Nsãn 19

1Loo kur ye, Pilati n ta pe n Yesu gbã sãngblã ne. 2Pe seraasyi n nii u lɛr, ma yĩŋfua nayreyãhã le u na, ma ngur maha ta u yĩŋ na yĩŋfua nkifai dyaŋ, 3ma dur ma nii yũhũ n crã u na, ma nii u lɛr yĩŋfua syaha ne ma yee: "Yiifee- yĩŋfua wo ma syar", ma -sẽ maha nii u fey. 4Loo kur ye, Pilati n maha yi ba pe Yiifee- fla na, maa pe pye ma yee: "Ye tyii, pe n yi ba u ne kãndi wo. N n traha n -sẽ le pãã ye ye, ndoo sẽ laa kapee yãã u na ye." 5Loo na, Yesu n yi ke yĩŋfua nayreyãhã ne, tesẽ ke ngur nkifai ne u yĩŋ na. Pilati n -sẽ pe pye ma yee: "U dya nwo." 6Yaliile pe Yãhã yũndefa yĩŋfa, tesẽ pe nawee- ne pe u yãã, pe nii n tẽ ma yee: "U kuey mar boo trã na! U kuey mar boo trã na!" Pilati n pe pye ma yee: "-Ye u kuey mar boo yii ya, ndoo sẽ laa kapee yãã u na ye." 7Pe n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Wo kãnde na u yai u ku, u tee yee woo ma Yãhã Dya." 8Pilati tuu pe kaplãŋ luhu Yesu wĩĩ na, u n fya ma ta tɛr faale yaha. 9U n dye ga u tẽntẽsaha kangbãŋ wo, maa Yesu yey ma yee: "Ah ma n yi na cigege?" Yesu sẽ -sẽ u yɛ̃ wãã sya ye. 10Pilati n -sẽ u pye ma yee: "Ah ma saa ndoo gɛ yɛ̃ wãã sya la? Ma sẽ cã la fãnga ma ra ye, ta n ga waha ma yi yaha, le ma maha tãy ra ye, n ta pe n ma kuey mar boo trã na?" 11Yesu n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Ma saha fãnga wĩĩ laa pye ra na ye, n sẽ sye Yãhã ma fĩhĩ lii wãã ma kẽ. Koo syi, wii tuu ra yigi wãã ma kẽ, woo kapee tɛr ma wĩĩ yaha." 12Loo yale wo, Pilati naa Yesu wãyiyaha wĩĩ kɛ. Pe Yiifee- poo -sẽ nii n tẽ fãnga ne ma yee: "Ma"a u dya miy yaha, ma wee fãngafa byɛ yĩŋfua naambiyã ye. Nawee nawee ma u ya ta yĩŋfua, u ma fãngafa byɛ yĩŋfua napĩĩ." 13Pilati tuu koo kaplãŋ luhu wa, u n ta pe n Yesu yigi ga kãndi wo. Pilati n pa, maa tege nii kasãhãfua niisaha wo, draha gii pe naa n yee ntẽmbapai fla, pe naa ke yee Gabata yebɛrɛ yor wo, Yiifee- yor kẽ. 14Te syayaha gbar ne ga dye koo per yĩŋsyii wo. Koo per yaiwlaŋ yale ba kẽ, Pilati tuu pye u ba tege nii kasãhãfua niisaha wo, u n Yiifee- pye ma yee: "Ye yĩŋfua nwo." 15Pe n -sẽ nii n tẽ ma yee: "U boo, u boo, u kuey mar boo trã na!" Pilati n pe pye ma yee: "Ah ye yĩŋfua kẽ, ye -sẽ yee, n u kuey mar mii syi?" Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa n yee, a yĩŋfua waa wee poo ye, mii u fãngafa byɛ yĩŋfua sẽ kẽ ye. 16Loo na, Pilati n pe laam wĩĩ pye, ma Yesu wãã seraasyi kẽ, pe ga u kuey mar yaha trã na. Pe seraasyi n Yesu yigi tɛr, 17ma yi u ne le klo wo. U n u kueymartrã tẽŋ u ya ya. Teelii fla pe n yee Gblegbeta Yiifee- yor wo, le yĩntaha kẽ yĩnkluhu fla, pe n ka koo fla na. 18Koo fla pe Yesu kuey mar yir yaha trã na, ma maha nawee- syãm mpãy kuey mar yir yaha u kãnkãy na pe ya wuhu na, Yesu pye pe telai wo. 19Pilati n ta pe n wãŋ gaa gbe, ma yrũhũ ke na, ma ga ke gbãã yaha le trã na ncaha ye. Pe ba yrũhũ ta ma yee: "NASARɛTEFA YESU, YIIFEE- YĩŋFUA Kẽ." 20Ke kaplãŋ ba yrũhũ ta yor flɛ tãã wo, Yiifee- yor, tesẽ Wɔrmefa yor ne, ma suhu Jrɛkefa yor ne. Draha gii pe ba Yesu kuey mar yir yaha trã na, ke fla pye klo tãy tũntũn. Ke n ta Yiifee- busãã n ke wãŋ yãã, ma kal. 21Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa n ka Pilati fla na, maa u pye ma yee: "Kaplãŋ ngĩĩ ke yrũhũ ta nii ma yee, Yiifee- yĩŋfua kẽ u ne, ma sẽ yai ma tyii ke na ye, ma yai ma ta pe n yrũhũ ta, a dya nwo yee woo ma Yiifee- yĩŋfua." 22Pilati n pe pye ma yee: "Tẽ lii yrũhũ ta, le ga kuee loo na." 23Pe seraasyi pe Yesu kuey mar yir yaha wa le trã na, pe n u nayrɛ gbe, ma la flɛ resyar. Pe byɛ n fla naneŋ gbe. Pe n maha u nayrengbãŋ gbe, pãhãsaha sẽ pye ke na ye. Ke ba tyĩn fai nen ya. 24Seraasyi n pe ya pye ma yee: "Wo ma syi wo ke nayrengbãŋ tyĩn jũũ ye, -too pyer raa pye, wo cã ke ga nii wii wãŋ." Pe koo pye wa ke syi, kapãn lii le bii cãã yrũhũ ta nii Yãhã sabangbãŋ wo, loo ne le pye loo yale wo. Loo kapãn ne nde: "Pe ra nayrɛ la pe ya nsoho wo; ta nayrengbãŋ koo na, pe pyer raa pye, maa cã ke ga nii wii wãŋ." Pe seraasyi -sẽ le pye koo syi. 25Yesu nahafua pye u ba yɛr Yesu kueymartrã tãy, tesẽ Yesu nahafuasyĩnde ne, ma suhu Klopa cɔɔ Maari ne, tesẽ Madalafa Maari ne. 26Yesu tuu u nahafua yãã, tesẽ u kãnyãrwɛbua ne, pe yir yɛr u kueymartrã tãy, u n u nahafua pye ma yee: "Yaa, dya nwo woo ma ma dya yagaa." 27U n u kãnyãrwɛ pye ma yee: "Nwo woo ma ma nahafua yagaa." Koo per u kãnyãrwɛ n Yesu nahafua yigi ga ta u ya tãy u kuãŋ ne. 28Yesu ba cã kai- nkãy ke ne ga u dye, ke byɛ u yãã wa yagaa. U n yee: "Loho fãã ra yigi." Tuu loo pãã wa ke syi, kapãn lii le ba cãã yrũhũ ta nii Yãhã sabangbãŋ wo u wĩĩ na, loo ne le pye loo yale wo. 29Gblãhã gaa pye ke fla na, ke ba yĩĩ defĩĩtãhãpihi ne. Seraasyi n flũhũflũhũ wãŋ gaa gbe, ma kã le ke defĩĩtãhãpihi wo, ma ke wra ta katyigi gaa kayaŋ na, ke katyigi myaha yisope. Pe n ke wãŋ kuã yir ta Yesu yɛ̃ tãy. 30Yesu tuu ke defĩĩtãhãpihi wãr wa, u n yee: "Ke kai- byɛ kua wa," ma yĩŋ kuɛ tege, ma ku. 31Pe Yiifee- yahaseefa sẽ naa n traha te nakur n yai kua ke trãŋ na ye, pe kanii per ga ne fe gbe yainkɔŋ wo, koo kẽ. Koo kanii per ba wãã dye pe syayaha gbar ne. Koo syi kẽ, pe n ka klo laam wo, maa Pilati nar ma yee, a nawee- mpãy pe kuey mar nii trãŋ na, tuu kãnde wãã seraasyi kẽ, pe n ga pe trɛ gbã ka pe n ku farfar, pe n pe tege kãã ke trãŋ na. Pilati n kãnde wãã seraasyi kẽ. 32Nawee- syãm mpãy pe ba kuey mar yir yaha trãŋ na pe ya wuhu na Yesu tãy, pe sẽ ba ku wa ye. Pe seraasyi n -sẽ ga pe trɛ gbã ka. 33Yaliile pe ga nɔ Yesu na, maa yãã tuu ku wa, pe sẽ woo trɛ gbã ka ye. 34Seraasyi nen waa n -sẽ Yesu mpĩy kã fer u ncɛŋ ne, ntɔ̃r n ta tɛr yi ma suhu loho ne. 35Wii tuu koo kai- ngĩĩ yãã, u ke yar nawee- na. Kai- nkãy tuu yar ke ma cĩĩnde, u cã u cĩĩnde pãã, loo na ye byɛ n waha Yesu wĩĩ sya cĩĩnde. 36Koo kai- pe seraasyi pe pye, kaplãŋ nkãy ke bii cãã yrũhũ ta nii Yãhã sabangbãŋ wo, koo kẽ ke naa n pye loo yale wo. Koo kaplãŋ ngĩĩ: "Pe saa u kacrihi neŋ gɛ yoho ye." 37Yãhã sabangbãŋ kapãn laa maha nde: "Wii pe kã fer, pe ga ba u yãã." 38Dya waa pye, u myaha ba kẽ Yosɛfe, Yarimatefa naa waa ba kẽ. U pye Yesu kãnyãrwai waa, u sẽ -sẽ ba ta waa n yi le cãŋ na ye, u tee naa n fya Yiifee- yahaseefa na. U n pa, maa Yesu nakugu nar Pilati ye. U n kãnde wãã u kẽ. U Yosɛfe n ka, maa ta pe n Yesu nakugu tege le trã na. 39Nikodɛmu wii u ba ka faale wo Yesu fla na yĩmper wo, u n ka sẽm- ter gbengbeyĩhĩ syãŋ syi ne. Pe sẽm- ba gbihi katyir sĩĩ wãn ne, myer katyigi, tesẽ yaluee katyigi ne. 40U Yosɛfe, tesẽ u Nikodɛmu ne, pe syãm n Yesu nakugu gbe, ma nii ke tuhu pe miy ne, ma nii ke maha faasyĩmbɛhɛ ne. Yiifee- kãnde wo, pe maa nakugu le, pe ne ke gbihi koo syi. 41Draha gii pe ba Yesu kuey mar trã na, katyir lankua pye ke fla na. Gbĩĩfuɛ̃ pye ke fla na, le ba gbã fer ntẽmblaha fla wo, pe sẽ ba nakugu gaa le yãã le wo ye. 42Le pye tũntũn. Pe n dye Yesu nakugu ne, ma ke sãy ta le gbĩĩfuɛ̃ laam wo. Pe yai pe ne pye farfar, yainkɔŋ wo kanii per ga ne nɔ, koo kẽ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\