Luke 22

1Yiifee- gbar tii pe n yee syayaha gbar, te ba dye gbe taha. Pe maha naa te gbar yee gbar rii ncasur bur sẽ n di ye. 2Yãhã yũndefa yĩŋfa tesẽ Yãhã kaiyarfa ne, pe naa Yesu wãboo wĩĩ kɛ, ma -sẽ ba fya pe klofa na. 3Le -sẽ nde, Yuda wii pe naa u yee Syikaryɔte, Setane n dye u laam wo, ma u yĩŋ wã klaha. U pye Yesu kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa. 4Yuda n ka, maa pãã ta pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ne tesẽ ke Yãhã kangbãŋ sẽŋfa yĩŋfa ne, tuu ga waha Yesu yi pe kẽ mii syi dyaŋ. 5Le n tãy pe ye, pe n yee pe ga ba u kẽ war yɛ̃ gaa ne. 6Yuda n le sya, ma nii n yãŋ u ga waha Yesu yi pe kẽ mii syi dyaŋ, pe klofa ma n yi le cãŋ na ye. 7Te gbar rii Yiifee- sẽ ncasur bur di ye, te n ba nɔ. Koo per cir nawee- yai pe mbapĩy boo, pe te syayaha gbar dir di. 8Yesu n Pyar lɛhɛ wãã loo na Nsãn ne, ma pe pye ma yee: "-Ye ka yaa syayaha gbar dir yĩntaha yi wo kẽ!" 9Pe n u yey ma yee: "Ma yee wo ga te yĩntaha yi fla ngii na?" 10U n pe yar ma yee: "-Ye yãŋ, ye ma ga n dye Yurusalɛm laam wo, ye ga dya waa wãã sya lakugbãi ne tuu tẽŋ yĩŋ na. -Ye naa n taha u na! U ma ga dye kaha gii wo, -ye dye! 11-Tee u kahafua pye ye yee: 'Wo Yĩŋfua yee, nwoŋ gii tuu ga syayaha gbar dir di u kãnyãrwai ne, ke ma na?' 12U ga ye yar nwongbãŋ gaa na, ke kaha gbegbaha yĩŋ na. Yaa ke nwoŋ yãã ke laam ne, ke gbihi ta nii wa. Koo fla kẽ tee ga te dir yĩntaha yi wo kẽ." 13Yesu tuu ba cãã pe yar yaha mii, pe n ka maa yãã koo syi, ma te syayaha gbar dir yĩntaha yi. 14Sediyale n ba nɔ, Yesu n nii, ma ga di u tẽnlɛhɛ sẽnsye syãm ne. 15U n pe pye ma yee: "Tẽ ga syayaha gbar dir nde di ye ne, n cã ra fɛngbãn sya, le sroŋ tãy ra ye! 16Ta n ye yar, n saa maha te syi raa di ye ne mii nde yĩntaha sẽ ba yi wa Yãhã yai klo wo ye." 17U n defĩĩ sekuyĩĩ gbe, ma syaha wãã Yãhã kẽ ma yee: "-Ye sekuyĩĩ nde sya, ye wɔ ye byɛ! 18Ta n ye yar, ma gbe yagaa na n saa defĩĩ wɔ yãã mii Yãhã Yai sẽ ba pa wa ye." 19Loo kur ye, u n bur gbe, ma syaha wãã Yãhã kẽ, ma ke la cɛr wãã pe kẽ ma yee: "-Ye sya di, ke ma ta kadye draha wo, ta kadye gii ke wãã ye wĩĩ na. -Tee ba naa koo syi pye, ke syi ne ye saa faha yãã ra wĩĩ ne ye." 20Pe wãdiŋ kur ye, u n maha le defĩĩ sekuyĩĩ wãã pe kẽ pe n wɔ. U n yee: "Defĩĩ nwo ma Yãhã naambiyãrfãn. Too naambiyãrfãn n waha le ye wĩĩ na, ta ntɔ̃r wãwoo kãmay na. 21-Ye yãŋ, wii tuu ga ba dur yi ra kur ye, u ra yi ta napĩĩ- kẽ, ufua ma nwo tuu wãã n di ra ne! 22Cĩĩnde ne, u Nawee Puee ga ku mii le ta mii syi dyaŋ. Wii fɛn te -sẽ ga cã pee, woo kẽ wii ne tuu u yi u napĩĩ- kẽ." 23Pe n nii pe ya yey ma yee, poo laam wo yoo kẽ tuu ga ba loo pye? 24Loo kur ye, pe kãnyãrwai n nii kaplãŋ tyĩn pe ya ne, poo ga cã, yoo woo u ma yĩŋ na poo laam wo. 25Yesu n pe pye ma yee: "Kãntraha nge wo, mpãy pe ma yĩŋ na, nawee- byɛ n luhu pe ye. Poo mpãy pe -sẽ ma fãnga ne pe nawee- yĩŋ na, pe maha n yãŋ pe naa pe yee naweeyɔ̃m. 26Ye wĩĩ wee koo syi dyaŋ ye. Wii u tɛr ye byɛ yaha, ufua yai u nii mii ye cĩĩfua dyaŋ. Wii tuu -sẽ ma ye byɛ yĩŋ na, ufua yai u nii mii ye byɛ tẽntẽle dyaŋ. 27Ye sẽ yãã, wii tuu tege nii sedisaha wo, tesẽ wii ne tuu te dir soho n pai, yoo woo u ma yĩŋ? Wii tuu tege nii sedisaha wo, woo sẽ na u ma yĩŋ? Ndoo woo na tesẽ yii ne, ndoo ma mii ye tẽntẽle dyaŋ. 28Yii poo na, tẽ pye wãfãy na, ye sẽ yi yãã ra kur ye ye. 29Koo kẽ, ta Tuhufua Yãhã tuu ke Yai yĩnfar ta ra kẽ mii syi dyaŋ, ta bya n ga ke ta ye kẽ koo syi dyaŋ. 30N ma ba nii ta yĩnfar na Yãhã yai klo wo yaliile wo, waa ba naa n di wii na, too naa n wɔ wii na ye ne. Ye ga ba nii nangbãniisar wo, ye Yiisrɛ ter sẽnsye syãŋ ngĩĩ nawee- byɛ sãhã." 31Yesu n Syimu Pyar yee ma yee: "Syimu, naa n luhu! Mii pe sepua wee ma sẽmuhu yi n kãã u wo mii, Setane ye nar sya Yãhã ye, woo ga ye wee yãŋ ke syi. 32N -sẽ Yãhã nar ma kẽ, ta wĩĩ le waha nii gbãã ma laam wo. Ma"a ba dur n taha ra na, mpãy pe n yãr ra kãnde wo, ma -sẽ fãnga le pe na pe n waha kuee ra kur ye." 33Pyar n u pye ma yee: "Tẽ ma teelii wo yagaa, n ga waha ka ma ne nwompihi wo, n sya ku ma ne." 34Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Ta n cãã le pãã ma ye, Pyar: Yĩmper nge wo, ngupuai saa ba kui wa ye, maa ba ra wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee ma sẽ ndoo cã ye." 35Yesu n maha ba pe pye ma yee: "Tẽ ba ye lɛhɛ wãã faale wo, ye sẽ ba war gbe ye, ye sẽ ba nkãnfaha gbe ye, ye sẽ ba ntãy gbe ye. Tee ka ke dyaŋ, ngaa ga kɛ laa la ye ye?" Pe n yee, a ngaa sẽ ga kɛ laa poo ye ye. 36Loo na, Yesu n pe pye ma yee: "Yagaa, wii ma pye war ne, u pe gbe, wii ma pye nkãnfaha ne, u ke gbe yigi. Wii ma yee u wee naanmiy yũntrũhũ ne ye, u ga u nayrengbãŋ par, -tuu ga koo yũntrũhũ gaa kɛ par! 37Ye sẽ yãã, ta n le pãã ye ye, kai laa ma Yãhã sabangbãŋ wo, le bii yrũhũ yaha ra wĩĩ na, le yai le pye. Loo kai ne nde: 'Pe u tɔ̃r kapeepyefa ne wãcɛŋ.' Lii le bii yrũhũ yaha ra wĩĩ na, le ga pye yagaa." 38Pe kãnyãrwai n u pye ma yee: "Naanmiy yũntruɛ̃ raa nde wãy sĩĩ." Yesu n pe pye ma yee: "Te yai ke dyaŋ." 39Yesu n ba yi kaha wo, ma naa n gaha wolifyɛ katyir yãŋ yĩŋ na, peplii wãŋ syi dyaŋ. Pe kãnyãrwai naa n taha u na. 40Pe ga nɔ ke fla na, u n pe pye ma yee: "-Ye Yãhã nar Setane ma n ba ye tyĩn ga kapee- wãpyeŋ kuɛ ye ye!" 41U n pe ta yaha, ma faa dey pe na, ma ga kãnklũy gbãã kãntraha na, ma nii n pãã Yãhã ne u ya ya. 42U naa n pãã ma yee: "Ta Tuhufua Yãhã, le ma tãy ma ye, ma le kayĩhĩ yale kuã tɛr ra na, lii le n pai nde. N -sẽ n traha ma laam wĩĩ loo le pye, n sẽ yee ndoo laam wĩĩ ye." 43Loo na, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n yir yãhãyĩŋ na, ma fãnga gaa taha u na. 44Yesu pye fyar koho wo. U n nii Yãhã gbihi n nar fãnga ne. Ntɔ̃r n wlãhã u kasyã ne, ma nii n woo kãntraha na. 45Tuu Yãhã nar wa, u n yir ma pa u kãnyãrwai fla na. Pe laam ba wlãhã, pe n ba sã wãy. 46U n pe pye ma yee: "Nwa ye n sã wãy? -Ye yir, -ye naa Yãhã nar ye ma syi ye ba dye kapee- wãpyeŋ wo ye!" 47Yesu naa n pãã nantãŋ, nabuar raa naa n pai. Yuda pye pe yaha ye. Yesu kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa ba kẽ u ne. U n yũhũ crã Yesu na, woo ga naambiyãr syaha wãã u kẽ. 48Yesu n -sẽ u pye ma yee: "Yuda, maa u Nawee Puee syar la naambiyãr syaha ne, ma u yi u napĩĩ- kẽ?" 49Mpãy pe pye Yesu ne, pe yãã lii le ga pye, pe n u yey ma yee: "Yĩŋfua, wo nawee- mii gbã la wo yũntruɛ̃ ne?" 50Loo na, poo nen waa n waa kãndigi kuɛ ndityɛ gbã cɛr kãã u kẽ. Yãhã yũndefa yĩŋfua tẽntẽle ba kẽ u ne. 51Yesu n pe pye ma yee: "Ye tyii, le yai ke dyaŋ." U n tɛ u dya ndityɛ na, le n jaa. 52Yãhã yũndefa yĩŋfa mpãy, tesẽ ke Yãhã kangbãŋ sẽŋfa yĩŋfa ne, tesẽ wãlɛ mpãy ne, pe pa Yesu yigisaha wo, Yesu n pe pye ma yee: "Tee pa ra yigisaha wo yũntruɛ̃ ne tesẽ kãhã ne, kapeepyefua la ra ne? 53Plii byɛ n pye ye ne Yãhã kangbãŋ wo, ye sẽ -sẽ ra yigi koo fla na ye. Yagaa nge na, ye ga waha ye laam wĩĩ pye Setane fãnga ne. Woo kẽ u ma wam fãnga ne." 54Pe n Yesu yigi, ma ka u ne Yãhã yũndefa yĩŋfua kaha wo. Pyar naa n taha pe na deydey. 55Naa pye le ndyin telai wo. Mpãy pe ba nii klaha ke naa tãy, Pyar n nii wlãhã pe ne. 56Tẽntẽsya laale n u yãã, tuu tege nii ke naa tãy. U n u gbihi yãŋ ma yee: "Dya nwo bya pye Yesu ne." 57Pyar n le kai, ma sya le pye ma yee: "Cɔɔ, n sẽ u cã ye." 58Saa n pye, waa ter n ba u yãã, ma maha yee: "U Yesu nawee- nen waa kẽ ma bya ne!" Pyar n u dya yɛ̃ wãã sya ma yee: "Dya, n wee poo waa ye." 59Le n ma-, waa ter n maha yir, ma le gbey pãã fãnga ne ma yee: "Dya nwo pye pe ne cĩĩnde, u tee n yi Galɛlɛ wo." 60Pyar n maha woo yɛ̃ wãã sya ma yee: "Dya, taa lii pãã, n sẽ le cã ma ne ye." Loo yale wo, tuu naa n pãã nantãŋ, ngupuai waa n kui. 61Yĩŋfua Yesu n wã klaha, ma Pyar yãŋ wãã. Loo na, Pyar laam n too Yĩŋfua kaplãŋ na, kaplãŋ nkãy tuu ba pãã u ye ma yee: "Ngupa cir saa ba kui wa ye, maa ba ra wĩĩ kai tɛhɛ tãã, ma yee mboo sẽ ra cã ye." 62Loo na, Pyar laam byɛ n wlãhã, u n yir yi ma ga n wũn. 63Nawee- mpãy pe naa Yesu sẽŋ, pe naa u lɛr, ma maha naa u gbã. 64Pe u yĩmpɛ paha naa n tã, ma naa u yey ma yee: "Yoo u ma gbã? Le cã mii ya, -taa wo yar!" 65Pe maha naa u tyɛhɛ kaplãmpee busãã ne. 66Yũhũ ke ba syii, pe wãlɛ n pe ya wãã pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ne, ma suhu Yãhã kaiyarfa ne. Pe n ka Yesu ne pe kaplãŋ cɛrsaha fla na. 67Pe n ga u yey ma yee: "Mboo la u Yãhã Yĩndefua Crise ne? Le pãã wo ye." U n pe yɛ̃ sya ma yee: "N ma le pãã ye ye ma yee ndoo kẽ u Yãhã Yĩndefua ne, ye ga yee cĩĩnde sẽ ne ye. 68N ma maha ye yey kayey laa ne, n cã ye saa ra yɛ̃ sya ye. 69Ma gbe yagaa na, u Nawee Puee ga ba nii kai- byɛ yĩŋ na, Yãhãngbãŋ kãndigi koho kuɛ ye." 70Loo na, nawee- byɛ n yɛ̃ kuã ma yee: "Yãhã Dya kẽ ma ne kɛ?" U n pe yɛ̃ sya ma yee: "Tee le pãã mii, le ma ke syi." 71Loo na, pe n le pãã ma yee: "Wo sẽ maha laa kɛ waa ye u wĩĩ na ye, wii gɛ u yɛ̃ kaplãŋ luhu wa!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\