Luke 21

1Ke Yãhã kangbãŋ laam wo, fla gaa ma nawee- pe ga war le n yaha Yãhã kẽ. Yesu n yãŋ klaha ke kuɛ ye, ma walefa mpãy yãã pe naa pe war le. 2U n ba calangusya nawũũ waa yãã u ya ndoŋ, tuu ntẽn war puabɛhɛ nkãy le, wãm syãm ya. 3Yesu tuu loo yãã, u n yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Calangusya nwo kla le, ma ta tɛr pe nawee- byɛ yaha. 4War mpãy pe nawee- pe sya le dege, pe wee kla pe yĩnde na ye. Cɔɔ nwo u nawãn ne, tuu car gii le, koo ya ke -sẽ pye u ye. Ngaa sẽ maha wee u ye u n ga di ye." 5Yesu kãnyãrwai naa ke Yãhã kangbãŋ nayɔ̃r wĩĩ pãã, tesẽ te ntẽmbar nayɔ̃r ne, tii pe ta ma ke fãã, tesẽ te kayɔ̃r tii byɛ ne, nawee- pe wãã Yãhã kẽ pe n ta ta ga ke kangbãŋ na. Yesu n -sẽ pe pye ma yee: 6"Plii raa ma re n pai, Yãhã kangbãŋ nge tee n yãã nge, ke ga ba yoho pye klaha-, ke ntẽmblaha neŋ gaa gɛ saa ba pye ke taha ta nii ke nampyeŋ na ye, te byɛ ga ba traha." 7Pe kãnyãrwai n Yesu yey loo na ma yee: "Yĩŋfua, wo yar ke Yãhã kangbãŋ wãtoo yale ne cigege. Kayar lii ga ba ta nawee- n waha ke pyeyale cã?" 8Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "-Ye naa yii yigi, waa kawar ma syi waha ba ye yĩntar figi ye. Ye sẽ yãã, nawee- busãã ga ba ta myaha taha pe ya na, pe naa kawar fua pe yee, a poo me u Yãhã Yĩndefua, a le yale nɔ wa yagaa. Ye ma syi ye naa n taha pe na ye! 9Ye ma ba luhu pe yee naan ma, tesẽ ye ma ba luhu pe yee mpãy wãhã cɛr, ye ma syi ye fya ye. Koo kayĩhĩ yai ke ba cãã dye, le sẽ -sẽ ga ba pye driyɛ̃ wãkuaŋ le yalebya wo ye." 10Yesu n maha pe yar taha ma yee: "Nawee- tergaafa ga ba naa naan miy ter gaa ne. Yĩŋfua waa ga ba yir u nawee- ne, u ga naan miy yĩŋfua waa ter ne. 11Kãntraha wãyɛhɛ ga ba pee. Fããpihi ga ba dye kãntraha teebɛhɛ nkãy wo, tesẽ yampeer ne. Kai- nkãy syi nawee- sẽ yãã yãã ye, pe ga ba ke yãã, pe sya fya. Kai- nkãy ga ba naa n pye yãhãyĩŋ kuɛ ye, nawee- n fya. 12Kai- ngĩĩ byɛ yahasee ye, nawee- ga ba ye yigi, pe ye fãy, pe ka ye ne Yiifee- yawãhã nwey wo, pe ga ye sãhã, pe ye le nwompihi wo. Pe ga ba ye yigi ga fãnga na, yĩŋfa mpãy yahasee ye, tesẽ fãngafa mpãy ne, ndoo wĩĩ na. 13Le ga ba nii ye ye kai laa dyaŋ, ye n waha ra wĩĩ pãã laha pe ye. 14Loo na, tee ga ba lii pãã ye wlohoyisaha yãã, -ye ma n naa ntãŋ cɛr loo ne ye. 15Pe ma ye yigi ga kasãhãfa fla na, n ga ba kaplãŋ nkãy le ye yɛ̃ wo, tesẽ laantor raa ne ye laam wo. Ye ma ga lii pãã, ye napĩĩ- saha yɛr pe laa cã pãã pe yee, cĩĩnde sẽ ne ye wĩĩ ne ye. 16Ye seefa gɛ ga ba ye yi fãngafa kẽ. Ye nampyesey bya ga ba loo pye ye na, ye nwoŋfa ne, ye naambiyãm ne. Pe ga ba ta pe n mpãy boo ye laam wo. 17Ye wĩĩ ga ba fũhũ nawee- byɛ ye ta wĩĩ na. 18Ye saa ye yĩnyoho neŋ gaa gɛ kɛ laa le na ye. 19-Ye yii waha, loo le ga ta ye n ba waha cĩĩnde yrã yãã. 20Ye ma ba yãã yaliile wo naan miyfa pe Yurusalɛm gbey le, loo yale wo yaa cã, Yurusalɛm yohoyale ne. 21Loo yale wo, mpãy pe ga ba pye Yudɛ wo, pe fã naa n gaha te yãy kuɛ koho na. Mpãy pe ga ba pye Yurusalɛm laam wo, pe fã dey. Mpãy pe ga pye wlɛ wo, pe ma n pa le klo wo ye. 22Yãhã ga ba nawee- sãhã too plii na. Kai- nkãy byɛ ke bii cãã yrũhũ yar yaha Yãhã sabangbãŋ wo, ke byɛ ga pye too plii na. 23Too plii nde na, ca mpãy pe ma laha ne, tesẽ mpãy ne pe ma pii ne pe n wãr, pe fɛn ga ba gboho tɛr. Nawee- ga ba fãy cĩĩnde wãfãy kãntraha nge wo. Yãhã laam ga ba war kãntraha ngefa ne. 24Pe ga ba mpãy boo yũntruɛ̃ ne. Mpãy pe ga kuee, pe ga poo yigi fãnga na, pe ga pe cããŋ le wlãhã kãntrahafa byɛ laam wo. Nawee- mpãy pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, poo mii ga ba troho tãhã tɛr Yurusalɛm na, koo fãnga n sya ba kua pe ye. 25Kakoryar ga ba pye yai kadye wo, yroŋ ne, tesẽ yrompii ne. Kãntraha na, nawee- byɛ ga ba fya muhulangbãŋ wãyɛhɛ mii ne. 26Yãhãyĩŋ byɛ ga ba wlãhã nii, ke wãn byɛ n naa n yɛhɛ. Kayĩhĩ nkãy ke ga ba driyɛ̃fa dye, nawee- mpãy ga ba naa koo wĩĩ ga, pe cãã ku fyar koho wo. 27Loo na, nawee- byɛ ga ba u Nawee Puee yãã yãhãsyɔ̃r na, tuu n pai fãnga ne, maha yãhãyĩŋ nayɔ̃r ne kacãn saa pye ye. 28Koo kai- ngĩĩ byɛ ma ba yir wãpyeŋ na, -ye yii waha, ye yĩy kuã yir loo yale wo, ye wãsyayaha yale gbe taha." 29Yesu n maha pe yar kakuãcran ne ma yee: "Ye sẽ nasar nkugu katyigi yãã la, tesẽ katyir nde byɛ ne? 30Ya"a yãã te wampẽn fe, yaa cã te wãsa yale nɔ gbe taha. 31Koo syi dyaŋ, ye ma kai- ngĩĩ yãã ke n pye, ye -sẽ cã Yãhã Yai wãpa yale gbe taha. 32Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Yagaafa byɛ saa ku tãŋ mii, kai- ngĩĩ sẽ pye poo mpãy yĩnde na ye. 33Ke yãhãyĩŋ tesẽ ke kãntraha ne, te ga ba kua kãã te saa ba pye ye. Ta kaplãŋ koo -sẽ na, koo ga nii wãkuayãã saa pye ke na ye." 34Yesu n maha yee: "-Ye naa yii yigi gbar ne, sẽnwɔr ne, tesẽ driyɛ̃ nge laangar ne. Mii loo sẽ ne ye, too nde byɛ ga ba tɛr ye laam kacãn byɛ ne. Ya"a yee ye sẽ yii yigi ye, Yãhã kasãhã per ga ba ye fe gbe. 35Le ga ba nii mii jɔɔ dyaŋ pe par yaha, ke n too tã kãntrahafa kur byɛ na. 36Ye ma syi ye sã wãy faha ye, -ye naa Yãhã nar yalebyɛ! Loo ya ga waha ta ye n fãnga yãã kai- ngĩĩ na, ke ma ba dye, ye waha fɛr sya, ye ba yɛr u Nawee Puee yahasee ye." 37Yai na, Yesu naa nawee- klaha Yãhã kangbãŋ wo. Yai ma -sẽ ba kua, u ga tɛr, u ga syã wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ kãnkãy na. 38Yũhũ ma syii, sukũhũntãy pẽmpẽm na, nawee- byɛ naa n pai ke Yãhã kangbãŋ wo, ma ba naa n luhu u ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\