ndoo tesẽ ra Tuhufua Yãhã ne, wo ma nen? Ta Tuhufua Yãhã, tesẽ ndoo ne, wo ma nen. Kaplãŋ nkãy tẽ n pãã ye ye, ndoo yɛ̃ kaplãŋ sẽ kẽ ye; ta Tuhufua Yãhã gii, koo ndoo ne, wo ma nen, koo kẽ ke koo kai- ngĩĩ byɛ pye. 11N yee, ndoo tesẽ ra Tuhufua Yãhã ne, wo ma nen, -ye le sya cĩĩnde! Ye ma yee ye sẽ ra kaplãŋ sya cĩĩnde ye, kai- nkãy ke n pye, -ye koo sya cĩĩnde! 12Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Wii ma ra ta u Yatɛr, kai- nkãy tẽ n pye, ufua bya ga waha koo pye. Tẽ nwo n n gaha ta Tuhufua Yãhã fla na, loo ga ta ufua n waha kai- nkãy pye, ke tɛr gɛ tɛr ra wũhũ yaha. 13Kai- nkãy byɛ tee ga ba nar ra myaha ne, n ga ba ke pye ye kẽ, ta Tuhufua Yãhã miingbãŋ n yi ta kãmay na, ndoo wii n ma ke Dya. 14Ye ma ngii nar ra myaha ne, n ga ke pye ye kẽ." 15Yesu n maha yee: "Ta ntãŋ ma dye ye tãy, ye ga ra kaplãŋ le yaha ye laam wo, -ye naa koo pye! 16N ga ra Tuhufua Yãhã nar ke Koholefua waa nɔ wãã ye kẽ. Woo kẽ Yãhã Yrã Fãnga ne. Le ga ba pye ye ne yalebyɛ. 17Loo cĩĩnde Yrã saha pye yãã driyɛ̃fa ye ye. Pe saha le yãã yĩnde ne ye, pe saha le cã ye, koo kẽ. Yii poo na, ye le cã; ye sẽ yãã, le ma ye ne, le ga dye ye laam wo, koo kẽ. 18N saa tɛr n ye yaha yii ya mii ncir- wãŋ syi dyaŋ ye; n ga dur ba ye ye. 19Yalaale wo, driyɛ̃fa saa ra yãã nantãŋ ye. Yii -sẽ ga ba naa ra yãã. Ye sẽ yãã, n ma yrãŋ na, koo kẽ ye bya ga ba nii yrãŋ na. 20Koo per ma nɔ, ye ga le war ye yee, ndoo tesẽ ra Tuhufua Yãhã ne, wo ma nen; tesẽ yii ndoo ne, wo ma nen; ndoo yii ne, wo ma nen. 21Wii ma ra kaplãŋ le yaha u laam wo, ma nii u troho tãhã koo kãnde na, woo kẽ ta ntãŋ dye u tãy. Woofua ntãŋ -sẽ ga dye ra Tuhufua Yãhã tãy, ndoo bya, u ntãŋ ga dye ra tãy, n ga ta u n ta yãã." 22Yuda wii, Syikaryɔtefa Yuda sẽ kẽ woo ne ye, u n Yesu pye ma yee: "Yĩŋfua, maa pye mii ma ta wii n ma yãã, pe driyɛ̃fa poo saa ma yãã ye?" 23Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Ta ntãŋ ma dye wii tãy, ufua ga ra kaplãŋ le yaha u laam wo; u ntãŋ -sẽ ga dye ra Tuhufua Yãhã tãy. Ta Tuhufua Yãhã tesẽ ndoo ne, waa pa ufua ye, wo ba wo niisaha ta u ye. 24Wii ma -sẽ yee ta ntãŋ sẽ dye u tãy ye, ufua saa ra kaplãŋ sya ye. Kaplãŋ nkãy byɛ tẽ n pãã ye ye, ndoo yɛ̃ wũhũ sẽ kẽ ye, ta Tuhufua Yãhã gii ke ra nɔ wãã, koo yɛ̃ kaplãŋ kẽ. 25Tẽ nwo n ma ye ne nantãŋ, n koo kaplãŋ ngĩĩ byɛ pãã ye ye. 26Yãhã Yrã Fãnga gii ke n pai nii ye Koholefua, Yãhã ga ba ke nɔ wãã ye ye ta draha wo. Loo Yãhã Yrã Fãnga nde ga ba naa ye klaha kai- byɛ ne, le ga ba naa ye laam too kaplãŋ nkãy byɛ ne tẽ pãã ye ye. 27Tẽ nwo n n tɛr, n ga yrĩŋ yaha ye na. Yrĩŋ mpãy pe ma ndoo wãm, n ga maha poo wãã ye kẽ. Ndoo yrĩŋ wee mii driyɛ̃fa yrĩŋ dyaŋ ye. Ye ma syi ye laam n wlãhã ye ye ye, ye ma n fya ye! 28Tẽ ye yar ma yee n ga tɛr, tẽ ba dur ba ye ye, ye le luhu wa. Ta ntãŋ ma dye ye tãy cĩĩnde, ye ga ne naa nuhu di ta wãka wĩĩ na ta Tuhufua Yãhã fla na. Ye sẽ yãã, ta Tuhufua Yãhã tɛr ndoo yaha. 29Yagaa, n ye cãã yar wa koo kai- ngĩĩ ne. Loo na, ke ma ba nii n pye yaliile wo, ye ga le sya cĩĩnde ne tẽ naa n pãã ye ye. 30Draha sẽ gboho ra ye nantãŋ ta n ga kaplãmbuar pãã ye ne ye. Ye sẽ yãã, driyɛ̃ yĩŋfua Setane ma u n pai ra fla na. U saha yia ra na laa ne ye. 31N -sẽ yai n ta, driyɛ̃fa n cã pe yee ta Tuhufua Yãhã ntãŋ dye ra tãy, ke kai- nkãy byɛ yar ra na, koo kẽ tẽ n pye. -Ye yir yi nwo, wo n tɛr!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\