Nsãn 6

1Loo kur ye, Yesu n ka Galɛlɛ langbãŋ kũndi ngaa ye; pe maha ke yee Tyibɛryati langbãŋ. 2Nabuar naa n taha u na. Pe naa u yãã u laanwɔ wũhũ pye ma yanfa jaa, koo kẽ. 3Yesu n dugu nii yãŋ gaa yĩŋ na, u kãnyãrwai ne. 4Yiifee- gbar tii pe n yee syayaha gbar, te ba gbe taha. 5Yesu n yee woo ga yãŋ, ma yãã nabuar n nii n pai u ye kacãn wee ye. U n Filipe pye ma yee: "Waa dir yãã na, wo par wãã pe byɛ kẽ pe n di?" 6Yesu tuu ga lii pye, woo gɛ ba le cã wa; u ba Filipe yey yãŋ ke dyaŋ, ncã u ga lii pãã laa. 7Filipe n u yɛ̃ sya ma yee: "Wa"a sya war nagbey bur yãã par, te saa yai gɛ yai pe byɛ n waha yãã pe pye di yãŋ cacar gɛ ye." 8U kãnyãrwɛ waa, u myaha Andere, Syimu Pyar cĩĩfua kẽ, woo n Yesu pye ma yee: 9"Dyalaale ma nwo, bur bua ne tesẽ fua- syãm ne le ye. Te ga waha lii yɔ̃ nabuar nde syi kẽ?" 10Yesu n yee, pe pe nabuar ta pe n tege nii. Nyɛ̃ pye ke fla na busãã. Pe n tege nii. Pe ba naam nyersĩĩ yĩĩbua kua. 11Yesu n te bur gbe, ma Yãhã pye ma yee: "Ma syaha kẽ," ma te bur la klaha mpãy byɛ kẽ pe ba tege nii. U n maha fua- wãã pe kẽ koo syi. Pe byɛ n dir yãã busãã, pe laam wãyãã. 12Pe ba di, ma di yai. Yesu n u kãnyãrwai pye ma yee: "Dir rii pe di yaha, -ye te gbe, ngaa ma n kuee ye!" 13Pe byɛ pe ba di yai wa, pe n te bur bua gbɛr wãã gbe, ma sya takũyĩhĩ sẽnsye syãŋ yĩĩ. 14Yesu tuu laanwɔ wĩĩ nde pye, pe nabuar n le yãã yĩnde ne, pe n nii le pãã ma yee: "U Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua wii tuu ne yai u pa driyɛ̃ wo, woo kẽ dya nwo ne!" 15Yesu n cã pe ga ba u gbe fãnga na, pe u ta pe fla kãntraha yĩŋfua. U n maha wloho yi pe laam wo, ma ga nii ke yãŋ yĩŋ na u ya ya. 16Loo kur ye, yai ke ba kua wa, Yesu kãnyãrwai n tege ga ke langbãŋ yɛ̃ tãy. 17Pe n dugu dye salangbãŋ gaa laam wo, ma dii n gaha Kapornu kuɛ ye. Yĩmper n ba wɔ, Yesu sẽ ba taha ga wa pe na ye. 18Teflahangbãŋ gaa n yir, ma nii n fua, ma ke langbãŋ loho gblaha fãnga ne. 19Pe n ba fã ma- ke salangbãŋ ne, ke langbãŋ yĩŋ na, ma sya dey. Pe n Yesu yãã, tuu yãr n pai ke langbãŋ loho na, ke salangbãŋ kuɛ ye. Pe n fya. 20Yesu n pe pye ma yee: "Ndoo kẽ, ye ma n fya ye!" 21Pe n yee, poo ga u gbe ke salangbãŋ wo, ma yãã ke tɛ kãntraha na. Pe ba dye wa pe kasaha wo. 22Ke yĩŋsyii wo, pe nabuar mpãy pe ba kuee ke langbãŋ kũndi ngaa na, pe ba cã ma yee ke salangbãŋ neŋ gii ke pye, Yesu kãnyãrwai ba dugu dye ke wo pe ya ya, ma tɛr. Yesu sẽ -sẽ ba dye pe ne ye. 23Salangbãy taa -sẽ ba yir klo laa wo pe n yee Tyibɛryati, ma ba yɛr fla ngii na, Yesu ba syaha cãã wãã Yãhã kẽ te bur wĩĩ na, ma te la pe nabuar kẽ pe n di. 24Pe nabuar pe sẽ Yesu yãã u kãnyãrwai ne ye, pe n dugu dye too salangbãy nde wo, ma ka Kapornu wo Yesu taysaha wo. 25Loo kur ye, pe nabuar n ga Yesu yãã ke langbãŋ kũndi ngaa na, ma u pye ma yee: "Yĩŋfua, ma pa nwo yaliile wo?" 26Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye bur yãã di ma sya di yai, koo kẽ ye n nii ra fla kɛ. Laanwɔ wũhũ ngĩĩ tẽ n pye, le sẽ nii mii ye koo kẽ yĩntaha war, koo kẽ ye n nii ra fla kɛ ye. 27-Ye yãŋ, digi gii ke n klaha-, ye ma syi ye naa tẽn tẽ koo wĩĩ na ye! Digi gii ke sẽ n klaha- ye, ma cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ, lii wãkuayãã wee le na ye, -ye naa tẽn tẽ koo wĩĩ na! Koo digi nge, u Nawee Puee kẽ u ga ba ke wãã ye kẽ. Ye sẽ yãã, Yãhã u lɛhɛ wãã loo wĩĩ na, ma loo fãnga wãã u kẽ." 28Loo na, pe n u yey ma yee: "Kai- nkãy ke n tãy Yãhã ye, wo yar ke ne wo n naa ke pye." 29Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Kai lii le n tãy Yãhã ye, ke n yee ye yai ye naa le pye, loo ne nde: Ke wii lɛhɛ wãã, -ye u ta ye Yatɛr!" 30Pe n u pye ma yee: "Ma ga waha kai lii pye laanwɔ wĩĩ, wo n yãã yĩnde ne, wo ma ta wo Yatɛr? Ma ga kai lii loo pye? 31Wo faale wãlɛ bii digi gaa di tẽyãfũũ klo wo, pe naa n yee man. Loo ne le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: 'Ke yãhãyĩŋ digi tege wãã pe kẽ pe n di.' " 32Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Musa sẽ kẽ tuu bii ke yãhãyĩŋ digi wãã ye wãlɛ kẽ faale wo ye, ta Tuhufua Yãhã bii kẽ. Ta Tuhufua Yãhã maha kẽ ke cĩĩnde yãhãyĩŋ digi wãã ye kẽ. 33Ye sẽ yãã, Yãhã digi gii wãã ke yir yãhãyĩŋ na, ma ba cĩĩnde yrã wãã driyɛ̃fa kẽ." 34Loo na, pe n u pye ma yee: "Yĩŋfua, naa koo digi nge wãã wo kẽ yalebyɛ." 35Yesu n pe yar ma yee: "Ndoo tẽ ma koo digi nge, koo digi gii ke cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ. Wii ma pa ra ye, fãã saa ufua yigi yãã ye; tesẽ wii ma ra ta u Yatɛr, loho fãã saa ufua yigi yãã ye. 36N ye yar le ne, ye maha ra yãã, ye sẽ -sẽ ra ta ye Yatɛr ye. 37Ta Tuhufua ke mpãy ta ra wãm, pe ga pa ra ye; tesẽ wii ma pa ra ye, n saa ufua sye ye. 38Ye sẽ yãã, n sẽ yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba nii laam wĩĩ pyesaha wo ye; Yãhã gii ke ra lɛhɛ wãã, n pa koo laam wĩĩ pyesaha wo. 39Koo gii ke ra lɛhɛ wãã, ke laam wĩĩ le -sẽ ma lii ne, mpãy byɛ ke le soho ra koho wo, n ma syi poo nen waa n plaha ra ye ye, n ba pe byɛ ta pe n yir gbã wo, pe dur ba yrãŋ na, driyɛ̃ plii kuaper na. 40Ta Tuhufua Yãhã laam wĩĩ le ma lii ne, wii woo ma ra yãã ma ra ta u Yatɛr, u ga cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye. N ga ba ufua ta u n yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na." 41Yesu tuu yee woo kẽ cĩĩnde digi gii ne ke yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba, pe Yiifee- n nii wlũhũ n pãã pe ya nsoho wo loo wĩĩ na. 42Pe naa n yee: "Yosɛfe dya Yesu sẽ na u ne? Wo byɛ u tuhufua cã u nahafua ne; u pye mii ma yee woo yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba kãntraha na?" 43Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ye tee wlũhũ n pãã ye nsoho wo. 44Waa saha pa ra ye mii ta Tuhufua Yãhã sẽ kẽ ke ufua yee ba ra kẽ ye, ta Tuhufua Yãhã gii ke ra lɛhɛ wãã. Ufua ma -sẽ pa ra ye, ndoo ga ba u ta u n yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na, driyɛ̃ plii kuaper na. 45Faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, nawee- byɛ ga ba klaha Yãhã kaklaha ne. Wii ma luhu ta Tuhufua Yãhã ye, ma u kaklaha sya, ufua n pai ra ye. 46Waa sẽ Tuhufua Yãhã yãã yãã ye, ma yi kãã wii na tuu yir Yãhã tãy ma pa, woo Tuhufua Yãhã yãã. 47Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Wii ma ra ta u Yatɛr, ufua cĩĩnde yrã yãã wa, lii wãkuayãã wee le na ye. 48Ndoo kẽ digi gii ne ke cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ. 49Ke yãhãyĩŋ digi gii pe naa n yee man, ye faale wãlɛ n bii ke di tẽyãfũũ klo wo, pe ba kuee la mii pe sẽ ku ye? Pe ba ku. 50Cĩĩnde digi gii ke yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba, koo kẽ nge; wii ma ke di, ufua saa ku yãã ye. 51Ndoo kẽ ke cĩĩnde digi gii ne ke yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba kãntraha na. Wii ma koo digi nge di, ufua ga kuee yai tãŋ yrãŋ na u kuãŋ ne, u saa ku yãã ye. Digi gii tẽ ga ba wãã, koo kẽ ta koho kadye ne; n ga ke wãã driyɛ̃fa n waha cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye." 52Loo nde na, pe Yiifee- n nii pe ya kɛ ma yee: "U ga waha u ya koho kadye wãã wo kẽ wo n di mii syi dyaŋ?" 53Yesu n pe pye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye ma yee ye sẽ u Nawee Puee kadye di ma u ntãŋ wɔ ye, cĩĩnde yrã wee ye ye ye. 54Wii ma ra kadye di ma ra ntãŋ wɔ, ufua ma cĩĩnde yrã ne, lii wãkuayãã wee le na ye. N ga ba u ta u n yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na, driyɛ̃ plii kuaper. 55Ye sẽ yãã, ta kadye ma cĩĩnde digi, ta ntãŋ ma cĩĩnde lawɔŋ. 56Wii ma ta kadye di ma ra ntãŋ wɔ, ufua ga nii loho saa naa n yi u nsoho wo ra ne ye, n -sẽ ga nii loho saa naa n yi ra nsoho wo u ne ye. 57Yrã kur byɛ n yi ta Tuhufua Yãhã ye, koo gii ke ra lɛhɛ wãã, n ma cĩĩnde yrã ne koo kãmay na. Ke syi, wii ma ra kadye di, ufua ga cĩĩnde yrã yãã ra kãmay na. 58Cĩĩnde digi gii ke yir yãhãyĩŋ na, ma tege ba kãntraha na, koo wĩĩ kẽ tẽ n pãã ye ye. Ke wee mii faale digi nge dyaŋ pe naa n yee man ye. Ye faale wãlɛ pe bii ke man di, pe sẽ kuee mii pe sẽ ku ye. Wii ma cĩĩnde digi nge di, ufua ga kuee yai tãŋ yrãŋ na u kuãŋ ne." 59Yesu naa nawee- klaha, ma naa kai- ngĩĩ pãã pe ye Kapornu wo, Yiifee- yawãhã nwoŋ wo. 60Yesu tuu ba pãã wa, u kãnyãrwai busãã mpãy n yir ma yee: "Kaplãŋ ngĩĩ waha tɛr, yoo ma u ga waha naa ke syi luhu?" 61Yesu tuu le cã u laam wo, a pe ma pe wlũhũ n pãã ke syi, u n pe pye ma yee: "Kaplãŋ ngĩĩ ma la wãpee ye ye? 62Ah ye ma -sẽ ba u Nawee Puee yãã tuu dugu ga tuu pye na faale wo, ye ga pye mii? 63Yãhã Yrã Fãnga ne le cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ; nawee ya dyaŋ, u saha laa pye u ya ya ye. Kaplãŋ nkãy tẽ pãã ye ye, Yãhã Yrã Fãnga ma ke na, ke cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ. 64Mpãy -sẽ ma ye laam wo, pe sẽ ra ta pe Yatɛr ye." Ma gbe ke kai- fegbecãã na, mpãy pe sẽ Yesu ta pe Yatɛr ye, u ba pe cã wa, poo tesẽ wii gɛ ne u ga ba woo Yesu yi u napĩĩ- kẽ. 65U n maha pe pye ma yee: "Loo ne ta n ye yar ma yee, waa saha pa ra ye mii ta Tuhufua Yãhã sẽ loo ta ye." 66Tuu loo pãã wa, u kãnyãrwai busãã n dur yi u kur ye, pe sẽ maha naa n taha u na nantãŋ ye. 67Loo na, u n u kãnyãrwai sẽnsye syãm pye ma yee: "Ah yii, ye saa tɛr la ra yaha yii ndoŋ?" 68Syimu Pyar n u yɛ̃ sya ma yee: "Yĩŋfua, ma yee wo ka yoo woo ye? Mboo kaplãŋ cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ, lii wãkuayãã wee le na ye. 69Wo le sya cĩĩnde, ma maha cã mboo kẽ u Crise, u Yãhã Yĩndefua." 70Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ye cã ndoo kẽ tẽ ye yãŋ yi, yii sẽnsye syãm mii! Waa -sẽ ma ye laam wo, sãndũpee kẽ u ne!" 71Syikaryɔtefa Syimu dya Yuda wĩĩ ne u naa n pãã. Woo kẽ tuu ga ba Yesu yi u napĩĩ- kẽ; u pye pe kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\