Luke 10

1Loo kur ye, Yĩŋfua Yesu n maha nawee- gbeetãã sẽnsye syãm yãŋ yi. Kui nkãy byɛ tesẽ teebɛhɛ nkãy byɛ tuu naa n traha u ka, u n poo nawee- mii cãã lɛhɛ wãã sãnsyãm koo kui wo tesẽ koo teebɛhɛ ne. 2U n pe yar kakuãcraŋ nkãy ne ma yee: "Dir busãã ma wãgbe wãn tar wo. Tẽntẽfa sẽ -sẽ syar yai, ma ga waha te byɛ gbe dye tãŋ kaha wo ye. -Ye u tarfua nar u n tẽntẽfa busãã mpãy nɔ wãã, pe n ba te dir gbe dye kaha laam wo u kẽ. 3-Ye naa n gaha, n ye lɛhɛ wãã mii mbapĩy dyaŋ waygapyãr nsoho wo. 4Ye ma syi ye war gbe ye, nkãnfaha ne ye, ntãy ne ye. Ye ma n taha kuee naa nawee- syar kãnde wo ye. 5Ya"a ga dye kaha gii laam wo, ye cãã syaha nge syar ye yee: Yãhã ke yrĩŋ le kaha nge wo. 6Waa ma pye ke fla na Yãhã yrĩŋ ne, ye yrĩŋ syaha nge ga kuee u na. Le ma -sẽ pye woosyifua sẽ kẽ ye, ye syaha nge saa laa yɔ̃ u kẽ ye. 7-Ye kuee koo kaha wo, pe ye kẽ loho gii ne, -ye ke wɔ, pe ye kẽ digi gii ne, -ye ke di! Tẽntẽfua yai pe naa u dãã. Ye ma syi ye yi kaha gaa wo, ye ga dye kaha gaa laam wo ye. 8Ya"a ga dye klo lii wo pe n syãsaha wãã ye kẽ, pe ma pa ye kẽ digi gii ne, -ye ke di! 9-Ye naa loo klo yanfa jaa, -tee naa pe nawee- yar Yãhã Yai nɔ wa gɛ nɔ wa. 10Ya"a -sẽ ga dye klo lii wo, pe ma yee pe saa syãsaha wãã ye kẽ ye, -ye ka yaa le pãã nanihi fla wo ye yee: 11'Ye klo tẽyãhã mplẽm mpãy gɛ pe yir too wo trɛ na, wo mii wo poo mplẽm mii kor yaha ye na. -Tee -sẽ le cã ye yee Yãhã Yai pa wa ye ye.' 12Ta n le pãã ye ye, Yãhã kasãhã per ma ba nɔ, le ga ba pee klo ndefa na le tɛr Sodɔ̃ klofa yaha." 13Yesu n kuãn kui raafa na ma yee: "Korasyifa, ye wĩĩ pee Yãhã ye! Gbesyatafa, ye wĩĩ pee Yãhã ye! Laanwɔ wũhũ nkãy ke pye ye yĩnde na, ke syi ma ne pye faale Tyirfa yĩnde na, tesẽ faale Syidɔ̃fa ne, pe ne ga pye pe ta tɛr le cã kãã wa le yalebya wo, pe kapee- wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ye. Loo nde na, pe ne ga wram wĩĩ pye, pe nfããper ta, pe fɛn nayrɛ pãhã pe le. 14Loo ne, Yãhã kasãhã per ma ba nɔ, le ga ba pee ye na le ta tɛr pe Tyirfa yaha, tesẽ pe Syidɔ̃fa ne. 15Ah yii Kapornufa, ye yee la pe ga ba ye kuã yir ga ta yãhãyĩŋ na? Ye ma n naa loo gɛ ga ye laam wo ye! Ye ga ba tege ga ta tãã ye nakur fla wo." 16Yesu n maha u kãnyãrwai pye ma yee: "Wii ma n luhu ye ye, ke nii mii u n luhu ndoo gɛ ye. Wii ma ye wĩĩ sye, ke nii mii ndoo gɛ wĩĩ kẽ tuu sye. Wii ma -sẽ ndoo wĩĩ sye, ke nii mii wii u ra lɛhɛ wãã woofua wĩĩ kẽ tuu sye." 17Pe nawee- gbeetãã sẽnsye syãm n dur ba laanfir ne, ma ba nii le pãã nuhu ne ma n yee: "Wo Yĩŋfua, sãndãpee gɛ n luhu wo ye, wa"a gbey pe na ma myaha ne!" 18Yesu n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: "Yalaale wo, n naa u Setane yãã yãhãyĩŋ kuɛ ye, tuu tege naa n too mii yãhãyĩŋ dyaŋ ke yɛhɛ. 19-Ye luhu yɔ̃ ra ye: N fãnga wãã ye kẽ ye waha naa n yia nwɔr na tesẽ sãnam ne, ye tãhã naa n tɛr te na. N fãnga wãã ye kẽ ye waha yia ye napĩĩ Setane na, ye u fãnga byɛ pye klaha- tãŋ, ngaa ma n waha kapee pye ye na ye. 20Sãndãpee n luhu ye ye, loo yɔ̃, le sẽ -sẽ nɔ nuhu wãdi na ye. Ye myar te yrũhũ ta wa yãhãyĩŋ saba laam wo, -ye naa nuhu di loo ne!" 21Loo yalebya wo, Yãhã Yrã Fãnga n Yesu laam yĩĩ nuhu ne, u n yee: "Ta Tuhufua Yãhã, mboo taa ma yãhãyĩŋ Yĩŋfua tesẽ kãntraha ne. Lii taa sẽ yar kaicãfa na, tesẽ sabacãfa ne ye, ma loo yar mpãy na pe ma pra kicar wãŋ syi dyaŋ. N ma sey loo wĩĩ na. ãwã Tuhufua, le tãy ma ye, koo kẽ ma n le ta ke dyaŋ." 22Yesu n dur ma pe nawee- pye ma yee: "Ta Tuhufua Yãhã kai- byɛ le soho ra koho wo. Nawee- sẽ cã yoo kẽ ra ne ye. Ta Tuhufua ya ke le cã. Pe sẽ maha cã yoo kẽ ra Tuhufua ne ye. Ndoo ya n ke cã, tesẽ mpãy ne tẽ ke yar pe na." 23Loo na, Yesu n wã klaha u kãnyãrwai kuɛ ye, ma poo ya pye ma yee: "Yii, tee nii lii yãã yagaa, ye wĩĩ n tãy, -ye naa nuhu di loo ne! 24Ta n ye yar nde ne: Nkãy byɛ tee n yãã yĩnde ne, tesẽ nkãy byɛ ne tee n luhu ndityɛ ne, Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa busãã pye tesẽ kui yĩŋfa busãã ne, pe naa n kɛ pe kai- ngĩĩ syi yãã yĩnde ne tesẽ pe ke yãã luhu ndityɛ ne, pe sẽ -sẽ ke yãã ye." 25Yãhã kaiyarfua waa n ba yir ma yee woo ga Yesu le namihi wo, ma u yey ma yee: "Yĩŋfua, n ga pye mii n waha cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye?" 26Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Kãnde lii Yãhã le ta, le yãŋ! Lii ne le yrũhũ yaha loo wĩĩ na? Ma lii war le na?" 27U dya n yee: "Lii le yrũhũ ta le nde: 'Ta, Yĩŋfua Yãhã wĩĩ n naa n tãy ma ye, le tɛr wãn byɛ yaha; le gboho tãŋ ma laam byɛ wo, le nii tãŋ ma yrã byɛ na, ma fãnga byɛ ne, ma kacãn byɛ n pye tãŋ loo na.' Tesẽ: 'Ma ya wĩĩ le n tãy ma ye mii syi dyaŋ, tyii ma nampyeŋ wĩĩ n naa n tãy ma ye ke syi.' " 28Loo na, Yesu n u pye ma yee: "Ma le pãã yɔ̃. Ma"a loo nde pye, ma -sẽ ga cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye." 29U Yãhã kaiyarfua -sẽ naa n traha u tãhã wãã u ya kẽ. U n Yesu yey ma yee: "N ga waha wii syi yee ra nampyeŋ?" 30Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Dya waa ba yir Yurusalɛm wo, ma Yerekɔɔ kãnde sya ma tege naa n tɛr. Yuhu- mpãy n ga u yãã kãnde laam wo, ma wɔ toho u na ma u yuhu, ma u nayrɛ tyĩn cɛr u na ma u gbã cããr yaha. 31Yãhã yũndefua waa n yir u ya ndoŋ, ma tege n tɛr loo kãnde nen ya ne. Tuu ga u dya yãã, u n laha yi, ma ga le kãnde wãã sya ma tɛr, u sẽ yɛr gɛ yɛr ye. 32Loo kur ye, Lewi kur kuɛ puee waa n ba yir u ya ndoŋ. U n ba nɔ ke fla na, ma u dya yãã. U n laha yi, ma ga le kãnde wãã sya ma tɛr, u sẽ yɛr gɛ yɛr ye. 33Syamarifa naa waa -sẽ ba yrãhã yi u ya ndoŋ. Yiifee- sẽ pe Syamarifa yãŋ ngaa ye. U bya naa n tɛr loo kãnde nen ya ne. U n ba nɔ u dya na, ma u yãã pe u duai yaha. Tuu u dya yãã ke syi, u fɛn n u sroŋ yigi fãnga ne. 34U n yũhũ crã u dya na, ma u nar yee u kẽ defĩĩ ne, ma re tuhu sẽm- ne, ma dur ma re pua u kẽ. U n dur loo na ma u gbe taha u kãnkoŋ na, ma tɛr u ne nampay syãsaha fla wo ma ga u gbihi. 35Ke yĩŋsyii wo, u n war yi ma wãã u nwoŋfua kẽ, ma u pye ma yee: 'Naa u dya gbihi ra kẽ. Ma"a sya u gbihi ma ta tɛr war mii draha yaha tẽ wãã ma kẽ, n ma ba dur ba nwo, n ga ba pe war draha dãã ma kẽ.' " 36Loo na Yesu n dur, ma u Yãhã kaiyarfua yey ma yee: "Ma laam wo, wii woo tuu nii u dya nampyeŋ, dya wii pe ba gbã cããr yaha kãnde wo?" 37U Yãhã kaiyarfua n Yesu yɛ̃ wãã sya ma yee: "Wii tuu yɔ̃ u na, woo tuu sroŋ ma u nampyeŋ." Loo na, Yesu n u pye ma yee: "Ka, ma ga naa n pye koo syi!" 38Yesu ye naa n yãr kãnde wo, u kãnyãrwai ne. Pe n ba laha dye kusyĩnde laa wo. Cɔɔ waa n pe wãã ma pe yigi ga u kaha wo, woo n gaha pe nampay yi. U cɔɔ myaha ba kẽ Marti. 39U cĩĩfua pye u ne, pe naa u yee Maari. Yesu naa le Yãhã kapãyĩĩ tɔ̃r pe ye, u Maari woo n ba tege nii u tãy ma nii ke kaplãŋ luhu. 40Marti woo -sẽ pye tuu ba dye kuee tẽŋ laam wo. U n ba Yesu pye ma yee: "Yĩŋfua, ma sẽ yãã ta cĩĩfua ra ta yaha nii ya ke tẽŋ laam wo, le yɔ̃ la? Ma saa u yar la u ba koho le ra ye?" 41Yesu n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Yãŋ, Marti! Ma laam wlãhã nii ma ye, ma n nii n gber kai- busãã na. 42Katɛ nen ya -sẽ ne le ma yĩŋ. Maari ka le wãyĩĩ kuɛ ye. Le saha tyĩn sya kãã u ye ye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\